pligt; besværligt arbejde, vanskelig opgave; chores (også:) sysler; vb udføre husligt arbejde (etc)., chorea sb sankt veitsdans., choreography sb koreografi., choriamb sb korjambe., chorister sb korsanger, kordreng., chortle vb le (især drilagtigt el. triumferende); klukle; sb kluklatter., chorus sb kor; korværk; omkvæd; vb synge (, råbe) i kor., I. chose sb retsobjekt, formuegenstand., II. chose præt af choose., chosen pp af choose; [the chosen few] de få udvalgte., chough sb (zo) alpekrage., chow sb chow-chow (kinesisk hunderace); S mad., CHP fk combined heat and power kraftvarme., chrism sb den hellige olie., Christ Kristus., christen vb døbe., Christendom sb kristenheden., christening sb dåb., Christian sb kristen; adj kristen, kristelig; T ordentlig ( fx I have not had a decent Christian meal)., Christianity sb kristendom., Christianize vb kristne., Christian name døbenavn, fornavn., Christmas sb jul; [a merry Christmas] glædelig jul., Christmas box julegave (især pengegave til tjenestefolk etc)., Christmas card julekort., Christmas carol julesang., Christmas Day første juledag., Christmas Eve juleaften., Christmas greeting julehilsen., Christmas present julegave., Christmas rose julerose., Christmas seal julemærke., Christmastide juletid., Christ's Hospital (kendt public school, opr for ubemidlede)., Christy: [Christy Minstrels] variet‚sangere maskeret som negre., chromate sb kromsurt salt., chromatic adj kromatisk; [chromatic scale] kromatisk skala., chrome sb krom; [chrome yellow] kromgult., chromic adj: [chromic acid] kromsyre., chromium sb krom., chromium-plated forkromet., chromium salt kromsalt., chromolithograph sb farvelitografi (billede)., chromosome sb kromosom., Chron. fk Chronicles., chronic adj kronisk, langvarig; S kedelig, rædsom, "dødssyg"., chronicle sb krønike, årbog; vb nedskrive, optegne; [the Chronicles] Krønikernes bog (i biblen)., chronicler sb krønikeskriver., chronological adj kronologisk., chronology sb kronologi, tidsberegning; kronologisk oversigt (el. fortegnelse), tidstavle., chronometer sb kronometer., chrysalis sb (pl chrysalises, chrysalides) puppe., chrysanthemum sb krysantemum., chub sb (zo) døbel (en karpefisk)., chubby adj buttet, tyk, rund; rundkindet, pluskæbet., chuck vb T smide, kaste; smide væk, kassere; opgive; (kærtegne:) dikke under hagen; (om lyd) klukke; (til hest) sige hyp; sb patron (på drejebænk); kluk; klap; kast; (kæleord) snut, skat; S mad; [chuck it!] hold op med det! [chuck away] bortødsle; [chuck out] smide ud, T forkaste; [chuck sby under the chin] dikke en under hagen; [chuck up] opgive; [give the chuck] T afskedige, jage bort, bryde med; [chuck, chuck!] pylle, pylle!, chucker-out sb udsmider., chuck-farthing sb klink., chuckle vb småle, le indvendig, le sagte; godte sig (at over); sb kluklatter, indvendig latter., chucklehead sb dumrian., chuck wagon (am) køkkenvogn., chuffed adj S henrykt., chug, chug-chug sb tøffen; vb dunke, tøffe., chum sb ven, kammerat; (som man deler værelse med) kontubernal, slof; vb dele værelse; [chum together] bo sammen; [chum up with] blive ven med., chummy adj kammeratlig, fortrolig., chump sb træklods, klump; T tykhovedet person, fæ; S hoved; [chump end] den tykke ende; [off one's chump] skør, tosset., chunk sb humpel, tyk skive, luns., chunky adj firskåren, tyk., chunter vb mumle, brokke sig; rumle., church sb kirke; gudstjeneste ( fx what time does church