(anstalt for sindssyge forbrydere)., broadness sb bredde., broadsheet plakat; løbeseddel; avis i helt format (mods tabloid); (glds) flyveblad; skillingstryk., broadside (mar) bredside; (fig også) salve, glat lag; se også broadsheet., broadside ballad skillingsvise., broadsword pallask., broadtail (zo) breitschwantz, fedthalefår, persianerfår., broadways, (am) broadwise adv med den brede side til., Brobdingnag (kæmpernes land i Gulliver's Travels)., Brobdingnagian adj gigantisk; sb kæmpe., brocade sb brokade., broccoli sb (bot) aspargeskål, broccoli., brochure sb brochure, pjece., brock sb (zo) grævling., brocket sb spidshjort (dvs toårig hjort)., brogue sb dialektudtale, (især) irsk udtale af engelsk; golfsko., broil vb stege, riste; steges; sb stegt kød; klammeri, tumult., broiler sb slagtekylling, fabrikskylling (op til 1 kg's vægt); stegerist; stegende varm dag., I. broke præt af break., II. broke adj ruineret, flad; [be stony broke, be dead broke, be broke to the world] være blanket af, ikke eje en rød øre; [go for broke] (am S) give den hele armen; sætte alt på ‚t bræt., broken pp af break; brudt, knækket, brækket, knust; (fig også) nedbrudt; [broken bottles] flaskeskår; [broken country] kuperet terræn; [broken English] gebrokkent engelsk; [broken heads] brodne pander; [broken home] opløst hjem, brudt hjem; [broken meat] (kød)levninger; [broken numbers] brudte tal; [broken reed] upålidelig person (el. ting); [broken sleep] urolig søvn; [broken weather] ustadigt vejr., broken-down adj nedbrudt, slidt op, i uorden; [broken-down material] henfaldsprodukt., broken-hearted adj sønderknust, utrøstelig., brokenly adj afbrudt, stødvis., broken wind (hos heste) engbrystighed., broken-winded adj stakåndet; (om hest) engbrystet., broker sb mægler, kommissionær; vekselerer; marskandiser., brokerage sb kurtage., brolly sb S paraply., brome grass sb (bot) hejre., bromide sb (kem) bromid; (fig) banalitet, floskel, almindelighed, klich‚, fortærsket udtryk; (om person) dødbider, kedsommelig (el. åndsforladt) person; [bromide paper] (fot) bromsølvpapir., bromine sb (kem) brom., bronc sb (am S) = bronco., bronchi sb pl luftrørets højre og venstre gren., bronchia sb pl bronkier, luftrørets forgreninger., bronchitis sb bronkitis., bronco (am) sb utæmmet hest., broncobuster sb (am) hestetæmmer., bronze sb bronze; figur af bronze; bronzefarve; vb bronzere; blive solbrændt; gøre solbrændt., bronze handshake T (beskeden) afskedigelsesløn., brooch sb broche, brystnål., brood sb unger; afkom; kuld; adj ruge-, avls-; vb ruge; udruge; [brood over] (fig) ruge over, gruble over., brooder sb grubler; (agr) rugemaskine., broodmare sb følhoppe., broody adj (om høne) liggegal, skruk; (fig) grublende, som går og ruger over noget., I. brook vb tåle., II. brook sb bæk, å., brooklet sb lille bæk., brooklime sb (bot) tykbladet ærenpris., brookweed (bot) samel., broom sb fejekost; (bot) gyvel., broomrape (bot) gyvelkvæler., broomstick sb kosteskaft., Bros. sb Brdr., brødrene (bruges i firmanavne, fx Smith Bros. & Co. Brdr. Smith & Co.)