ed:) nok sagt; (i lotteri) nitte; (i edb) blanktegn; (mil.) løs patron; (tekn) råemne; (rundt, udstanset) blanket; (am) formular, blanket; [I drew a blank] jeg trak en nitte; (fig) jeg fandt intet; [in blank] in blanco; [my mind is a (perfect) blank] jeg er helt tom i hovedet; se også blanks., blank cartridge løs patron., blank cheque blankocheck; (fig) blankofuldmagt, frie hænder., blank cover bind uden titel., blanket sb uldent tæppe; (typ) dækkel; (fig) tæppe, dække; vb dække; adj almindelig, generel, som dækker alle tilfælde; [toss in a blanket] lege himmelspræt med; [born on the wrong side of the blanket] født uden for ægteskab; se også wet blanket., blanket term fællesbetegnelse., blankety blank: [that old blankety blank] den gamle noksagt., blank file blind rode., blank flight blindflyvning., blanking sb (i fjernsyn) stråleslukning., blankly adv tomt, uforstående; rent ud., blanks sb pl (typ) blindmateriale., blank verse sb urimede vers, blankvers (femfodede jambiske)., blare vb gjalde, skingre (om trompet); larme; sb trompetstød, skingren., blarney sb (grov) smiger; indsmigrende tale; vb smigre (groft); [he has kissed the Blarney stone] han har et godt snakketøj., blas‚ adj blasert, blaseret., blaspheme vb bande og sværge; forbande; bespotte., blasphemous adj blasfemisk, bespottelig., blasphemy sb blasfemi, gudsbespottelse; eder og forbandelser., blast sb vindstød, luftstrøm; stød (i blæseinstrument); sprængning; trykbølge (fra eksplosion); T opsang, balle; gilde; vb svide; ødelægge; sprænge; angribe heftigt; [in full blast] i fuldt sving; [the wireless was going (in) full blast] radioen gik for fuldt drøn; [blast it] pokker tage det., blasted adj T forbandet, satans., blast furnace højovn., blast-off sb (raket)start., blat vb bræge, snakke (løs), sludre., blatant adj vulgær; grov ( fx lie), tydelig, åbenbar; højrøstet; larmende ( fx radio); skrigende ( fx colours)., blather sb vrøvl; vb vrøvle., blatherskite sb vrøvlehoved., I. blaze sb flamme; ildebrand; flammende lys, glans, strålende skær; (forst) mærke (på træ etc); (på hest) blis; [in a blaze] i lys lue; [go to blazes] gå pokker i vold; [like blazes] som bare pokker; [a blaze of fury] et raserianfald., II. blaze vb blusse, flamme; lyse, skinne; (om nyhed) bekendtgøre vidt og bredt, udbasunere; (forst) mærke (træer); [blaze away] plaffe løs; [blaze away!] klem på! [blaze out (at)] fare op (over for); [blaze a trail] afmærke en sti; [blaze a trail (el. the way) for] (fig) bane vejen for; [blaze up] flamme op; fare op., blazer sb blazer (kulørt flonelsjakke)., blazing adj flammende; (fig) åbenlys; rasende., blazing star (bot) pragtskær., blazon sb heraldik; våbenskjold, våbenmærke; vb male våbenmærke på; pryde; [blazon abroad] (glds) forkynde vidt og bredt, udbasunere., blazonry sb heraldik; våbenskjold(e); (fig) pragtudfoldelse., bleach vb blege; bleges; sb blegemiddel., bleacher sb bleger; blegemiddel; [the bleachers] (am) 'den billige langside'., I. bleak adj kold, forblæst, trøstesløs, trist., II. bleak sb (zo) løje, løjert (en fisk)., blear vb sløre, gøre utydelig., blear(y)-eyed adj rødøjet, med rindende øjne; sløv., bleat vb (om får, ged) bræge; (om kalv) brøle; (fig) klynke; sb brægen, brølen; klynken., bleb sb blegn, blære., bled præt og pp af bleed., bleed vb (bled, bled) bløde; årelade; (fig) flå, afpresse, blokke (for penge); (bogb) beskære for stærkt (el. for hårdt); forskære; [bleed sby white] plyndre