is close); begrænset; 8. nøjagtig, koncis, sammentrængt, koncentreret; 9. nøje, grundig, omhyggelig ( fx investigation); 10. næsten jævnbyrdig ( fx fight); [there is a close resemblance between them] de ligner hinanden meget; [it was a close shave (el. thing el. call)] det var nær gået galt; det var tæt på; [keep sth close] holde noget hemmeligt; [close by] nær ved, tæt ved; [close on] i nærheden af, lige ved., II. close sb indhegning, vænge; lukket plads., III. close sb slutning, ende, afslutning; [bring to a close] afslutte; [draw towards its close] nærme sig en afslutning, gå på hæld., IV. close vb lukke; afspærre; afslutte, slutte; (uden objekt) slutte; lukke sig; nærme sig; gå løs på hinanden; [close an account] afslutte en konto; [close the ranks!] (mil.) slut rækkerne! [close down] lukke, indstille virksomheden; [close in] nærme sig; (om mørke etc) falde på, sænke sig; [close in upon] nærme sig fra alle sider, omringe; [the net is closing round him] nettet er ved at trække sig sammen om ham; [close up] lukke; (om personer) slutte op, rykke sammen; (typ) knibe; (om sår) lukke sig, heles; [close with] komme overens med; gå ind på, antage ( fx close with an offer); gå løs på, komme i håndgemæng med., closed circuit lukket kredsløb., closed-circuit television internt fjernsyn., closed shop virksomhed der kun beskæftiger fagorganiserede arbejdere, v. der er bundet af eksklusivaftale., close-fisted adj påholdende, gerrig., close-grained adj tæt; (om træ) tætåret; (om læder) fintnarvet., close-hauled (mar) bidevind., close-knit (fig) fast sammentømret., close-lipped adj forbeholden, tilknappet, tavs., closely adv tæt, nøje., close quarters se I. quarter., close season fredningstid; (i eng fodbold) perioden mellem to sæsoner (maj til august)., close-shaven adj glatbarberet., closet sb lille værelse, kammer, kabinet; (væg)skab; wc; adj S hemmelig, skjult, som ikke har givet sig til kende (, bekendt kulør); [come out of the closet] give sig til kende, (om bøsse) springe ud; [be closeted with] holde hemmelig rådslagning med., close time fredningstid., closetplay læsedrama., closet homosexual, closet queen skabsbøsse., close-up sb nærbillede., closing date: [the closing date is July 1.] (svarer til) ansøgningsfristen udløber 1. juli., closing hour, closing time lukketid., closure sb lukning; afslutning; lukke; (på flaske etc) kapsel, låg; (fon) lukke; (parl) afslutning af underhusdebat fremtvungen ved afstemning., clot sb størknet masse, klump; T fjols, tåbe; vb klumpe sig, løbe sammen; størkne, blive levret; se også clotted., cloth sb (se også clothes, cloths) klæde; vævet stof; klud ( fx dust cloth); (til bord) dug; (til bogbind) shirting; (til hest) dækken; (teat) tæppe; (fig) gejstlig stand; [lay the cloth] lægge dug på bordet., cloth binding shirtingsbind, hellærredsbind (om bog)., cloth cap sixpence (kasket); [cloth cap] arbejder-., clothe vb klæde; holde med tøj; beklæde, iklæde; (fig) udstyre; dække; udtrykke., cloth-eared adj tunghør; døv., clothes sb pl klæder, tøj; klædningsstykker; sengeklæder., clothes brush klædebørste., clothes hanger bøjle (til tøj)., clothes horse tørrestativ; (am, fig) tøjstativ., clothes line tøjsnor., clothes moth møl., clothes peg, (am) clothespin tøjklemme., clothes press klædeskab., clothes tree stumtjener., clothier sb herreekviperingshandler; klædehandler., clothing sb klæder, tøj; [article of clothing] beklædningsgenstand., cloths (pl af cloth) tøjer, stoffer; duge, klude., clotted adj størknet, levret; klumpet; overfyldt, stoppet, blokeret; [clotted cream] tyk fløde