become) blive ( fx become a doctor, become known; what has become of him?); anstå, klæde ( fx that dress becomes her); passe sig for., becoming adj passende; klædelig., becquerel sb becquerel (måleenhed for radioaktivitet)., bed sb seng; leje; (i have) bed ( fx rose bed); (geol) lag; leje ( fx bed of coal); (til støtte) underlag, fundament; (tekn: af drejebænk etc) vange; vb plante i bed; fæstne, lægge ( fx bricks are bedded in mortar); [bed down] lave et leje til ( fx a horse); [bed out] plante ud; [in bed] i (sin) seng; [be ill in bed] ligge syg; [keep one's bed] holde sengen; [make a bed] rede en seng; [as you make your bed so you must lie on it, you must lie in the bed you have made] som man reder, så ligger man; [bed of ashes] askelag; [a bed of nails] en hård omgang; se også II. rose; [the bed of the sea] havbunden; [get out of bed on the wrong side] få det forkerte ben først ud af sengen; [be brought to bed of] blive forløst med, nedkomme med; [go to bed] gå i seng; [take to one's bed] gå til sengs, lægge sig i sengen (om en syg)., bedabble vb oversprøjte, overstænke., bedaub vb tilsøle., bedazzle vb blænde; forvirre, gøre konfus., bedbug væggelus., bedchamber sovekammer., bed chart (med.) sengetavle., bedclothes sengeklæder, sengetøj., beddable adj lige til at gå i seng med; let at komme i seng med., bedding sb sengetøj, sengeklæder; (for dyr) strøelse; (til støtte etc) underlag; (geol) lejringsforhold., Bede Beda., bedeck vb pynte., bedeguar sb (bot) rosengalle., bedevil vb forhekse; plage (indtil vanvid), drive fra forstanden; besværliggøre, forkludre, spolere, forplumre; skabe forvirring i., bedew vb dugge., bedfast adj (am) sengeliggende., bedfellow sb (sove)kammerat, (fig også) forbundsfælle., bedim vb sløre., bedizen vb udmaje., bed jacket sengetrøje., bedlam sb galehus; (glds) dårekiste., bedlamite sb (glds) dårekistelem., bed linen sengelinned., bedmaker (omtr) rengøringsassistent., Bedouin sb beduin., bedpan (stik)bækken., bedplate fundamentplade, fodplade., bedpost sengestolpe., bedraggle vb tilsøle; bedraggled sjasket, tilsølet; forfalden, afrakket, ussel ( fx house)., bedridden adj sengeliggende, syg, svag., bedrock grundfjeld; [get down to bedrock] (fig) komme til det væsentlige., bedroom sovekammer., bedside sengekant; [his bedside manner] hans måde at tage patienterne på; [at the bedside] ved sengen., bedside story godnathistorie., bedside table natbord., bed-sitter, bed-sitting room sove- og opholdsværelse; (ofte =) etværelses lejlighed., bedsore liggesår., bedspread sengetæppe., bedspring spiralbund (i seng)., bedstaff sengehest., bedstead seng (uden sengeklæder etc), sengested., bedstraw (bot) snerre; [our Lady's bedstraw] (bot) Jomfru Marias sengehalm., bedtime sengetid; [bedtime story] godnathistorie., bee sb (zo) bi; (am) sammenkomst til fælles arbejde og gensidig underholdning; konkurrence ( fx a spelling bee); [have a bee in one's bonnet] T have en fiks id‚, have en prik; [be the bee's knees] T være det helt store., Beeb (spøg) BBC., bee bread bibrød., beech sb bøg., beech marten husmår., beech mast, beechnut bog, bøgeolden., bee-eater sb (zo) biæder., I. beef sb oksekød; T kræfter, muskler; S beklagelse, protest; skænderi; beeves pl oksekroppe., II. beef vb (am) mukke, gøre vrøvl, brokke sig, være utilfreds; [beef up] styrke, forstærke., beefcake fotografier af muskelsvulmende mænd., beefeater sb opsynsmand (i Tower)., beefsteak sb bøf., beef tea bouillon., beefy adj kødfuld, muskuløs., beehive sb bikube., beekeeping biavl., beeline lige linie, korteste vej; [make a beeline for] styre lige imod., been pp af be; [have you been today?] har du været på wc (, potte) i dag? [has he been today?] har har han været her idag? [he has been and] han har gået hen og ( fx spoiled it all)., beeper sb personsøger., beer sb øl; [life is not all beer and skittles] livet er ikke lutter lagkage; se også small beer., beery adj øllet, ølstinkende., beestings sb pl råmælk., beeswax sb bivoks; vb bone., beet sb (bot) bede; (am) rødbede., beet harvester roeoptager., I. beetle sb 1. (zo) bille; T kakerlak; 2. kølle; brolæggerjomfru; 3. (am) asfaltboble (folkevogn)., II. beetle vb rage frem; kravle; pile; [beetle off] sjoske af; [beetle over] hænge ud over; (fig) hænge truende over, hænge over hovedet på., beetlebrowed adj med buskede øjenbryn., beetle brows pl buskede øjenbryn., beetle crushers sb pl 'brandspande' (dvs store støvler)., beetle parasite (zo) skarnbasselus., beet-lifting sb (agr) roeoptagning., beetling