bower sb: [bower (anchor)] (mar) krananker., bowerbird (zo) løvhyttefugl; [great bowerbird] kravefugl., bowfin sb (zo) dyndfisk., bowie knife lang jagtkniv., bowing sb (mus.) bueføring., bowl sb skål; bowle, bolle, terrin; kumme; pibehoved; skeblad; kugle (til spillet bowls); vb trille; rulle; (i spil) slå; (i kricket) kaste; [bowl sby out] (i kricket) 'kaste' ‚n ud; (fig) sætte ‚n ud af spillet, slå ‚n ud; [bowl over] vælte, slå ned; gøre rådvild, forbløffe; tage med storm (fig)., bowlegged adj hjulbenet., I. bowler sb kaster (i kricket)., II. bowler sb bowler (rund, stiv hat)., bowline sb (mar) bugline; pælestik., bowling = bowls; (am) bowling (slags keglespil)., bowling alley bowlingbane., bowling green plæne til bowls., bowls sb kuglespil (omtrent som Boccia)., bowman sb bueskytte; (mar) pligthugger., bow oar (mar) pligtåre., bow saw svejfsav., bowser sb tankvogn, benzinvogn; benzinstander., bowshot sb pileskud., bowsprit sb bugspryd, bovspryd., Bow Street (gade i London med en politiret); [Bow Street officer, Bow Street runner] (glds) opdagelsesbetjent., bowstring sb buestreng., bow tie butterfly (slips), sløjfe., bow wave (mar) bovbølge., bow window buet karnapvindue; T "mave", "udhængsskab"., bow-wow sb vovvov; vovhund; vb gø; [go to the bow-wows] gå i hundene., I. box sb (bot) buksbom., II. box sb æske, skrin, kasse; kuffert; aflukke, (post-, telefon-) boks; alarmskab; (i stald) bås; (teat) loge; (i retssal) vidneskranke; nævningeaflukke; (på vogn) buk, kuskesæde; (til jagt) jagthytte; (til skildvagt) skilderhus; (til bog) kassette; (i sport) skridtbeskytter; (tekn) kasse; bøsning; (typ) kasse, ramme; rubrik (dvs indrammet felt, fx på blanket); [Christmas box] julegave; [(write el. apply) box 103] (i annonce:) billet mrk. 103; [the box] T kukkassen (dvs TV); [put him in the box] (jur) føre ham som vidne., III. box vb lægge (, pakke) i æske (, kasse); [box the compass] læse kompasstregerne efter orden; (fig) komme hele kompasset rundt; [box in] spærre inde, "klemme"; [box up] putte i en æske; spærre inde., IV. box vb bokse; bokse med; slå; [box sby's ears] give en en ørefigen; sb: [a box on the ear] en ørefigen., box calf boxcalf (slags læder)., boxcar (am) lukket godsvogn., box coat kørefrakke., boxer sb bokser., boxing sb boksning., Boxing Day første hverdag efter juledag, (ofte =) 2. juledag., boxing glove boksehandske., box junction vejkryds med gule striber, hvor man ikke kører ud før der er klar bane., box keeper logekontrollør (i teater)., box kite kassedrage., box office billetkontor; billetindtægter; [it is good box office] det trækker folk til., box pleat wienerlæg., box room pulterkammer., box spanner topnøgle., box stall boks., box thorn (bot) bukketorn., boy sb dreng; fyr, gut; indfødt tjener; [oh boy!] ih du store! [he is one of the boys] han er en frisk fyr., boycott vb boykotte; sb boykot, boykotning., boyfriend: [her boyfriend] hendes ven, den unge mand hun går med., boyhood sb drengeår, barndom., boyish adj drenget, drenge-., Boys' Brigade (svarer til) Frivilligt Drengeforbund., boy scout (drenge)spejder., boysenberry sb (bot) boysenbær (krydsning mellem brombær og hindbær)., bozo sb S fyr., B.P. fk British Petroleum., B.R. fk British Rail de britiske statsbaner., bra sb brystholder, bh., I. brace sb bånd, rem; støtte, stiver; (til bor) borsving; (til tænder) bøjle; (typ etc) sammenfatningstegn, klamme som