begin?); [be at church] være i kirke; [go to church] gå i kirke; [enter (el. go into) the Church] (fig) blive præst., churchgoer kirkegænger., churching sb (barselkones første) kirkegang., churchman tilhænger af statskirken., church mouse: [as poor as a church mouse] så fattig som en kirkerotte., church register kirkebog., church service gudstjeneste., churchwarden kirkeværge; lang kridtpibe., churchwoman (kvindelig) tilhænger af statskirken., churchy adj T kirkelig; (neds) hellig., churchyard sb kirkegård; kirkeplads., churl sb tølper; bondekarl., churlish adj ubehøvlet, grov, tølperagtig., churn sb mælkejunge; smørkærne; vb kærne; piske op; male (rundt); [churn out] fabrikere på stribe, sprøjte ud; [churn up] køre op, rode op ( fx a heavy truck had churned up the road)., chute sb nedløbskanal, nedløbsrør; slisk; rutschebane; (til affald) nedstyrtningsskakt; T faldskærm., chutney sb chutney (stærkt krydret indisk syltetøj af ferske frugter)., c.h.w. fk constant hot water., chyle sb chylus, "mælkelymfe"., C.I. fk Channel Islands., CIA (am) fk Central Intelligence Agency., ciborium sb ciborium, hostiegemme., cicada sb cikade., cicatrice, cicatrix sb (pl cicatrices) ar, mærke., cicely sb: [sweet cicely] (bot) sødskærm., C.I.D. fk Criminal Investigation Department., cider sb cider, æblevin; [sweet cider] æblemost., c. i. f. cif, frit leveret (fk cost, insurance, freight dvs omkostninger, assurance og fragt betalt)., cigar sb cigar., cigar case cigarfoderal., cigar cutter cigarklipper., cigarette sb cigaret., cigarette end cigaretstump., cigarette holder cigaretrør., cigar holder cigarrør., cilia pl øjenhår; (bot) randhår; fimrehår, svingtråde., C.-in-C. fk Commander-in-Chief., cinch (am) sb sadelgjord; T sikkert tag; vb sikre; få en klemme på; få sikkert tag i; [that's a cinch] S det er ligetil; det er en let sag; det er helt sikkert., cinchona sb kinatræ., cinchona bark kinabark., cincture sb bælte., Cinderella Askepot; adj (fig) forsømt, overset, som ingen tager sig af; [the Cinderella services] det mindst eftertragtede arbejde (fx inden for socialforsorgen)., cinders sb pl slagger., cinder track slaggebane., cine (fk cinema; i sms) biograf-, films-; sb = cinecamera., cinecamera sb smalfilmsapparat (til optagelse)., cinefilm smalfilm., cineloop sløjfefilm., cinema sb biografteater; [the cinema] filmen, filmkunsten; [go to the cinema] gå i biografen., cinema organ kinoorgel., cinema show biografforestilling., cinematic adj filmisk; films-., cinematograph sb (glds) filmsapparat., cinematographic adj filmisk., cineraria sb (bot) cineraria., cinerarium sb urneniche., cinerary adj aske-; [cinerary urn] gravurne., cinerator sb (am) krematorieovn., cinnabar sb cinnober., cinnamon sb kanel; (om farve) kanelbrunt., cinque, cinq sb femmer (om kort og terning)., cinquefoil sb (bot) (krybende) potentil., CIO fk Congress of Industrial Organizations (en am fagforeningssammenslutning)., cion (am) = scion., cipher sb nul; ciffer; chifferskrift; kode til chifferskrift; monogram; vb affatte i chifferskrift; beregne, regne., circa cirka, omtrent., circadian adj (biol) døgn- ( fx rhythm)., Circassian adj tjerkessisk; sb tjerkesser., circle sb cirkel; kreds; ring; vb bevæge sig i en kreds, cirkulere; kredse (om); gå rundt om; [argue in a circle] gøre sig skyldig i en cirkelslutning; [come full circle] komme tilbage til sit udgangspunkt., circlet sb lille cirkel; ring, krans., circs