adj fremspringende, ludende., beetroot (bot) rødbede., beet sugar roesukker., beeves pl af beef., beezer sb S næse, tud., befall vb (befell, befallen) tilstøde, times, overgå, ramme ( fx the fate that befell him); (uden objekt) ske, hænde., befit vb passe for, sømme sig for., befog vb indhylle i tåge; (fig) tilsløre; omtåge, forvirre., befool vb holde for nar; gøre til nar., before adv, præp før; foran; i nærværelse af ( fx don't use that sort of language before the children); overfor; over for; fremfor; frem for; førend; inden; forud for; for; [before Christ] før Kristi fødsel; [before God!] ved Gud! [be before the House] være for i parlamentet., beforehand adv på forhånd, i forvejen; forud; på forskud; [be beforehand with the rent] være forud med (betaling af) huslejen; [be beforehand with sby] komme en i forkøbet., before-mentioned adj førnævnt., befoul vb besudle, tilsmudse., befriend vb vise velvilje imod; hjælpe., befuddled adj omtåget., beg vb bede om, anmode om, udbede sig; (uden objekt) tigge; (med inf) tillade sig ( fx I beg to observe that ...); [go (a)begging] (fig) være vanskelig at afsætte ( fx these pictures are going (a)begging); [these jobs won't go (a)begging long] der bliver rift om disse stillinger; [beg leave to] bede om tilladelse til at, tillade sig at; [beg of sby to do sth] bede en om at gøre noget; [beg off] bede sig fri; [beg pardon] se pardon; [beg the question] snakke udenom; bruge det der skal bevises som argument; tage svaret for givet., began præt af begin., beget vb (begot, begotten) avle; (fig) skabe, afføde., begetter sb fædrene ophav., beggar sb tigger; vb bringe til tiggerstaven; [poor little beggar] stakkels lille fyr; [beggar description] overgå al beskrivelse., beggarly adj fattig; ussel, luset, sølle., beggary sb: [reduce sby to beggary] bringe en til tiggerstaven., begin vb (began, begun) begynde, begynde på; [they don't begin to compare] de kan overhovedet ikke sammenlignes; [well begun is half done] godt begyndt er halvt fuldendt; [to begin with] til at begynde med; for det første., beginner sb begynder., beginning sb begyndelse; [from the very beginning] fra første færd., begone interj forsvind! væk med dig!, begonia sb (bot) begonie., begot præt af beget., begotten pp af beget., begrime vb tilsøle., begrudge vb misunde, ikke unde; [begrudge doing it] gøre det modstræbende., beguile vb narre, skuffe; fordrive (tiden)., beguine sb (rumba-lignende dans)., begum sb (indisk) fyrstinde., begun pp af begin., behalf sb: [in his behalf] til hans bedste; [on his behalf] på hans vegne; til hans bedste., behave vb opføre sig; [behave oneself] dy sig, opføre sig ordentligt; [ill behaved] uopdragen; [well behaved] velopdragen., behaviour sb opførsel, adfærd; [be on one's good behaviour] gøre sig umage for at opføre sig pænt; [put sby on his good behaviour] pålægge en at opføre sig godt., behavioural adj: [behavioural sciences] adfærdsvidenskaber; [behavioural scientist] adfærdsforsker., behaviourism sb adfærdspsykologi, behaviorisme., behaviour pattern adfærdsmønster., behead vb halshugge., beheld præt og pp af behold., behest sb (litt): [at his behest] på hans bud (el. befaling)., behind præp, adv bag, bag ved, (bag) efter; tilbage; bagpå, bagtil; sb ende, bagdel; [be behind sby] stå tilbage for en; stå bagved (dvs støtte) en; [what is behind his refusal?] hvad ligger der bag hans afslag? [from behind] bagfra; [be behind time] være forsinket, komme for sent; [behind the times] gammeldags, bagud for sin tid; se også I. fall, II. leave., behindhand adv, adj tilbage, i restance; bagefter; [be behindhand] (også) stå tilbage for andre., behold vb (beheld, beheld) (glds el. litt) se, skue, betragte, iagttage., beholden adj forbunden; [be beholden to] stå i taknemlighedsgæld til., behoof sb (glds): [to (el. for el. on) his behoof] til hans bedste., behove vb sømme sig for; påhvile., beige adj drapfarvet, beige., being sb tilværelse; væsen; adj: [for the time being] foreløbig, for øjeblikket; [in being] eksisterende; [come into being] blive til., belabour vb slå løs på; (fig) overfuse; tærske langhalm på., belated adj forsinket; lovlig sen, som har ladet vente på sig., belay vb gøre fast; sikre (med reb); [belay!] hold inde!, belaying pin (mar) kofilnagle., belch vb ræbe; udspy; sb ræben, opstød., beldam(e) sb gammel heks, kælling., beleaguer vb belejre; beleaguered (fig) hårdt trængt, plaget., belemnite sb vættelys, belemnit., belfry sb klokketårn; [have bats in the belfry] S "have rotter på