en for alt hvad han har, klæde en af til skindet., bleeder sb bløder; S sjover; fyr; [a bleeder of a ...] en rigtig modbydelig ..., bleeding sb blødning; åreladning; adj blødende; S satans, forbandet., bleeding heart (bot) hjerteblomst; (fig) sentimentalt medfølende person., bleep vb dutte, pibe, dytte (om radiosignal etc); T kalde (med personsøger); sb dut, piben, dyt; T personsøger; se også blip., bleeper sb T personsøger., blemish sb lille fejl, skavank; plet; vb sætte plet på, vanære; skæmme., blench vb gyse tilbage, vige tilbage., blend vb blande; blandes; sb blanding., blenny sb (zo) slimfisk; [viviparous blenny] ålekvabbe., bless vb (pp blessed el. blest) velsigne; [bless oneself] slå kors for sig; [I'll be blest if] pokker tage mig om; [bless me! God bless my soul! well, I'm blest!] ih, du store! [he has not got a penny to bless himself with] han ejer ikke en rød øre; [bless you!] (til en der nyser) prosit!, blessed adj velsignet; salig; T forbistret; (blessed anvendes undertiden som et jovialt fyldeord, fx the whole blessed day hele den udslagne dag); [the blessed] de salige., blessedness sb lyksalighed; [single blessedness] den lyksalige ugifte stand., blessed thistle (bot) benediktinertidsel., blessing sb velsignelse; [it was a blessing] (også) det var en Guds lykke; [ask a blessing] bede bordbøn; [count one's blessings] (omtr) se på de lyse sider; [a blessing in disguise] held i uheld; [by the blessing of God] med Guds hjælp., blest pp af bless., blether sb vrøvl; vb vrøvle., blew præt af blow., blewit(s) sb (bot) bleg heksering-ridderhat., blight sb (sygdom på planter som:) skimmel, pletsyge, meldug, rust, brand; (fig) fordærv, ødelæggelse; skamplet; vb fordærve, ødelægge, tilintetgøre; (om frost) svide; [cast a blight on his life] forbitre hans tilværelse., blighter sb S stodder; fyr, rad ( fx you lucky blighter)., Blighty (mil.) S hjemmet, England; [a Blighty one] et krigssår som bevirkede den såredes hjemrejse til England., blimey interj (vulg, omtr) gudfaderbevares., blimp sb lille luftskib; (film) blimp (lydtæt boks)., Blimp: [Colonel Blimp] (stokkonservativ, snæversynet gammel hugaf)., blimy = blimey., I. blind adj blind; skjult ( fx turning); med dårlige oversigtsforhold; T døddrukken; sb drikkegilde, soldetur; [blind area] død vinkel; [blind of] blind på ( fx blind of one eye); [blind to] blind for., II. blind sb rullegardin, jalousi; skodde; (til hest) skyklap; (fig) skalkeskjul; [do sth as (el. for) a blind] gøre noget for at føre andre på vildspor., III. blind vb gøre blind (to for), blinde; blænde; binde for øjnene; (fig) narre, føre bag lyset; S køre vildt., blind alley blindgade, blindgyde., blind-alley job stilling som ikke fører til noget, blindgyde., blind blocking blindtryk., blind date (am) (stævne)møde mellem to der ikke kender hinanden., blind door blind (tilmuret, tildækket) dør., blind drunk døddrukken., blinder sb skyklap., blind flying blindflyvning., blindfold adv med tilbundne øjne; (fig) forblindet; i blinde; vb binde for øjnene., blind letter brev med utilstrækkelig adresse., blindman's buff blindebuk., blind pig (am) smugkro., blind side: [one's blind side] den side man ikke ser til; ens svage side (el. punkt)., blind-side vb overraske, komme bagpå., blind spot blind plet (i øjet); (fig) blindt punkt., blind stamp blindtryk., blind tiger (am) smugkro., blind tooling blindtryk., blind wall væg uden vinduer., blindworm