automatisk ( fx pistol, pilot); sb automatisk pistol (, riffel); [automatic drive] automatisk gear; [automatic (delivery) machine] automat; [automatic rifle] (am) automatisk riffel, let maskingevær; [automatic ticket machine] billetautomat; [automatic transmission] automatisk gear., automation sb automatisering., automatism sb automatisme., automaton sb (pl automatons, automata) automat, robot., automobile sb (især am) automobil, bil., autonomous adj autonom, selvstyrende., autonomy sb autonomi, selvstyre., autopsy sb obduktion., autosuggestion sb selvsuggestion., autumn sb efterår., autumnal adj efterårs-; efterårsagtig., auxiliary adj hjælpe-; sb hjælper; (gram) hjælpeverbum; [auxiliaries] hjælpetropper., A. V. fk Authorized Version., avail vb nytte, være til nytte, gavne, hjælpe; sb nytte, fordel; [avail oneself of] benytte sig af; [of (el. to) no avail] til ingen nytte; [without avail] forgæves., availability sb tilgængelighed; gyldighed; anvendelighed., available adj disponibel, til rådighed, tilgængelig; anvendelig, gyldig; [be available] (også) gælde ( fx the ticket is available for a month)., avalanche sb lavine, sneskred; (fig) lavine, (pludselig) strøm ( fx of reproaches), syndflod., avarice sb griskhed; gerrighed; havesyge; [rich beyond the dreams of avarice] ufattelig rig., avaricious adj grisk, gerrig; havesyg., avast interj (mar) stop! [avast heaving!] vel hevet! stå hive!, avatar sb en guddoms inkarnation., avaunt interj bort!, Ave Maria Ave Maria., avenge vb hævne., avens sb (bot) nellikerod., avenue sb vej; all‚; (især am) boulevard, (bred) gade; (fig) vej ( fx new avenues for industry); [explore every avenue] ikke lade noget middel uforsøgt; [avenue to prosperity] vej til velstand., aver vb erklære, forsikre, påstå., average sb middeltal, gennemsnit; (mar) havari; adj gennemsnitlig, gennemsnits-; vb finde gennemsnittet af; være (, udgøre, blive, få, udføre) i gennemsnit; [on an (el. on the) average] i gennemsnit; [average out] udligne(s), udjævne(s); [strike an average] tage middeltallet; [average adjuster] dispachør; [average statement, statement of average, average adjustment, adjustment of average] dispache, havariopgørelse; [state averages] dispachere; [average stater] dispachør., averment sb erklæring, påstand., averse adj utilbøjelig, uvillig; [be averse to (el. from)] ikke bryde sig om; [he is not averse to] han går ikke af vejen for, han har ikke noget imod., aversion sb aversion, uvilje, afsky., aversive adj aversiv, aversions-, som skal fremkalde modvilje., avert vb bortvende; bortlede ( fx sby's suspicion); afvende; afværge, afbøde ( fx a blow)., aviary sb voliere, flyvebur., aviation sb flyvning; flyveteknik; luftfart; flyvemaskineindustri; (am) militærfly; [aviation petrol (, am: gasolene)] flyvebenzin., aviator sb flyver, aviatiker., avid adj grisk, begærlig (of, for efter); ivrig., avidity sb griskhed, begærlighed; iver., avionics sb elektronik anvendt i luftfartøjer., avitaminosis sb (med.) avitaminose; vitaminmangelsygdom., avocado sb (bot) avocado., avocation sb beskæftigelse, dont; bibeskæftigelse., avocet sb (zo) klyde., avoid vb sky, undgå, undvige; (jur) gøre ugyldig; [avoiding reaction] (fysiol) afværgereaktion., avoidance sb undgåelse., avoirdupois sb handelsvægt; T korpulence, fedme., Avon: [the Swan of Avon] (Shakespeare)., avouch vb erklære; bekræfte; indrømme; garantere, indestå for., avow vb erklære åbent, tilstå, vedkende sig., avowal sb åben erklæring, tilståelse., avowed adj erklæret ( fx their avowed aim); [the avowed author] den som har vedkendt sig forfatterskabet (of til)., avowedly adv åbent, uforbeholdent., avuncular adj onkel-, som onkel ( fx his avuncular privilege); onkelagtig, alfaderlig., await vb afvente ( fx let us await his arrival; awaiting your orders); forestå, vente ( fx the fate that awaits him)., I. awake vb (awoke, awaked) vække; vågne; (fig også) få øjnene op (to for, fx I awoke to my responsibilities)., II. awake adj vågen; [be awake to] have blik (el. vågen sans) for, være klar over ( fx he is awake to his own interest); [wide awake] lysvågen, T vaks., awaken vb vække; vågne., award vb tilkende, tildele; tilstå; sb kendelse; noget som tilkendes en, pris, præmie, tildeling, stipendium., aware adj vidende (of om); [be aware of] (også) vide; være klar over; være på det rene med; [become aware of] blive opmærksom på; [I am aware that] jeg ved (godt) at., awash adj overskyllet af vand; i vandskorpen., away adv bort; borte; af sted; væk, løs ( fx