[I don't doubt but that he] jeg tvivler ikke om at han., butch sb S stor tamp, hård negl; mandhaftig kvinde., butcher sb slagter; vb slagte, nedslagte; (fig) mishandle, radbrække; [butcher's bill] (fig) liste over faldne; [butcher's meat] kød (mods fisk og fjerkræ)., butcher bird (zo) tornskade., butcher's broom (bot) musetorn., butchery sb slagteri; nedslagtning., butler sb kældermester, hovmester; [butler's pantry] anretterværelse., I. butt sb 1. mål; skive (også fig, fx the butt of their jokes); 2. skydevold; 3. fad, tønde; 4. skaft, (mil.) kolbe; 5. (af træstamme) rodende, rodstok; 6. stød (med hornene); 7. (tekn) stød (pladesamling); 8. T lysestump, cigar(et)skod; 9. (am T) ende, bagdel; 10. butts skydebane., II. butt vb støde, stange; (om plader, tekn) være i stød; [butted] stødsamlet; [butt against (el. into)] rende lige imod (el. ind i); [butt in] T bryde ind, mase sig på; [butt in on] blande sig i; [butt out over] rage ud over., butt end = butt 4, 5, 8., butter sb smør; (fig) smiger; vb tilberede med smør, smøre smør på; [butter up] (fig) smøre om munden, smigre, sleske for; [she looks as if butter would not melt in her mouth] hun ser så lammefrom ud; [kind (el. soft el. fair) words butter no parsnips] skønne løfter hjælper ikke stort; se også bread., butterboat smørbåd; sauceskål., butterbur (bot) hestehov., buttercup (bot) ranunkel, smørblomst., butter dish smørkrukke; smør-asiet., butterfingered fummelfingret., butterfingers fummelfingret person, kludderhoved., butterfish (zo) tangspræl., butterfly sommerfugl; [have butterflies in the stomach] have sommerfugle (dvs kriblen) i maven (af spænding); [break a butterfly on a wheel] skyde gråspurve med kanoner., butterfly flower (bot) fattigmandsorkid‚., butterfly nut vingemøtrik., butterfly orchis (bot) gøgelilje., butterknife smørkniv., buttermilk kærnemælk., butter pat formet smørklump., butterscotch karamel., butterwort (bot) vibefedt., buttery sb (proviantrum (især i colleges), hvor der kan købes brød, smør etc)., butt hinge kanthængsel., buttock sb balde; buttocks bagdel., button sb knap; knop; (på kårde) dup; T døjt ( fx I don't care a button about it); vb knappe; knappes ( fx the dress buttons down the back); [button up] knappe (til), lukke; [be a button short] være småt kørende (dvs dum); [on the button] (am S) lige i øjet (dvs præcis rigtig)., buttonhole sb knaphul; knaphulsblomst; vb hage sig fast i, opholde med snak., buttonhook støvleknapper; handskeknapper., buttons sb (pl af button) pikkolo., buttress sb stræbepille, støttepille; vb: [buttress (up)] støtte, afstive; (fig også) underbygge., butty sb S kammerat; stykke mad med smør; sandwich; [jam butty] marmelademad., butyric adj: [butyric acid] smørsyre., buxom adj buttet, fyldig, yppig., buy vb (bought, bought) købe (with for); T tro på, gå ind på, acceptere; sb køb, (god) forretning; [buy in] købe tilbage (om sælger ved auktion); [buy oneself off] købe sig fri; [buy him off] købe sig fri for ham; [buy over] bestikke; [buy up] købe op; S ordne, klare., buyer sb køber; opkøber; disponent., buzz vb summe; svirre; fare; T ringe til; ringe på; T køre (, flyve) tæt op til (for at chickanere); sb summen; rygte; sladder; [buzz off] stikke af; [give him a buzz] S ringe ham op; slå på tråden., buzzard sb (zo) musvåge., buzzer sb fabriksfløjte, sirene; summer, brummer., buzz saw sb (am) rundsav., buzz word slagord; fint fagord til at