standsning, frikvarter; chance; (typ) (linie)udgang; (i billard etc) serie; [have a lucky break] sidde i held, have medvind; [have a bad break] sidde i uheld, have modgang; [an even break] en rimelig chance, en god chance; [the break of day] daggry; [make a break for it] T stikke af., breakable adj skrøbelig; sb: breakables pl skrøbelige sager., breakage sb beskadigelse, brud; itubrudte ting; brækage., breakaway sb løsrivelse; udbrud; (i fodbold) angreb; (ved løb) tyvstart; (i boksning) afbrydelse af clinch; adj udbryder- ( fx group), løsrivelses-., breakdown sb sammenbrud; (tekn) havari, maskinskade; (kem etc) nedbrydning; (fig fx i statistik) analyse; opdeling i grupper; specificering ( fx of the expenses)., breakdown gang hjælpemandskab (ved togulykke)., breakdown lorry kranvogn., breaker sb dressør, berider; brodsø; (mar) vandanker; (elekt) afbryder., breakfast sb morgenmad; vb spise morgenmad., breakfast nook spisekrog., breaking point brudgrænse; (fig) bristepunkt., breaking strength brudstyrke., breaking strain, breaking stress brudbelastning., break line (typ) linieudgang, udgangslinie., breakneck adj halsbrækkende ( fx breakneck speed); [breakneck stairs] (om trappe) hønsestige., breakthrough sb (mil.) gennembrud; (fig også) nybrud, skelsættende opdagelse (, begivenhed); afgørende udvikling ( fx in the negotiations)., breakup sb opløsning, opbrud; årsafslutning (fx skoles)., breakwater sb bølgebryder, mole., bream sb (zo) brasen; [white bream] flire., breast sb bryst; vb sætte brystet imod; (fig) byde trods, trodse ( fx the waves); arbejde sig op over ( fx a hill); kæmpe sig igennem ( fx a crisis); [make a clean breast of it] gå til bekendelse., breastbone brystben., breast-fed child brystbarn., breast-feeding sb brysternæring., breast-high adj i brysthøjde., breastpin brystnål, slipsnål., breastplate brystharnisk., breaststroke brystsvømning., breastwork brystværn., breath sb ånde; åndedrag, åndedræt; pust; luftning; pusterum; [with bated breath] med tilbageholdt åndedræt (på grund af spænding, ængstelse osv); [catch one's breath] snappe efter vejret; [draw one's breath] trække vejret, (poet) drage ånde; [lose one's breath] miste vejret (el. pusten); [a breath of fresh air] en mundfuld frisk luft; [breath of life] livsbetingelse; [out of breath] åndeløs, forpustet; [in the same breath] i samme åndedrag ( fx he corrected himself in the same breath); [shortness of breath] åndenød; [take breath] puste (ud), trække (, få) vejret ( fx we paused to take breath); [take away one's breath] tage vejret fra en; [under one's breath] sagte, dæmpet, halvhøjt; [waste one's breath] spilde sit krudt (dvs sine ord); [a waste of breath] spildte ord., breathalyzer sb spritballon (til spiritusprøve)., breathe vb ånde, trække vejret; puste ud, hvile lidt; indånde; blæse på, blæse; lufte; puste ( fx new life into sth); give luft; give pusterum, lade puste ud; fremhviske, røbe, give udtryk for; [breathe again] (fig) ånde lettet op; [breathe one's last] drage sit sidste suk; [breathe down sby's neck] T (fig) være lige i hælene på en ( fx the cops were breathing down his neck); være `efter en; [not breathe a word about it] ikke mæle et ord om det., breathed adj (om lyd) ustemt., breather sb pusterum, hvil ( fx take a breather); motion der gør forpustet., breathing sb åndedræt, ånde, vejrtrækning; luftning; adj åndedræts-., breathing exercise åndedrætsøvelse., breathing hole åndehul (i isen)., breathing space, breathing spell pusterum., breathless adj åndeløs, forpustet; der tager vejret fra en., breathtaking adj som tager vejret fra en; åndeløst spændende; betagende., breath test åndeprøve, alkotest., breathy adj (om stemme) luftblandet., bred præt og pp af breed., breech sb bagdel; (mil.) bundstykke; vb (glds) give bukser på., breechblock (mil.) kile, bundskrue., breech delivery sædefødsel., breeches sb pl (knæ)bukser; ridebukser; [the wife wears the breeches] det er konen der har bukserne på (dvs er den overlegne); se også big., breeches buoy (mar) redningsstol., breeching sb bagrem, omgang (i seletøj)., breechloader (mil.) baglader., breed vb (bred, bred) avle; opdrætte; opdrage, uddanne; frembringe; yngle, formere sig; sb race, art, slægt, opdræt, afstamning; [born and bred] født og båret; [he is a Dane born and bred] han er født og opvokset i Danmark; [bred in the bone] se bone; [bred to the law] uddannet som jurist; [breed true] give konstant afkom., breeder reactor (fys) formeringsreaktor., breeding sb avl; forædling; tillæg; udklækning, ynglen; uddannelse, opdragelse; dannelse; [breeding ground] yngleplads, udklækningssted., I. breeze sb brise; T skænderi; (fra ovn) slagge, affaldskul., II. breeze vb T fare, stryge (af sted); [breeze in] T komme farende; komme dumpende., breeze block slaggebetonplade., breezy adj luftig; (om person) jovial., brent goose (zo) knortegås., brethren sb pl brødre (især om medlemmer af sekter og religiøse broderskaber); (ordens-, lavs-) brødre; kolleger., Breton adj bretonsk (dvs fra Bretagne); sb bretoner; (sprog) bretonsk., brevet sb titulær rang; vb give titulær rang; adj titulær., breviary sb breviar, bønnebog., brevier sb (typ) petit., brevity sb korthed., brew sb bryg; vb brygge; (fig) brygge på, pønse på; trække op (om uvejr); være i gære; [mischief is brewing] der er ugler i mosen; [brew up] lave te; (mil.) S brænde; [a brewed-up tank] en udbrændt tank., brewage sb bryg, blanding., brewer sb brygger., brewery sb bryggeri., brew-up sb (omtr =) tepause., briar se brier., bribe sb bestikkelse, stikpenge; lokkemiddel; vb bestikke; købe ( fx bribe the child to go to bed)., bribery sb bestikkelse., bric-a-brac sb nips., brick sb mursten; tegl(sten); murstensformet blok; (bygge)klods; T 'knop', knag ( fx you are a brick); adj murstensrød; vb dække med mursten; [drop a brick] S begå en bommert, træde i spinaten; [brick in, brick up] mure til, blænde; [make bricks without straw] (arbejde uden tilstrækkelige hjælpemidler)., brickbats pl murbrokker, kasteskyts; (fig) skrap kritik; ubehageligheder., brick-built adj grundmuret., brickburner sb teglbrænder., bricklayer murer., brickwork murværk., bricky sb T murer., brickyard teglværk., bridal adj brude-, bryllups-., bridal veil (også bot) brudeslør., bride sb brud., bridecake bryllupskage., bridegroom brudgom., bridesmaid sb brudepige., bridewell sb tugthus, fængsel., I. bridge sb bro; (mar) kommandobro; (elekt) målebro; (på en violin) stol; (på briller) næsestykke; (anat) næseryg; vb slå (el. bygge) bro over, udfylde ( fx bridge the pause); [don't cross the bridge till you get to it] man skal ikke tage sorgerne på forskud., II. bridge sb bridge (kortspil)., bridgehead (mil.) brohoved., bridgework brobygning; (tandl) bro; broarbejde., bridging loan mellemfinansieringslån., bridle sb bidsel; hovedtøj; tømme, tøjle, trense; vb bidsle; tøjle; [bridle (up)] knejse, slå