., broth sb pl (kød)suppe; [a broth of a boy] (irsk:) en storartet fyr; [too many cooks spoil the broth] for mange kokke fordærver maden., brothel sb bordel., brother sb broder; (fig) kollega ( fx brother officer officerskollega); [brother in arms] krigskammerat., brotherhood sb broderskab, forening., brother-in-law svoger., brotherliness sb broderlighed., brotherly adj broderlig., brougham sb let landauer., brought præt og pp af bring., brouhaha sb opstandelse, røre., brow sb pande, bryn; bakkekam; brink; [knit one's brows] rynke panden., browbeat vb være overlegen mod; hundse, herse med; tromle ned, intimidere., I. brown adj brun; sb brunt, brun farve., II. brown vb blive brun, brune; [be browned off] være skuffet, være træt og ked af det; [be browned off with] være led og ked af., brown ale mørkt øl., brown bread brød af usigtet hvedemel, grovbrød., brown coal brunkul., brownie sb bokskamera; alf, nisse; blåmejse (lille pigespejder); (am) chokoladekage med nødder., brownie point (am) pluspoint (for god gerning; for fedteri)., I. Browning sb browningpistol., II. browning sb madkulør., brown-out (delvis) strømafbrydelse., brown paper karduspapir, indpakningspapir., brown rat vandrerotte., brownshirt (hist.) S. A.-mand., brownstone (am) rødbrun sandsten; hus beklædt hermed., brown study: [in a brown study] i dybe tanker., brown trout bækørred., browse vb afgnave unge spirer; græsse; (fig) kigge løseligt (i en bog); gå på opdagelse (i en forretning)., Bruges (geogr) Brgge., Bruin sb bjørn, bamse., bruise vb kvæste; forslå, støde; knuse; blive stødt ( fx apples bruise easily); sb kvæstelse, stød, slag; mærke af slag, blå plet, blåt mærke., bruiser sb S professionel bokser; stor tamp, grov ka'l., bruit vb (glds): [bruit about] gøre bekendt, udsprede., Brummagem (vulg udtale af Birmingham); sb tarvelige varer, 'nrnbergerkram'; adj tarvelig, uægte., brunch sb måltid der gør det ud for breakfast and lunch., brunette sb brunette., brunt sb: [bear the brunt] tage det værste stød, 'tage skrubbet'., brush sb børste, pensel, kost; strejf; lunte (rævehale); sammenstød; krat; vb børste; strejfe; fare; [brushed] (om stof) opkradset; [brush aside] (fig) feje til side; [brush away] børste af; viske bort; jage fra sig; vise af, feje af; [brush off] = brush away; [brush over, brush up] pudse op, gøre lidt i stand; genopfriske., brush fire brand i krat (el. underskov)., brushfire adj (om krig) begrænset (og pludselig)., brushmaker børstenbinder., brush-off: [give the brush-off] feje af, vise af., brush-up: [give a brush-up] genopfriske., brushwood krat(skov); kvas(brænde)., brushwork malemåde, penselføring., brusque adj brysk, affejende., Brussels Bruxelles, Bryssel; [Brussels carpet] brysselertæppe; [Brussels sprouts] rosenkål., brutal adj brutal, umenneskelig, grov., brutality sb brutalitet, umenneskelighed, grovhed., brutalize vb forrå, brutalisere; behandle brutalt., I. brute sb dyr; brutal fyr, umenneske., II. brute adj: [brute facts] hårde kendsgerninger; [brute force] (rå) magt ( fx a rule based on brute force); [brute strength] rå kraft., brutish adj dyrisk, grov, rå., bryology sb læren om mosserne., bryony sb (bot) galdebær; [black bryony] fedtrod., B. Sc. fk Bachelor of Science., B.S.I. fk British Standards Institution., B. S. T. fk British Summer Time., BTA fk British Tourist Authority (tidligere: British Travel Association)., bubble sb boble; boblen; luftkasteller, humbug; vb boble; (fig) sprudle; [bubble over with] (fig) sprudle af, strømme over af, være sprængfyldt med., bubble-and-squeak sb (hakket kål og kartoffelmos stegt med kødstykker)., bubble bath skumbad., bubble car kabinescooter., bubble gum ballontyggegummi., bubble memory (edb) boblelager., bubbling adj