T fk circumstances., circuit sb omkreds; rundrejse, rundtur, runde; rute; kredsløb; omvej; (elekt) strømkreds; (jur) en dommers rejse i sit distrikt for at holde ret, retsrejse; retsdistrikt; (teat etc) kæde af teatre, biografer etc (under samme ledelse); [make a circuit of the camp] gå en runde i lejren, gå hele lejren rundt; [short circuit] kortslutning., circuit breaker (elekt) afbryder., circuitous adj som går ad omveje; indirekte, ikke ligefrem, fuld af omsvøb; [circuitous road] omvej., circular adj cirkelrund, kredsformig, bevægende sig i en kreds; rund-; sb cirkulære, rundskrivelse; ringvej., circularize vb sende cirkulære(r) til; [circularize the members] (også) rundsende en skrivelse til medlemmerne., circular letter rundskrivelse, cirkulære., circular plane (am) skibshøvl., circular railway ringbane., circular saw rundsav., circular ticket rundrejsebillet., circular tour rundrejse., circulate vb cirkulere, være i omløb; lade cirkulere, bringe (el. sætte) i omløb; [circulating library] lejebibliotek; (am) udlånsbibliotek., circulation sb omløb, kredsløb; cirkulation; udbredelse; oplag (af avis etc); (bibl) udlån., circulatory adj (fysiol) kredsløbs-., circumbendibus sb S omsvøb, vidtløftighed; omvej., circumcise vb omskære., circumcision sb omskærelse., circumference sb periferi; omkreds., circumjacent adj omliggende., circumlocution sb (vidtløftig) omskrivning; omsvøb; [Circumlocution Office] omsvøbsdepartement., circumnavigate vb omsejle., circumnavigation sb omsejling., circumnavigator sb (jord)omsejler., circumscribe vb afgrænse, omskrive; (fig) indskrænke, begrænse., circumscription sb afgrænsning, omrids; begrænsning, indskrænkning; (på mønt etc) omskrift., circumspect adj forsigtig, varsom; velovervejet., circumspection sb omtanke, forsigtighed., circumstance sb 1. omstændighed, forhold; detalje; 2. detaljer, omstændelighed; 3. skæbnen, tilfældet; 4. circumstances pl (også) formueomstændigheder; kår ( fx strained circumstances trange kår); [pomp and circumstance] pomp og pragt; [circumstances alter cases] alt er relativt; [in (el. under) the circumstances] under de forhåndenværende omstændigheder; [in (el. under) no circumstances] under ingen omstændigheder., circumstanced adj stillet, situeret; [circumstanced as I was] sådan som jeg var stillet; [be awkwardly circumstanced] være i en ubehagelig situation., circumstantial adj omstændelig, detaljeret; som ligger i omstændighederne; [circumstantial evidence] indirekte beviser, indicier, indiciebevis., circumvent vb omgå; overliste., circumvention sb omgåelse; overlistelse., circus sb cirkus; runddel, rund plads i en by ( fx Oxford circus, Piccadilly circus, i London)., cirl: [cirl bunting] (zo) gærdeværling., cirque sb (geol) botn, cirkusdal., cirrhosis sb (med.) skrumpning; [cirrhosis of the kidney] skrumpenyre; [cirrhosis of the liver] skrumpelever., cirrocumulus sb makrelskyer., cirrostratus sb slørskyer., cirrus sb (pl cirri) fjersky, cirrus., cissy sb S tøsedreng., cist sb skrin, kiste, hellekiste., cistern sb cisterne (beholder)., citadel sb citadel., citation sb stævning; anførelse (af et citat); citat; henvisning; (am) hædrende omtale; (mil.) omtale i dagsbefaling; begrundelse ved tildeling af hædersbevisning., cite vb stævne; citere, anføre (som argument el. bevis); (am): [be cited] (mil.) blive nævnt i dagsbefalingen., citizen sb borger; civil person; beboer; [citizen of the