med nakken, blive stram i ansigtet; [bridle at] stejle over., bridle path, bridle way ridevej, ridesti., bridoon sb trense, bridon., brief adj kort, kortfattet; sb kort udtog af en retssag, resum‚ udarbejdet af the solicitor til brug for the barrister; (rel) pavebrev, paveligt brev; (mil. etc) instruktion; vb give resum‚ af; give instruktioner; orientere; (jur) engagere (barrister); [hold no brief for] ikke se det som sin opgave at støtte eller forsvare; [in brief] kort sagt; [brief him on the matter] sætte ham ind i sagen., briefcase sb mappe., briefless adj: [a briefless barrister] en barrister der ikke har noget at bestille., briefs sb pl trusser., brier sb (bot) vild rose; hybentorn; tornebusk; bruyere; bruyere-pibe, shagpibe., brig sb (mar) brig., brigade sb (mil. etc) brigade., brigadier, brigadier general sb (mil.) brigadechef, brigadegeneral., brigand sb røver., brigantine sb brigantine (tomastet skib)., bright adj blank, klar, funklende; lys; strålende; (om person) opvakt, kvik, munter; (om farve) knald- ( fx blue, yellow); [honour bright!] på ære; [for the sake of our bright eyes] for vore blå øjnes skyld; [be as bright as a button] være meget kvik; [be as bright as a new penny] stråle som en nyslået toskilling; [bright red] højrød; [he is not on the bright side] han har ikke opfundet krudtet., brighten vb blive lysere; gøre lysere; pudse blank., brightwork sb poleret metal; (mar) poleret og ferniseret træværk., brill sb (zo) slethvarre., brilliance, brilliancy sb glans, skinnende lys; åndrighed, åndfuldhed., brilliant adj glimrende, funklende, skinnende, strålende; højt begavet, åndrig, åndfuld; genial; sb brillant (diamant)., brilliantine sb brillantine., brim sb rand, kant; skygge (på hat); vb være fuld til randen; [brim over with health] strutte af sundhed; [brim over with mirth] være overstrømmende munter., brimful adj fuld til randen, smækfuld, overfyldt., brimstone sb svovl., brimstone butterfly (zo) citronsommerfugl., brindled adj spættet, stribet., brine sb saltvand; salt vand; saltlage, lage; (fig) hav; tårer; vb lægge i saltlage., bring vb (brought, brought) bringe; skaffe; indbringe; tage med, bringe med, have med; (fig) føre med sig, medføre ( fx Fascism brought disaster); få, overtale (to til at); (om argument) fremføre; [bring about] forårsage, fremkalde, bringe i stand, bevirke; [bring an action against] anlægge sag mod; [bring back] bringe tilbage; genkalde i erindringen; [bring down] vælte; nedlægge, skyde ned; (fig) ydmyge; sænke ( fx prices); [bring down the house] høste stormende bifald; [bring forth] frembringe, føde; [bring forward] fremsætte; fremføre; overføre; fremkalde; [bring home] (mar) tage hjem; [bring home the bacon] klare den, klare ærterne; [bring sth home to sby] overbevise en om noget, bevise ens skyld i noget; [bring in] indbringe; indføre; bringe på bane; afsige ( fx bring in a verdict afsige en nævningekendelse); [the jury brought him in guilty] nævningene kendte ham skyldig; [all that the war brought in its train] alt hvad krigen førte med sig; [bring sth into play] tage noget i brug, sætte noget i gang, sætte noget ind; [bring off] redde; udføre; [he brought it off] det lykkedes for ham, han klarede det; [bring on] foranledige, fremkalde ( fx bring on an attack); påføre; fremføre; [bring out] bringe frem, få frem ( fx he could not bring out a word); (fig også) kalde på ( fx it brought out the best in him); (i