fire away); (i sport) på udebane ( fx they won 2-0 away); sb kamp på udebane; [far and away the best] langt det (, den) bedste; [right (el. straight) away] straks; se også I. do, I. fall, get, I. make, I. take., away match kamp på udebane., awe sb ærefrygt, hellig rædsel; vb indgyde ærefrygt; imponere; skræmme ( fx they were awed into submission); [stand in awe of sby] have dyb respekt for en; frygte en., aweigh adv (mar) let (om anker)., awe-inspiring adj ærefrygtindgydende, respektindgydende, overvældende., awesome adj = awe-inspiring; (også) ærbødig., awe-stricken, awe-struck adj rædselsslagen, fyldt af ærefrygt., awful adj (glds) (ære)frygtindgydende, imponerende; frygtelig; T stor, vældig, frygtelig, forfærdelig., awfully adv frygteligt; T meget; [awfully nice] forfærdelig rar; [thanks awfully] tusind tak., awhile adv en stund, lidt., awkward adv kejtet, akavet, klodset; kedelig, besværlig; ubehagelig; ubelejlig; pinlig ( fx silence, situation); [awkward age] lømmelalder, tøsealder; [awkward customer] brutal fyr, farlig modstander., awl sb syl., awlwort sb (bot) sylblad., awn sb stak (som på byg)., awning sb solsejl; markise., awoke præt af awake., AWOL fk absent without leave rømmet., awry adv, adj skævt., I. axe sb økse; [apply the axe] bruge sparekniven (i budget); [get the axe] blive fyret; blive smidt ud (af skole); [he has an axe to grind] han vil mele sin egen kage; han vil hyppe sine egne kartofler., II. axe vb tilhugge med økse; nedskære drastisk., axial adj aksial, akse-., axil sb (bot) bladhjørne., axillary adj (bot) akselstillet; [axillary bud] akselknop., axiom sb aksiom, grundsætning; selvindlysende sandhed., axiomatic adj aksiomatisk, umiddelbart indlysende., axis sb (pl axes) akse., axle sb aksel, hjulaksel., ay sb (pl ayes) ja; jastemme; [ay ay, sir!] javel! [the ayes have it] forslaget er vedtaget., ayah sb indisk barnepige., aye se ay; (glds) adv stedse, bestandig., aye-aye sb (zo) fingerdyr., azalea sb (bot) azalea., azimuth sb (astr) azimut., Azores sb pl: [the Azores] Azorerne., Aztec sb aztek; adj aztekisk., azure adj himmelblå; sb himmelblåt., B (mus.) H; [B flat] b; [B flat major] B-dur; [B flat minor] B-mol., b. fk born født., B.A. fk Bachelor of Arts; British Academy; British Association., baa vb bræge; sb brægen; interj mæ(h)., Baal Baal (fønikisk gud)., baa-lamb sb mælam., babble vb pludre; pjadre, skvadre; plapre ud med ( fx secrets); sb pludren; pjadren, skvadren., babe sb pattebarn, spædt barn; (am) S pige., babel babylonisk forvirring, Babel., babiroussa sb (zo) hjortesvin., baboo sb (indisk:) hr. (neds om europæiseret inder)., baboon sb (zo) bavian., baby sb spædbarn, baby; (fig) pattebarn; (am S) pige, skat; kælebarn; fyr; [the baby of the family] familiens Benjamin (el. yngste); [I was left holding the baby] det var mig der kom til at hænge på den; jeg stod med håret ned ad nakken; jeg sad tilbage med smerten., baby boom opsving i fødselstallet (især: efter 2. verdenskrig)., baby buggy (am T) barnevogn., baby car mindste type bil., baby carriage (am) barnevogn., baby doll S pigebarn., baby farmer person der tager børn i pleje; englemager., baby grand kabinetflygel., babyhood sb tidligste barndom., babyish adj barnagtig., Babylonian adj babylonisk; sb babylonier., babysit vb være baby-sitter., babysitter sb babysitter, aftenvagt (hos børn)., baccalaureate sb (universitetsgrad, graden som bachelor)., baccarat sb baccarat (et hasardspil)., bacchanal sb bakkant; drikkelag, bakkanal; adj bakkantisk., bacchanalia sb pl bakkanaler, svirelag., bacchant sb bakkant., bacchante sb bakkantinde., baccy sb T tobak., bach (am T) sb ungkarl, ugift; vb leve ugift., bachelor sb ungkarl; [bachelor of arts, bachelor of science] (betegnelse for den der har bestået en universitetseksamen som tages efter tre års studium)., bachelor girl ugift, selverhvervende kvinde., bacillary adj bacille-, bacillær., bacillus sb (pl bacilli) bacille., I. back sb ryg; bagside ( fx of a house); stoleryg, ryglæn; bagende, inderste del; (i fodbold etc) back; [at the back] bagest; [at the back of] bag(ved); [break his back] overanstrenge ham; [break the back of a job] få det værste (af arbejdet) overstået; [excuse my back] undskyld at jeg vender ryggen til Dem; [get off his back] T lade ham være (i fred); [get (el. put el. set) his back up] få ham til at rejse børster, gøre ham vred; [the back of the neck] nakken; [he is talking through the back of his neck] S han vrøvler, han ved ikke hvad han taler om; [be on his