world] kosmopolit, verdensborger., citizenry sb borgerskab, borgere., citizenship sb borgerskab, borgerret, indfødsret; borgerpligt., citric adj citron-; [citric acid] citronsyre., citril finch (zo) citronsisken., citron sb (tykskallet) citron., cittern sb (ældre, lut-lignende strengeinstrument)., city sb stad, (stor) by; [the City] City, det oprindelige London, forretningskvarteret der., city council borgerrepræsentation, byråd (i en city)., city councillor byrådsmedlem., city editor redaktør af handels- og børsstoffet (i avis)., city hall rådhus (i en city)., city man finansmand, forretningsmand (i the City)., city page (i avis) handels- og børsside., city slicker smart fyr fra byen., civet, civet cat (zo) desmerkat., civic sb borger; adj borgerlig; by- ( fx civic orchestra), kommunal; [civic centre] bycentrum hvor de offentlige bygninger ligger., civics sb pl samfundslære., civil adj borger-, borgerlig; civil; høflig; [civil aviation] trafikflyvning., civil engineer bygningsingeniør., civilian sb civil person, civilist; adj civil., civility sb høflighed., civilization sb kultur, civilisation., civilize vb civilisere; civilized (også) dannet, kultiveret., civil law borgerlig ret., civil list (den kongelige) civilliste., civil list pension (svarer til) understøttelse på finansloven., civil marriage borgelig vielse., civil servant (omtr) tjenestemand inden for civiletaterne, (stats)tjenestemand., Civil Service: [the Civil Service] (omtr) civiletaterne, statsadministrationen., civil war borgerkrig., civvy sb civil person; [civvies] (S, også) civilt tøj; [civvy street] det civile liv., C. J. fk Chief Justice., cl. fk centilitre; class., clack sb klapren; vb klapre; plapre., clad glds præt og pp af clothe; adj klædt; påklædt., claim sb 1. fordring, krav; 2. påstand; 3. (grube)lod; 4. (assur) skade(anmeldelse); vb 5. fordre, gøre fordring på, kræve; afhente ( fx a prize; a lost child); 6. hævde, gøre gældende; [claim kinship] påberåbe sig slægtskabet, gøre familieskabet gældende; [claim to] gøre fordring på; (fig) have prætentioner i retning af; [peg out (el. stake) a claim (to)] afmærke og gøre krav på et jordareal (om guldgraver); (fig) gøre krav på., claimant sb fordringshaver., claims inspector skadestaksator, vurderingsmand., clairvoyance sb synskhed., clairvoyant adj synsk., clam sb (spiselig) musling; (am S) en der er stum som en østers; dødbider; vb samle muslinger; [clam up] (am) klappe i., clamant adj højrøstet, larmende; (fig) skrigende; påtrængende., clamber vb klatre, klavre; sb klatren, klavren., clammy adj klam., clamorous adj skrigende, larmende, højrøstet., clamour sb skrig, råb; højrøstet misfornøjelse; ramaskrig; vb råbe (for på); larme., clamp sb skruetvinge; (på værktøjsmaskine) spændestykke; (fx på slange) klemme, spændebøjle, forskruning; (agr) kule ( fx potato clamp); vb spænde (fast), klemme (fast), presse; trampe; [clamp down on] slå hårdt (, hårdere) ned på ( fx tax dodgers); gribe kraftigt ind over for; sætte en stopper for; holde tilbage ( fx news)., clampdown sb pludselig stramning af kursen (, reglerne, bestemmelserne); energisk indgreb; pludseligt forbud., clan sb klan, stamme., clandestine adj hemmelig; smug-; illegal., clang vb klirre, klingre, drøne (med metalklang); klirre med; sb klirren, klingen, metalklang, drønen., clanger sb T: [drop a clanger] træde i spinaten, lave en brøler., clangorous adj klingende, drønende., clangour sb