kortspil) spille ud ( fx the ace); (om bog etc) udgive, udsende ( fx a pamphlet); fremføre (for offentligheden); (gøre tydelig:) understrege, fremhæve; [bring her out] indføre hende i selskabslivet; [bring over] omvende; [bring round] bringe til sig selv igen; bringe på benene igen; omstemme, overtale; [bring sby through an illness (, a danger etc)] redde en igennem en sygdom (, en fare etc); [bring to] bringe til bevidsthed; (mar) standse; dreje bi; [bring to bear] bruge, anvende, sætte ind (on over for, mod); [bring one's influence to bear] gøre sin indflydelse gældende; [bring to mind] genkalde i erindringen; [bring to pass] sætte igennem, gennemføre; [bring under] kue, undertrykke; [bring up] bringe op; opdrage; bringe på bane ( fx a subject); kaste op ( fx one's food); standse; (mar) ankre, komme til ankers; [bring sby up before the court] fremstille en i retten., bring-and-buy sale pakkefest., brink sb brink, kant; [on the brink of war] på randen til krig; [on the brink of tears] på grådens rand., brinkmanship sb (i politik) den kunst at balancere på randen til krig., briny adj salt; sb: [the briny] S havet., briquet(te) sb briket., brise-bise sb trækgardin (for nederste del af vindue); køkkengardin., I. brisk adj frisk, livlig, rask., II. brisk vb: [brisk up] kvikke op., brisket sb spidsbryst, tykbryst., bristle sb børste, stift hår; vb rejse sig, stritte, stå stift; rejse børster; [bristle with difficulties] være fuld af vanskeligheder; [bristling with guns] spækket med kanoner., bristle worm (zo) børsteorm., bristly adj med børster, strittende; stikkende., bristols sb pl S bryster., Brit sb S brite., Britain Storbritannien., Britannia Britannien; [Britannia metal] britanniametal., Britannic adj britisk., British adj britisk, (ofte:) engelsk ( fx the British Navy); [British Rail] de britiske statsbaner; [British warm] kort, tyk militærfrakke., Britisher sb (am) brite., Briton sb brite., Brittany Bretagne., brittle adj skør, sprød; skrøbelig; sensibel, tyndhudet; kold, hjerteløs; [he has a brittle temper] han har et iltert temperament, han er opfarende., broach sb stegespid; (tekn) rømmerival; vb stikke an (et anker el. fad); (tekn) (op)rømme, (op)rive (et hul); (fig) tage hul på, begynde at bruge; bringe på bane ( fx a subject); [broach to] (mar) komme til at ligge tværs i søen., broad adj bred, vid, stor; tydelig; frisindet, tolerant; åbenhjertig; grov; vulgær, sjofel; sb bredning; (am S) pige, kvindfolk, dulle; [broad awake] lysvågen; [broad daylight] højlys dag; [Broad Church] (frisindet retning i den engelske kirke); [a broad hint] et tydeligt vink; [it is as broad as it is long] (fig) det er hip som hap; [in broad outline] i grove (el. store) træk., broadaxe sb bredbil; (glds) stridsøkse., broad bean (bot) hestebønne., broadbilled sandpiper (zo) kærløber., broadcast vb (broadcast(ed), broadcast(ed)) bredså; udsende i radio, rundkaste; optræde (, tale) i radio; sb bredsåning; radioudsendelse; adj radio-; (agr) sået med hånden; (fig) udbredt ( fx discontent)., broadcasting sb radioudsendelse, radiofoni; adj radio-; [the British Broadcasting Corporation, the BBC] BBC, den britiske radiofoni., broadcloth fint klæde., broaden vb gøre bred; udvide (sig); [broaden one's mind] udvide sin horisont., broad-gauged bredsporet., broadly adv i det store og hele, stort set., broad-minded adj tolerant, frisindet., broad-mindedness sb tolerance, frisindethed., Broadmoor