forbinder to linier; (af hunde, vildt, pistoler) par; (mar) bras; braces (også) seler., II. brace vb styrke; støtte, stive af; binde, stramme, spænde; [brace up] (mar) brase ind; [brace oneself (up)] stramme sig op; [brace the nerves] styrke nerverne; [brace one's feet against] stemme fødderne imod., bracelet sb armbånd., bracelet watch armbåndsur., bracer sb T opstrammer., brachycephalic adj kortskallet., bracing adj forfriskende, nervestyrkende, opkvikkende., bracken sb ørnebregne(r); bregnekrat., bracket sb (arkit) konsol; kragsten, kragbjælke; knægt; arm; (typ etc) parentes, klamme; (fig) gruppe, kategori, klasse ( fx the higher income brackets); (mil.) gaffel; vb sætte i klammer; sammenstille; (mil.) gafle sig ind på; [bracket lamp] lampet., brackish adj brak; (fig) som smager ubehageligt, besk; [brackish water] brakvand., bract sb (bot) dækblad., brad sb dykker (dvs søm)., bradawl sb spidsbor, syl., Bradshaw (køreplan for Storbritanniens jernbaner; er nu gået ind)., brae sb (skotsk) bakke, skrænt., brag vb prale, brovte; sb praleri, skryden; pokerlignende kortspil., braggadocio sb praleri., braggart sb pralhals; adj pralende., Brahma Brahma., Brahman = Brahmin., Brahmin sb bramin, braman (medlem af den højeste hindukaste); (fig) (ånds)aristokrat; adj bramansk., I. braid vb flette, sno; besætte med snore; sb snor, tresse, galon; fletning; [braided side seams] galoner (på siden af bukserne)., II. braid adj (skotsk:) bred., brail sb (mar) givtov til gaffelsejl., braille sb punktskrift., I. brain sb hjerne; brains pl hjerne; (fig) hjerne, hoved, forstand; [beat one's brains] lægge hovedet i blød; [blow out one's brains] skyde sig en kugle for panden; [have exams on the brain] have eksamen på hjernen; [pick sby's brains] udnytte ens viden, stjæle ens ideer; [rack (el. puzzle el. cudgel) one's brains] bryde sit hoved; [turn sby's brain] gøre en helt tosset, sætte en fluer i hovedet., II. brain vb slå for panden ( fx an ox); knuse hovedet på; T give et ordentlig gok i hovedet., brain bucket T snublekyse (dvs styrthjelm)., brainchild: [that is his brainchild] det er hans opfindelse., brain drain forskerflugt., brain fag hjernetræthed., brain fever hjernebetændelse., brainless adj enfoldig, dum, tankeløs., brainpan hjerneskal, pandeskal., brainsick ikke rigtig i hovedet., brainstorm pludseligt vanvid; se også brainwave., brainstorming sb summemøde., brain trust (am) hjernetrust, gruppe eksperter., brain truster (am) medlem af en brain trust., brainwashing sb hjernevask., brainwave god id‚, pludseligt indfald, fund., brainwork åndsarbejde., brainworker åndsarbejder., brainy adj intelligent, begavet., braise vb grydestege., I. brake sb bremse; vb bremse; [put a (, the) brake on] (fig) bremse, dæmpe, holde igen på., II. brake sb krat; ørnebregne., III. brake sb hørbryder; (til dej) æltemaskine; (agr) harve., IV. brake sb charabanc; stationcar., brake shoe bremsebakke, bremsesko., brake(s)man bremser (på tog); togbetjent., brake van (vogn med) bremsekup‚., bramble sb tornet busk; brombærbusk; (skotsk:) brombær., brambling sb (zo) kvækerfinke., bran sb klid., branch sb gren; (fig) gren; afdeling, branche; filial; tjenestegren; (am af flod) arm, biflod; (i edb) forgrening; vb skyde grene; dele sig i grene; [branch off] bøje af; forgrene sig; [branch out] udvide (sit virkefelt)., branchial adj: [branchial cleft] gællespalte., branch line (jernb) sidebane., brand