imponere med., by præp, adv af ( fx built, loved, written by); ved (hjælp af) ( fx by the help of God; by lamp light); efter (norm el. standard) ( fx may I set my watch by yours? never judge by appearances); (nær) ved, hos ( fx sit by the fire); ad, over, gennem ( fx I came by the road, by the fields, by Oxford Street); med ( fx by railway, by steamer; raise the wage by 10 per cent; he has two children by his first wife); for ( fx one by one; foot by foot); forbi ( fx drive, walk by sby); senest, inden, til ( fx you must be here by nine o'clock); til side, hen, bort ( fx lay, put by); (mar) til ( fx north by east); (se også day, hang, heart, little, means etc); [by oneself] alene; [by the day (, month)] for en dag (, måned) ad gangen; [by the dozen] i dusinvis; [by and by] snart, om lidt, siden; [by and large] i det store og hele, alt i alt; [by the by(e), by the way] i parentes bemærket, apropos, for resten; [by twos and threes] to og tre ad gangen; [six feet by three] seks fod lang og tre fod bred, 6 x 3 fod., by-, bye- side-, bi-., by-blow sb uægte barn., bye-bye farvel; (i børns sprog) visselulle, seng., by-election sb suppleringsvalg., bygone adj svunden, forbigangen; [let bygones be bygones] lade det være glemt; lade fortiden hvile., bylaw sb vedtægt, statut, lokallov., by-line sb (i avis etc: mellem overskrift og artikel) forfatterangivelse; (i fodbold) målstreg., by-liner sb fast medarbejder., bypass sb omfartsvej, sidevej (der aflaster hovedvej), (permanent) omkørsel; ringvej; omløbsledning; vb køre uden om; (fig) gå udenom, ikke tage hensyn til., bypath sb se byway., byplay sb stumt spil; mindre vigtigt optrin (der foregår parallelt med et andet)., by-plot sb sidehandling., by-product sb biprodukt., byre sb kostald., byroad sb sidevej., Byronic adj Byronsk., bystander sb tilskuer, tilstedeværende; [the bystanders] de omkringstående., bystreet sb sidegade., byte sb (edb) oktet (dvs 8 bits)., byway sb sidevej, bivej; (fig) mindre påagtet (forsknings)område., byword sb mundheld; stående vending, yndlingsudtryk, slagord; (fig) fabel ( fx he was a byword in the village); [be a byword] (også) være berygtet., Byzantine adj byzantinsk; (fig) snørklet; sb byzantiner., C fk centigrade; central; Conservative., c. fk cent; century; chapter; circa; cubic., cab sb taxi, drosche; (driver's cab) førerhus, førerkabine., cabal sb kabale; intrige; klike; vb intrigere; [the Cabal] Cabalministeriet (under Karl den Anden)., cabaret sb kabaret., cabbage sb kål, kålhoved; (tøjrester som stikkes til side) skrædderlapper; T (person der er reduceret til at føre en rent vegeterende tilværelse), (ofte =) hjælpeløst vrag; (am) S penge, sedler; vb hugge, stikke til side., cabbage rose (bot) centifolierose, provinsrose., cabbage white (zo) kålsommerfugl., cabby sb T taxichauffør, droschekusk., cabin sb kahyt, lukaf; hytte; kabine., cabin boy kahytsdreng., cabin class (mar) klasse mellem 1. kl. og turistkl., cabin cruiser langtursbåd., cabinet sb kabinet, kammer; skab; (parl) kabinet, ministerium; (fot) kabinetsfotografi., cabinet council kabinetsråd., cabinetmaker sb møbelsnedker., cabinet shower bruseniche., cabinetwork snedkerarbejde., cable sb kabel; trosse; ankerkæde; kabellængde; (kabel)telegram; vb telegrafere (pr. kabel)., cablegram sb kabeltelegram., cablelaid adj (mar) kabelslået., cablese sb T telegramstil., cable television kabelfjernsyn., cableway sb