stålorm., blink vb blinke; glippe (, misse) med øjnene; lukke øjnene for; sb blink; glimt; [on the blink] S i uorden; utilpas, dårlig., blinker sb blinklys; blinkers pl skyklapper; (skele)briller., blinking adj S (omtr =) sørens, pokkers., blinks sb (bot) stor vandarve., blip sb (i radar) glimt; vb daske, slå; slette, stryge (på lydbånd)., bliss sb lyksalighed., blissful adj lyksalig., blister sb vable, blære, blegn; blase; udbygning på krigsskib til beskyttelse mod torpedoer; blæretrækkende plaster; konverterkobber; (flyv) blisterrum; S led fyr; vb trække vabler; lægge trækplaster på; hæve sig i vabler; (fig) kritisere skarpt., blister copper konverterkobber., blister gas (mil.) blistergas., blistering adj sviende; voldsom; S pokkers., blithe adj livsglad, fornøjet; munter, sorgløs., blithering adj plaprende; ærke-, komplet ( fx blithering idiot)., blithesome adj livsglad, fornøjet., blitz sb luftangreb; lynangreb; vb bombe; [the Blitz] (de tyske luftangreb på England i 1940)., blizzard sb snestorm., bloat vb salte og røge (sild)., bloated adj opsvulmet; oppustet; opblæst, mæsket., bloater sb saltet og røget sild., blob sb dråbe, klat; [score a blob] T ikke score nogen point., bloc sb (politisk) blok., I. block sb 1. blok; klods; 2. byggeklods, billedklods; 3. plade (chokolade); 4. hejseblok, trisse; (typ) klich‚; 5. huskarr‚, bygningskompleks; (block of flats) beboelsesejendom, etagehus; 6. spærring, hindring (af færdsel), trafikstandsning; [go to the block] bestige skafottet; komme under hammeren (dvs på auktion); [knock his block off] S slå hovedet ned i maven på ham; [two blocks from here] (am omtr) to gader herfra., II. block vb spærre, indelukke, blokere; [block in] afspærre, stoppe for; (teat) arrangere; [block out] gøre udkast til, skitsere; [block up] blokere; (om bil) opklodse., blockade sb blokade, blokering; vb blokere; [run the blockade] bryde blokaden., blockade-runner blokadebryder., blockboard bloklimet møbelplade., block book blokbog., blockbuster sb karr‚bombe; kæmpesucces; sensationsfilm; ordentlig tamp., blockhead dumrian., blockhouse blokhus., blockish adj tung, klodset, dum, stædig., block letter blokbogstav., bloke sb S fyr, gut, karl., blond adj lys, blond., blonde adj blond; sb blondine; blonde; [blonde lace] blonde., blood sb blod; slægt, byrd; T (omtr) laps, flottenheimer; vb lade (jagthund) smage blod; (fig) lade (soldater) få kamperfaring; give blod på tanden; [make bad blood] sætte ondt blod; [in cold blood] med koldt blod; [it's in their blood] det ligger dem i blodet; [his blood was up] hans blod var kommet i kog., blood-and-thunder adj melodramatisk; rabalder- ( fx play)., blood bank blodbank., blood brother kødelig broder; edsbroder., blood count blodtælling., blood-curdling adj som får ens blod til at isne., bloodflower (bot) barberkost., blood group blodtype., blood horse fuldblodshest., bloodhound blodhund., bloodless adj blodløs, bleg; ublodig, uden blodsudgydelse., bloodletting sb åreladning., blood money blodpenge., blood orange blodappelsin., blood poisoning sb blodforgiftning., blood pressure blodtryk., bloodred blodrød., blood relation kødelig slægtning, blodsbeslægtet., blood sample blodprøve., bloodshed sb blodsudgydelse, blodbad., bloodshot adj blodsprængt., blood sports pl jagt (især rævejagt)., blood-stained adj blodig, blodplettet., bloodstock fuldblodsheste, raceheste., bloodstone blodsten (et mineral)., bloodsucker