sb brand (et brændende stykke træ); (agr og hist.) brændemærke, (redskab hertil) brændejern; (fig) brændemærke, skamplet; stempel; (merk) mærke, kvalitet; (glds) sværd; vb brændemærke; mærke, stemple; [branded articles, branded goods] mærkevarer., brandied adj nedlagt i (el. blandet med) brandy., brandish vb svinge ( fx a sword)., brandling sb (zo) brandorm., brand-new adj splinterny., brandy sb cognac; brandy, brændevin., brandyball (slags bolche)., brandy snap ingefærkiks., brankursine sb (bot) akantus., brant (goose) = brent goose., I. brash sb isstykker, sjapis; afklip (fra hæk); skærver, grus., II. brash adj overilet, ubesindig; fræk, pågående, fremfusende; højrøstet., brass sb messing, (glds) malm, kobberlegering; (fx i kirke) messingplade, mindetavle; (mus.) messinginstrumenter; (fig) frækhed; S højtstående officerer (el. embedsmænd); penge, gysser; [as bold as brass] fræk som en slagterhund; [I don't care a brass farthing] jeg bryder mig ikke en døjt om det., brassard sb armbind., brass band hornorkester., brasserie sb caf‚., brass hat (mil.) S højtstående officer., brassie sb brassie, messingbeslået golfkølle., brassiŠre sb brystholder., brass monkeys S hundekoldt., brass plate messingplade, navneplade (på dør)., brass rags pl: [part brass rags] S blive uvenner., brass tacks pl: [get down to brass tacks] S komme til sagen, tage fat på realiteterne., brassy adj messingagtig; messingfarvet; (om lyd) skinger, skrattende; (om person) fræk, uforskammet., brat sb (neds) unge., bravado sb udfordrende optræden (der dækker over frygt)., brave adj modig, tapper; prægtig, skøn; sb tapper mand; indianerkriger; vb trodse, byde trods; [brave it out] stå det igennem med oprejst pande, ikke lade sig mærke med noget., bravery sb tapperhed; pragt., bravo interj bravo! sb bravoråb; bandit., bravura sb bravur, bravurnummer., braw adj (skotsk) gæv, fin., brawl vb larme, skændes, slås; sb larm, klammeri, slagsmål., brawler slagsbroder, spektakelmager., brawn sb grisesylte; (fig) muskelkraft, svære muskler., brawny adj kraftig., I. bray vb støde; støde fint; rive., II. bray sb skrål; (et æsels) skryden; vb skråle; skryde., braze vb (slag)lodde; overtrække med messing; (fig) forhærde; hærde., brazen adj messing-, malm-, bronze-; messingagtig; (fig) fræk, uforskammet, skamløs; vb: [brazen it out] klare sig igennem ved frækhed., brazen-faced adj fræk., brazier sb kulbækken, fyrfad; (håndværker:) gørtler., Brazil Brasilien., brazil sb brasiltræ, fernambuktræ., Brazilian adj brasiliansk; sb brasilianer; [Brazilian rosewood] palisander., Brazil nut paranød., brazilwood = brazil., B.R.C.S. fk British Red Cross Society., breach sb brud; breche; vb skyde breche i; bryde; [stand in the breach] tage stødet af; tage en tørn; [step into the breach] træde til, komme til hjælp (, undsætning); [breach of the peace] forbrydelse mod den offentlige orden; [breach of promise] brud på ægteskabsløfte; hævet forlovelse., bread sb brød; (fig) levebrød; T penge; [know on which side one's bread is buttered] kende sin egen fordel; vide hvad der tjener ‚n bedst; [butter both sides of one's bread] have to indtægter; [have one's bread buttered on both sides] være særdeles velsitueret; [bread and ...] se ndf., bread and butter smørrebrød (uden pålæg); (fig) levebrød; [quarrel with one's bread and butter] beklage sig over ulemperne ved sit levebrød., bread-and-butter