back] T være på nakken af ham; [he puts his back into it] han lægger kræfterne i; [turn one's back on sby] vende en ryggen; [when his back was turned] når han vendte ryggen til; [sit with one's back to sby] vende ryggen til en; [sit with one's back to the engine] køre baglæns (i tog)., II. back vb 1. skubbe (, trække etc) tilbage, (med hest) rykke, (med bil) bakke ( fx back into the garage), køre baglæns; (i båd) skodde (med årerne); 2. støtte, hjælpe ( fx his friends backed him); 3. holde på ( fx a horse); 4. (merk) skrive bag på, endossere ( fx back a bill); 5. beklæde på bagsiden; 6. (am) ligge bag ved; 7. (om vinden) dreje i modsat retning af solen; [back down] bakke ud; trække i land; opgive (et krav); [back on to] vende bagsiden ud til; [back out of] trække sig ud af, bakke ud af ( fx an undertaking); [back up] støtte, hjælpe ( fx he has no one to back him up); bakke op; (typ) vidertrykke (trykke på bagsiden); [back water] skodde (ved roning); [back the wrong horse] holde på den forkerte hest., III. back adj bag-; ubetalt, som man er i restance med ( fx back taxes); (om tidsskrift etc) gammel ( fx volume årgang)., IV. back adv tilbage ( fx come back; call sby back; back and forth frem og tilbage); igen ( fx if anybody hits me, I hit back); for ... siden ( fx some years back); [third floor back] tredje sal til gården; [far back in the Middle Ages] langt tilbage i middelalderen; [he is just back from London] han er lige kommet hjem fra London; [back of the house] (am) bag ved huset; se også answer, go, pay, take etc., backbencher sb menigt partimedlem i parlamentet., backbite vb bagtale., backboard bagsmække (på en vogn); bagklædning., backbone rygrad; [to the backbone] helt igennem., back-breaking adj meget anstrengende., back burner: [put on the back burner] sætte i anden række, stille i bero., backchat sb vittigt replikskifte, udveksling af vittigheder; svaren igen, næsvist svar., backcloth bagtæppe., backcomb vb toupere., back curtain bagtæppe., backdate antedatere; give tilbagevirkende kraft; [backdated to] med tilbagevirkende kraft fra ( fx wage increase backdated to Jan. 1.)., back door bagdør, (fig også) bagvej., backdoor adj hemmelig, fordækt ( fx backdoor intrigues)., backdrop sb bagtæppe; (fig) baggrund., backer sb hjælper, beskytter; person der (ved væddeløb) holder på en hest; bagmand; kapitalindskyder., backfill fylde (opgravet jord) på igen; kaste (udgravning) til igen., backfire sb tilbageslag (i motor); vb (om motor) sætte ud; (fig) give bagslag; slå fejl., back-formation (gram) subtraktionsdannelse., back four (i fodbold) firbackslinien (de to centerforsvarere og to backer)., backgammon triktrak (et brætspil)., background sb baggrund, miljø; uddannelse, forudsætninger ( fx he has the right background for the job); (hørespileffekt:) contentum., background count (i atomfysik) baggrundstælling., backhand sb baghånd, baghåndsslag; stejlskrift., backhanded adj bagvendt, med bagen af hånden; (fig) indirekte, tvetydig, sarkastisk; [backhanded stroke] baghåndsslag; [backhanded writing] stejlskrift., backhander baghåndsslag; (fig) bagholdsangreb; S bestikkelse., backhouse retirade, das., backing sb bagklædning; støtte; (fig) støtte, opbakning; (mus.) akkompagnement., backlash sb (tekn) dødgang, slør; (fig) tilbageslag, voldsom reaktion., backlog stor brændeknude; (fig) reserve; efterslæb, arbejde som venter på at blive gjort; [a backlog of orders] uudførte (el. resterende) ordrer., back number gammelt nummer (af avis etc); (fig) en (, noget) tiden er løbet fra; [he is a back number] (også) han er passe; han følger ikke med tiden., backpack (am) sb rygsæk; vb tage på vandretur (med rygsæk)., back passage T endetarm., backpay sb forfalden løn; efterbetaling., backpedal vb træde baglæns, bremse; (fig) hale i land., back premises pl baglokale., backroom boys pl (videnskabsmænd der udfører hemmeligt forskningsarbejde; politikere (etc) der arbejder 'bag kulisserne')., back seat bagsæde; [take a back seat] (fig) træde i baggrunden., back-seat driver passager i bil der giver føreren gode råd om hvordan han skal køre., backshish se baksheesh., backside sb bagdel, rumpe, ende., back-slang form for slang hvor ordene udtales bagfra., backslide vb få tilbagefald, svigte; komme ind på forbryderbanen igen., backslider sb renegat, frafalden., backstage adv bag scenen, bag kulisserne., backstairs sb pl bagtrappe, køkkentrappe; adj indirekte, hemmelig ( fx influence), køkkentrappe- ( fx gossip)., backstay (mar) bardun