tovbane., cabman sb taxichauffør, droschekusk., caboodle sb: [the whole caboodle] S hele molevitten., caboose sb kabys; (am) vogn brugt i godstog til jernbanearbejdere og tilfældige passagerer., cabriolet sb cabriolet (type vogn med kaleche)., cabstand sb taxiholdeplads, droscheholdeplads., ca' canny se canny., cacao sb kakaotræ; kakaobønne; adj kakao-., cachalot sb (zo) kaskelot., cache sb gemmested; (skjult) depot, (skjult) forråd; samling; vb lægge i depot; gemme væk., cachet sb særpræg, blåt stempel (fig), fornemt præg; prestige; (til medicin) oblat(kapsel)., cachinnation sb skoggerlatter., cachou sb (pastil der giver frisk ånde)., cackle vb kagle; kvække; grine; sb kaglen; snadren, kvækken; sludder; [cut the cackle] hold op med det sludder., cacophony sb kakofoni, disharmonisk larm., cactus sb (pl cacti, cactuses) kaktus., cad sb tarvelig fyr, sjover., cadaver sb (især med.) lig., cadaveric adj: [cadaveric kidney] kadavernyre, nekronyre., cadaverous adj dødningeagtig; ligbleg; udtæret., caddie sb caddie, golfspillers hjælper (som bærer køller)., caddis fly (zo) vårflue., caddy sb tedåse; se også caddie., cadence sb rytme; kadence., cadet sb yngre søn; yngre gren af familie; (mil., mar, flyv) kadet, officerselev., cadge vb tigge, nasse (sig til)., cadger sb tigger, en der lever på nas., cadi sb kadi, dommer., cadmium sb kadmium., cadre sb ramme; (mil.) kadre, stamme; stampersonel; (pol) kadre., caduceus sb merkurstav., caecum sb (pl caeca) blindtarm., caesarean adj kejser-; [caesarean operation] kejsersnit., caesura sb cæsur (pause i verslinie)., caf‚ sb kaffesalon, frokostrestaurant, caf‚ (NB uden ret til udskænkning af stærke drikke)., cafeteria sb cafeteria., caff sb S = caf‚., caffeine sb koffein., caftan sb kaftan., cage sb bur; elevatorstol; vb sætte i bur; indespærre; få (bold) i nettet., cage aerial, cage antenna ruseantenne., cage bird stuefugl., cagey adj forsigtig, hemmelighedsfuld, forbeholden, snu., cagoule sb nylonanorak., cahoot sb: [in cahoots with] i ledtog med., caiman sb (zo) kajman, alligator., Cain Kain; [raise Cain] lave ballade., cairn sb stendynge, stendysse, varde; (hund) cairnterrier., cairngorm sb røgfarvet kvarts., caisson sb sænkekasse; (mil.) ammunitionsvogn; [caisson disease] dykkersyge., caitiff sb kryster, usling., cajole vb lokke (el. narre) ved smiger, snakke godt for, besnakke., cajolery sb lokken, snakken godt for., I. cake sb kage; [the land of cakes] dvs Skotland; [cake of soap] stykke sæbe; [you cannot eat your cake and have it] man kan ikke både blæse og have mel i munden; [it is selling like hot cakes] det går som varmt brød; [a piece of cake] S en let sag; [take the cake] bære prisen; overgå alt., II. cake vb klumpe sammen; kline (til), sidde i kager (på) ( fx mud caked on his shoes)., cake slice sb kageske, kagespade., Cal. fk California., calabash sb flaskegræskar; (beholder; musikinstrument) kalabas., calaboose sb kachot, fængsel., calamitous adj ulykkelig, katastrofal., calamity sb ulykke, katastrofe., calcification sb forkalkning., calcify vb forkalke(s)., calcination sb udglødning., calcine vb udgløde., calcium sb (kem) kalcium, kalk., calculable adj beregnelig., calculate vb beregne; (am T) formode, antage; [calculate on] regne med., calculated adj beregnet; velberegnet, bevidst ( fx insolence); [calculated to] egnet til at; som sikkert vil ( fx a promise calculated to win votes)., calculating adj