adj som gøres for at tjene til føden; (fig) praktisk, elementær ( fx problems); som man altid kan regne med, fast ( fx repertoire); (om pige) halvvoksen, skolepigeagtig; [bread-and-butter letter] takkebrev (for gæstfrihed); [bread-and-butter product] brødartikel (vare som går godt); [bread-and-butter study] brødstudium., bread and cheese ostemad; (fig) jævn kost; levebrød., bread and circuses brød og skuespil., bread and milk brødstumper i varm mælk, "vovvovsuppe"., bread and scrape brød med skrabet smør., breadbasket brødkurv; (fig) kornkammer; S mave., breadcorn brødkorn., breadcrumb krummen (af brød), brødkrumme; rasp., breadcutter brødmaskine., breadline sb fattigdomsgrænse, eksistensminimum; (am) kø af fattige der venter på at få brød; [be on the breadline] leve på et eksistensminimum., breadstuffs sb pl brødkorn; mel., breadth sb bredde; [breadth of mind] frisindethed., breadthways adv i bredden., breadwinner sb familieforsørger., I. break vb (broke, broken) (se også broken) 1. brække (over), bryde ( fx the seal); knække; slå i stykker; ødelægge, knuse; 2. (fig) knuse ( fx his heart), få til at briste; ruinere, ødelægge; sprænge ( fx the bank); bryde ( fx the silence), afbryde ( fx a journey); 3. bryde ( fx an agreement, a contract, a promise), overtræde ( fx the law), krænke; 4. afbøde ( fx a blow, a fall); 5. slå ( fx a record); 6. skole, ride til, tæmme ( fx a horse); 7. (mil.) degradere; 8. bryde, forcere ( fx a code); 9. åbne, begynde ( fx a campaign); (uden objekt) 11. springe, briste, gå itu; knække; 12. (om stemme) knække over, gå i overgang; 13. (om skyer, mørke) sprede sig, forsvinde; 14. (om vejr) slå om; 15. (om dag) bryde frem, gry; [no bones are broken] der er ingen skade sket; [break cover] flyve op, springe frem (om vildt); [break an egg] slå hul på et æg; [break ground] berede jordbunden, bane vejen; [break the news to him] meddele ham det skånsomt; [break short] standse, bringe til ophør; [break step] se I. step; [break surface] komme op til overfladen (om undervandsbåd); [ med præp, adv] [break away] rive sig løs; løbe væk, bryde ud, tyvstarte; spredes; [break down] nedbryde (også kem); knuse; skille ad; (lade sig) opdele i grupper, (lade sig) analysere; bryde sammen; mislykkes, slå fejl; [break even] klare sig uden tab el. gevinst; få regnskabet til at balancere, få sine udgifter dækket; [break in] bryde ind; tæmme, dressere, skole; (om sko) gå `til; (om pibe) ryge `til; [break the door in] slå døren ind; [break in on] afbryde, forstyrre, bryde ind i ( fx a conversation); [break into] gøre indbrud i; slå over i; bryde ud i; gøre indgreb i; tage hul på ( fx a five-pound note); [break into a run] sætte i løb; [break sby of a habit] vænne en af med noget; [break off] afbryde; bryde af; [break off the engagement with] hæve forlovelsen med; [they have broken it off] de har gjort det forbi (dvs hævet forlovelsen); [break on a wheel] radbrække; se også butterfly; [break out] bryde ud; (pludselig) opstå; udbryde; tabe fatningen; få udslæt; [break out a flag] (mar) rive et flag ud; [break up] slå i stykker; hugge op ( fx an old ship); splitte ( fx a band of robbers); opløse ( fx a meeting), afbryde ( fx a fight); opdele; opløses; (om skole) slutte af; (om person) bryde sammen; gå i opløsning; gå i forfald, blive affældig; [the frost had broken up] frosten var gået af jorden., II. break sb brud; frembrud; afbrydelse, pause