sprudlende, overstrømmende., bubbly sb S champagne., bubo sb byld., bubonic adj bylde- ( fx bubonic plague)., bubs sb pl S bryster., buccaneer sb sørøver., Bucharest Bukarest., I. buck sb dåhjort; han (fx af hjort, hare, kanin); buk; kavaler, modeherre; (am S) dollar; (sydafr) antilope; [pass the buck to sby] lade sorteper gå videre til ‚n., II. buck vb gøre bukkespring; (am) stange, gå til angreb; stritte imod; angribe; sætte sig op imod; [buck off] kaste (rytter) af; [that will buck you up] det vil kvikke dig op; [buck up!] frisk mod! rub dig!, buck-and-wing sb sb (am) (stepdans)., buckaroo sb (am) cowboy., buckbean sb (bot) bukkeblad., bucket sb spand, (mar) pøs; (på kran) grab; (på elevator etc) kop; vb hale op i en spand; slå vand på; ride (for) hurtigt, fare, piske (rundt); pjaske (ved roning); [kick the bucket] S kradse af, dø; [a drop in the bucket] (fig) en dråbe i havet; [it came down in buckets] det øsede ned., bucket dredger spandekæde(maskine)., bucket seat (buet) enkeltsæde., bucket shop (uhæderlig) outsidervekselerers kontor; rejsebureau der sælger billige flybilletter uden om reglerne., buckeye sb (bot) (am) hestekastanje., buckle sb spænde; vb spænde; exe (fx om cykelhjul), krølle sig, krumme sig; bule ud, slå buler; (om plade) folde, (om søjle) knække ud; [buckle down to] tage alvorlig fat (på)., buckler sb skjold., bucko sb (mar) S slavepisker; adj pralende, stor på den., buckram sb stivlærred; stivhed., Bucks fk Buckinghamshire., buckshee S adj gratis; sb ekstraration; noget man får gratis., buckshot sb dyrehagl., buckskin sb hjorteskind; [buckskins] hjorteskindsbukser., buckteeth sb pl udstående tænder, hestetænder., buckthorn sb (bot) vrietorn., buckwheat sb boghvede., bucolic adj hyrde-, landlig; sb hyrdedigt., bud sb knop; (am T) = buddy; vb skyde knopper; okulere; [nip in the bud] kvæle i fødselen., Buddha Buddha., Buddhism sb buddhisme., Buddhist sb buddhist., budding sb (i gartneri) okulation; (biol) celleafsnøring; adj spirende, vordende; [budding author] (også) forfatterspire., buddy sb (am T) kammerat; makker., budge vb: [he could not budge it] han kunne ikke rokke den af stedet; [he would not budge an inch] han veg ikke en tomme, han var ikke til at rokke., budgerigar sb (zo) undulat., budget sb budget; finanslovforslag; vb budgettere., budgie sb T undulat., bud scale sb (bot) knopspor., buff sb bøffellæder; neglepølle; brungult; (am T) ivrig dyrker (af en sport), fan; adj brungul; vb polere; [in the buff] T nøgen, i det bare skind; [strip to the buff] klæde sig af til skindet., buffalo sb (pl buffaloes el. ds) (zo) bøffel; bison; (mil.) amfibiepanservogn; vb (am) bringe ud af det, forvirre; sætte til vægs., buffer sb stødpude; (jernb, kem) buffer, puffer; [old buffer] (om person) gammel støder, gammel snegl; [buffer state] stødpudestat., I. buffet sb puf, stød, slag; vb puffe, støde., II. buffet sb (jernbane)restaurant; (møbel:) buffet, skænk., buffet supper stående souper., buffoon sb bajads., buffoonery sb narrestreger., bug sb væggelus; S insekt; bakterie; skjult mikrofon; dille; (am og i edb) fejl (i maskine etc); (am S) asfaltboble (folkevogn); vb skjule mikrofon(er) i; aflytte, udspionere ved hjælp af skjult(e) mikrofon(er); T genere, plage., bugaboo, bugbear sb skræmmebillede, spøgelse., bug-eyed adj med udstående øjne, med øjne der står ud af hovedet., bugger sb sodomit; homoseksuel; (vulg) fyr, (neds) stodder, skid; vb (vulg): [bugger about] lalle rundt; [bugger it!] satans osse! [bugger me!] det var som satan! [bugger off!] gå ad helvede til! [bugger up] spolere., bugger-all S ikke spor, ikke en skid., buggery sb homoseksualitet., I. buggy adj fuld af væggetøj., II. buggy sb enspænderkøretøj; T bil; barnevogn., bughouse adj (am S) skør, tosset; sb galeanstalt., bug-hunting sb det at samle på insekter, entomologi., I. bugle sb signalhorn; vb blæse i signalhorn., II. bugle sb aflang glas- el. jetperle., III. bugle sb (bot) læbeløs., bugle call hornsignal., bugler sb hornblæser., bugloss sb (bot) oksetunge., bugs adj (am S) skør., buhl adj med indlagt arbejde; sb indlægning., build vb (built, built) bygge; bygges; opføre; sb bygningsform; (legems)bygning; [build in] indbygge; [build on] bygge på, stole på ( fx a promise); [build up] opbygge; styrke ( fx one's health); indarbejde, opreklamere; mure til ( fx a door, a window); bebygge, omgive med bygninger; (mil.) samle tropper og materiel; (uden objekt) gradvis øges, tage til, vokse lidt efter lidt; [build him up] opreklamere ham, skabe hans ry., builder sb bygmester; bygningshåndværker; [builder's certificate] (mar) bilbrev; [builder's hardware] bygningsbeslag., building sb bygning; buildings (også) udhuse; [building land] byggegrunde; [building paper] gulvpap; [building owner] bygherre; [building society] byggefinansieringsinstitut; [building surveyor] (omtr =) bygningsinspektør, tilsynsførende; [building trade] byggefag., build-up sb opbygning; gradvis vækst; opreklamering; forhåndsreklame; forberedelse (af klimaks); (militær) opbygning, samling af tropper og materiel., built præt og pp af build., built-in adj indbygget ( fx a built-in cupboard); (fig) indbygget, iboende., built-up adj bebygget; [built-up area] område med bymæssig bebyggelse., bulb sb elektrisk pære; løg, svibel, knold; kugle, rund udvidelse; glaskolbe., bulbous adj løgformet; kugleformet; [bulbous leg] kugleben., bulbul sb persisk nattergal., Bulgaria Bulgarien., Bulgarian sb bulgarer; bulgarsk; adj bulgarsk., bulge sb bule, pukkel; ophovnet sted; midlertidig stigning; (mil.) frontfremspring; T overtag (on over); vb bulne ud, bule ud, hovne op, svulme; danne en bule eller pukkel; [the bulge (in the birth-rate)] 'de store årgange'; [bulge out] bulne ud, bule ud., bulk sb størrelse, (stort) omfang, volumen, (stor) masse; (krop:) korpus; (fig) hovedmasse, hovedpart, størstedel, majoritet; (mar) last(erum); ladning; vb konstatere rumfanget af; tage plads op, være af vigtighed; [break bulk] (mar) begynde at losse; [in bulk] løst, ikke i emballage; en gros, i store partier; [the bulk of the shares] aktiemajoriteten; [bulk large] indtage en fremtrædende plads; [bulk out] fylde ud, få til at svulme; [bulk up to] beløbe sig til., bulk buying køb i store partier; storkøb., bulk cargo (mar) bulkladning, massegods., bulkhead skot, skod., bulk price partipris., bulky adj svær, stor, voluminøs, uhåndterlig., I. bull sb tyr; han; (på børsen) haussespekulant, haussist; (rel) (pavelig) bulle; (ved målskydning) plet, pletskud; (mil. S) (overdreven) pudsning (, rengøring etc); militærpedanteri; S ævl, øregas; (am S) stridser, detektiv; [like a bull in a china shop] (omtr) som en hund i et spil kegler; se også Irish bull., II. bull vb spekulere i haussen; S ævle, bruge store ord., bullace sb (bot) kræge., bulldog sb buldog; ordensbetjent ved