beregnende; [calculating machine] regnemaskine., calculation sb regning, beregning, kalkulation; kalkule., calculator sb beregner; regnemaskine., calculus sb (pl calculi, calculuses) (med.) sten; (mat.) regnemetode, matematisk fremgangsmåde; -regning ( fx differential calculus, integral calculus)., caldron sb stor kedel., Caledonia (især poet) Skotland., Caledonian adj skotsk; sb skotte; [the Caledonian market] (loppetorv i London)., calefactory adj varmende., calendar sb kalender; vb indføre (i en kalender)., calender sb (kalander)presse, glattemaskine; (til papir også) glittemaskine; vb presse, gøre glat; glitte., calf sb (pl calves) kalv; (elefant-, hval-)unge; kalveskind; (af et ben) læg; (fig) grønskolling., calf love barneforelskelse, ungdomsforelskelse., Caliban (dyrisk person hos Shakespeare)., calibrate vb kalibrere; (om måleinstrument) justere., calibration sb kalibrering, justering., calibre sb kaliber., calico sb kattun, sirts, kaliko (slags tæt lærredsvævet bomuldstøj)., calico printer kattuntrykker., Calif. fk California., California Californien., Californian adj californisk; sb californier., California poppy (bot) guldvalmue., calipers (am) = callipers., caliph sb kalif., caliphate sb kalifat., calisthenics (am) = callisthenics., calk vb skærpe (en hestesko), brodde; (mar) = caulk., I. call vb 1. råbe, kalde; (om fugl) skrige, fløjte; 2. (tlf) ringe, telefonere; (med objekt) 4. råbe på, kalde på; råbe an; (om sovende) vække; 5. tilkalde ( fx a doctor), alarmere ( fx the police); (om møde) sammenkalde; 6. benævne, kalde ( fx they called him carrots); 7. (tlf) ringe op ( fx call me tomorrow); 8. (i kortspil) melde; [be called] (også) hedde; [call witnesses] føre vidner; se også day, name; [ med præp, adv] [call at] besøge, aflægge visit i; (mar) anløbe; [call back] kalde tilbage, tilbagekalde; ringe op igen; [call down] nedkalde; S skælde ud; [call for] (lade) spørge efter; råbe på; hente; kræve, forlange; [to be left till called for] poste restante; [call forth] fremkalde, kalde frem; opbyde; [call in] kalde ind, indkalde; tilkalde; tilbagekalde ( fx an army's outposts); (om mønter og sedler) inddrage; (gæld etc) indkræve, opsige, hjemkalde; [call in question] drage i tvivl; [call into being (el. existence)] skabe, fremkalde; [call off] aflyse ( fx a meeting), afblæse ( fx a strike); (om forlovelse) hæve; [call on] besøge; opfordre; kalde på, påkalde; anråbe; [call out] råbe; kalde frem, udfordre; beordre til at gå i strejke; [call the watch out] råbe vagten ud; [call to] råbe til; [call to mind] erindre sig, mindes; [call up] kalde til sig, (også mil.) indkalde; (tlf) ringe op, (over radio) kalde; (ånder etc) fremmane; (fig) fremkalde, kalde frem ( fx memories)., II. call sb 1. råb, kalden, (fugls) skrig, sang, toner, (af horn etc) signal; 2. (tlf) opringning, opkald; 3. (i kortspil) melding; 4. navneopråb; 5. opfordring, indkaldelse, (til embede) kaldelse; 6. (fig) kalden, dragen ( fx the call of the sea); 7. kort besøg, visit; [feel the call of] drages mod; [there is no call for you to] = you have no call to; [I'll give you a call] jeg ringer (til dig); [give an actor a call] fremkalde en skuespiller; [you have no call to do that] du behøver slet ikke gøre det, der er slet ingen grund til at du skulle gøre det; det har du ikke noget at gøre med; [make a call] aflægge (en) visit; [make a call on] stille krav til, lægge beslag på ( fx his