blodsuger; igle., blood test blodprøve., bloodthirsty blodtørstig., blood vessel blodkar., bloody adj blodig; (vulg) fandens, helvedes, fordømt; faneme ( fx he is a bloody genius han er f. et geni); [bloody fool] kraftidiot; [bloody his nose, give him a bloody nose] give ham en over snuden., bloody-minded adj kontrær, stædig, genstridig; ondskabsfuld., bloom sb blomst, blomsterflor; blomstring, blomstringstid; (blåligt voksagtigt overtræk på druer, blommer etc) dug; (fig) rødme, glød, friskhed; (tekn) blok (af jern); vb blomstre; [be in full bloom] stå i fuldt flor; [in the bloom of youth] i ungdommens vår; [come into bloom] springe ud; [the bloom of health] sundhedens roser., bloomer sb S bommert; bloomers (glds vide damebenklæder)., blooming adj blomstrende; S sørens, pokkers; [it's a blooming shame] det er sgu' en skam., Bloomsbury (kvarter i London); [the Bloomsbury group] kreds af forfattere der samlede sig om Virginia Woolf i Bloomsbury., blooper sb (am) S bommert., blossom sb blomst (især på frugttræer); blomsterflor; vb blomstre; [come into blossom] springe ud; [blossom out] (fig) udfolde sig., blot sb klat, plet; skamplet; vb klatte; plette; stryge, slette; trykke af med trækpapir; [blot out] udslette, udviske., blotch sb blegn; plet, klat, skjold., blotter sb blæksuger; trækpapir; skriveunderlag; (am) (politi)rapportbog., blotting pad underlag af trækpapir, skriveunderlag., blotting paper trækpapir., blotto adj S fuld, døddrukken., blouse sb bluse., blousy = blowsy., I. blow sb slag, stød; [at a blow] med ‚t slag; [come to blows] komme i slagsmål; [without a blow] uden sværdslag., II. blow vb (blew, blown) springe ud, blomstre; sb blomstring; [in full blow] i fuldt flor., III. blow vb (blew, blown) 1. blæse; puste; blæse på (et instrument); puste på; 2. (om elektrisk prop) springe; sprænge; 3. S spendere, lade ryge ( fx he blew the whole sum on a dinner); 4. S spolere, ødelægge, forfuske; 5. S stikke af; 6. S (vulg) slikke af; 7. [blow (it)!] så for pokker! [blow one's cool] (am T) tabe fatningen, gå fra snøvsen; [blow the expense, expense be blowed] blæse være med udgifterne; [blow a fuse (el. a gasket)] (am) S få en prop, blive rasende; [blow the gaff] plapre ud med hemmeligheden; [blow hot and cold] være vægelsindet; [blow sby a kiss] sende en et fingerkys; [it blows one's mind] det er helt fantastisk; [blow one's nose] pudse næse; [blow one's stack] (am) = blow one's top; [oh blow that!] blæse være med det! [blow one's own trumpet] rose sig selv i høje toner; [blow one's top] S eksplodere af raseri; blive skør; [blow the whistle on] (am T) afsløre; angive, stikke; [ med præp, adv] [blow] away plaffe ned; overvælde; [blow in] falde ind, kigge indenfor; komme dumpende; [blow off steam] se steam; [blow out] puste ud, oppuste; [blow oneself out] puste sig op; [blow out one's brains] skyde sig en kugle for panden; [blow over] drive (el. gå) over, fortage sig, høre op; [blow up] springe i luften; sprænge i luften; pumpe op; puste op ( fx a balloon); opkopiere (efter fotografi); forstørre (fx et fotografi); S eksplodere af raseri; skælde ud., blow-dry vb tørre med hårtørrer., blower sb blæser, ventilator; S telefon; næse., blowfly spyflue., blowgun pusterør., blowhole lufthul, blæsehul; åndehul (i isen)., blowjob (vulg) afslikning., blowlamp blæselampe., blown pp af blow; adj (også) forpustet; (om blomst) helt udsprunget; [blown upon] belagt med spy, besudlet, (flue)plettet