loftet", være tosset., Belgian adj belgisk; sb belgier., Belgium Belgien., Belgravia (kvarter i Londons West End)., Belgravian adj fra Belgravia; fornem, fin, aristokratisk., belie vb gøre til løgn, modsige, gøre til skamme; [it does not belie its name] det svarer til sit navn., belief sb overbevisning; tro (in på); tiltro (in til); [beyond belief] utroligt; [my belief is that] jeg tror at; [to the best of my belief] efter min bedste overbevisning., believable adj trolig., believe vb tro (in på); [believe sby] tro en (dvs at han taler sandt); [believe in] tro på, have tillid til ( fx I believe in you); være en tilhænger af ( fx I don't believe in reading in bed); [I don't believe in smoking before breakfast] jeg holder ikke af (, jeg tror ikke det er sundt) at ryge før morgenmaden., believer sb troende; (ofte:) kristen., Belisha: [Belisha beacon] "fodgængerappelsin" (der markerer fodgængerovergang)., belittle vb bagatellisere, tale ringeagtende om, forklejne., bell sb klokke; bjælde; (mar) glas, halvtime; vb hænge bjælde på; [bell the cat] påtage sig en farlig opgave til fælles bedste; vove pelsen for de andre; [answer the bell] lukke op (når det ringer); [bear away the bell] vinde prisen; [saved by the bell] (ved boksekamp) reddet af gongongen; se også II. ring, I. sound., belladonna sb belladonna; (bot) galnebær., bellarmine sb skæggemand (stentøjskrus)., bellbind (bot) konvolvolus, snerle., bellbottoms pl bukser med svaj., bellboy piccolo., bell buoy (mar) klokkebøje., belle sb (glds) skønhed (dvs smuk kvinde); [the belle of the ball] ballets dronning., belles-lettres sb skønlitteratur., bellfounder klokkestøber., bellhop (am) piccolo., bellicose adj krigerisk, stridbar., bellicosity sb stridbarhed., belligerency sb krigstilstand., belligerent adj, sb krigsførende (magt); krigerisk, stridbar., bell jar glasklokke., bellow vb brøle; larme; sb brøl., bellows sb blæsebælg., bellpull klokkestreng., bellpush (ringeapparats) knap., bellringer klokker; en der optræder med handbells., bellwether klokkefår., belly sb bug, mave, vom, underliv; (på violin) dække, bryst; vb bugne, svulme., bellyache sb mavepine, mavekneb; vb T beklage sig, brokke sig., bellybutton T navle., belly dancer mavedanserinde., bellyflop maveplaster (ved udspring); (flyv) mavelanding; [take a belly] falde pladask på maven., bellyful sb T: [get a bellyful] (fig) få mere end nok., belly landing (flyv) mavelanding., belly laugh S skraldende latter; komisk scene i bog etc., belong vb høre til; høre hjemme, have sin plads; henhøre (under under); [belong to] tilhøre ( fx the book belongs to me); [they belong here] de hører til her., belongings sb pl ejendele, sager., beloved pp, adj elsket, afholdt ( fx beloved by all); sb, adj elsket ( fx my beloved; his beloved wife)., below præp, adv under, neden under, nede; [(down) below] nedenunder; i helvede; [here below] her på jorden; [mentioned below] nedennævnt; [below the average] under gennemsnittet; [it is below him] det er under hans værdighed., belt sb bælte; livrem; (område) bælte; (tekn) drivrem, (i transportør) bånd; (mil. til maskingevær) patronbånd; (farvand) bælt; vb spænde (med bælte); (glds) omgjorde; T prygle; fare, løbe; [hit below the belt] slå under bæltestedet; [tighten one's belt] spænde livremmen ind; [get under the belt] T sætte til livs, stikke under vesten (dvs spise); (fig) sikre sig; [belt up!] S klap i! hold mund!, belting sb (materiale til) bælte(r), drivremme; [a belting] T en gang klø, et lag tæsk., beltpunch hultang., beltway (am) ringvej, omfartsvej., beluga sb (zo) hvidhval, hvidfisk (art hval); huse (art stør)., belvedere sb udsigtstårn, kikkenborg., B.E.M. fk British Empire Medal., bemoan vb begræde., bemused adj forvirret, omtåget; åndsfraværende., Ben fk Benjamin., bench sb bænk; arbejdsbænk, høvlebænk; (jur) dommersæde; dommere, domstol; [be on the bench] beklæde dommersædet; (i sport) være reserve; [be raised to the bench] blive dommer (, biskop)., bencher sb ledende medlem af en af the Inns of Court., benchmark sb fikspunkt (hvorudfra målinger foretages); (fig) udgangspunkt; sammenligningsgrundlag; norm, rettesnor., I. bend sb bøjning; krumning; bugtning, kurve, vejsving; (mar) stik; [round the bend] over det værste; T tosset; [the bends] (med.) dykkersyge., II. bend vb (bent, bent) bøje sig ( fx she was bending over the cradle); dreje, svinge ( fx the road bends to the right); (med objekt) bøje, bukke ( fx a piece of wire, a bar of iron); rette, give retning ( fx bend one's steps