skummet af kogt mælk; [clotted nonsense] det rene vrøvl; [his hair was clotted with blood] hans hår var sammenklistret af blod., cloud sb sky; skyer; sværm, vrimmel; vb overtrække med skyer; (fig) formørke, fordunkle; kaste en skygge over; sætte en plet på; (uden objekt) blive skyet; blive overtrukket; [every cloud has a silver lining] oven over skyerne er himlen altid blå; [be in the clouds] (fig) svæve oppe i skyerne; [cloud over] blive overtrukket; [under a cloud] mistænkt; i unåde., cloudberry sb (bot) multebær., cloudburst sb skybrud., cloud-capped adj skydækket., cloud chamber tågekammer., cloud-cuckooland drømmeland., cloudless skyfri., cloudlet sb lille sky., cloudy adj overskyet; uklar ( fx liquid)., clough sb fjeldkløft., clout sb klud, lap; lussing; T (politisk) indflydelse; vb lappe; lange en ud; (i baseball) ramme., clout nail rørsøm., I. clove præt af cleave., II. clove sb (bot) kryddernellike; sideløg., clove hitch sb (mar) dobbelt halvstik., cloven pp af cleave; [show the cloven hoof] (fig) stikke hestehoven frem., cloven-hoofed adj med spaltet klov; [cloven-hoofed animal] klovdyr., clove pink (bot) havenellike., clover sb (bot) kløver; [be in clover] have det som blommen i et æg, leve i overflod; være på den grønne gren., cloverleaf sb (ved vej) kløverbladsudfletning., clown sb bonde; bondeknold; klovn, bajads., clownish adj bondeagtig, bondsk; klovnagtig., cloy vb overmætte, overfylde., cloying adj vammel., cloze-test sb cloze-prøve (prøve hvor der fordres indsætning af udeladte ord i en længere tekst)., club sb kølle; (i kort) klør; (forening) klub; vb slå med kølle; bruge som kølle; (= club together) slå sig sammen, skyde (penge) sammen; [be in the club, be a member of the club] S være gravid., club(b)able adj T der egner sig som klubmedlem; omgængelig, selskabelig., clubfoot klumpfod., clubhaul vb (mar) vende ved hjælp af et anker., clubland (kvarteret omkring St. James's i London)., club law næveret., clubman klubmedlem, levemand., club moss sb (bot) ulvefod., club rush sb (bot) kogleaks, dunhammer., club sandwich (am) tredækkersandwich., club soda (am) (hvid) sodavand., club strip klubfarve., cluck sb kluk; vb klukke; smække med tungen., clue sb holdepunkt (for en undersøgelse), nøgle (til forståelse); spor (i en sag), indicium, fingerpeg; løsning; [I haven't a clue] jeg aner det ikke; [the police are without a clue] politiet står på bar bund; [furnish a clue to] lede på sporet af., clump sb klump, klods; klynge, gruppe; tyk ekstra skosål; dunk; trampen; vb jokke tungt, trampe; dunke, slå, banke., clumsy adj klodset., clung præt og pp af cling., clunker sb (am S) makværk; (om bil) gammel smadderkasse., cluster sb klynge; klase; sværm; vb samle sig i klynge; vokse i klaser; vokse i klynge; flokkes; [cluster crystal] (bot) krystalstjerne, druse., cluster pine (bot) strandfyr., clutch vb gribe (hårdt) fat i, hage sig fast i (, til), klynge sig til ( fx his arm); sb (hårdt) greb, tag; (hønes:) redefuld æg; kuld; (i bil) kobling; [clutch at a straw] gribe efter et halmstrå; [get into his clutches] falde i kløerne på ham., clutch lever sb koblingsarm., clutch pedal koblingspedal., clutch slip sb svigtende kobling., clutter sb forvirring, rod; dynge; vb bringe i uorden; (stå og) fylde op i (, på); [the room was all cluttered up with cushions] stuen flød med puder., cm. fk centimetre., C.M.G. fk Companion of the Order of St. Michael and St. George., C.N.D. fk Campaign for Nuclear Disarmament., C.O. fk commanding officer; conscientious objector., Co. fk company; county., c/o fk care of., co- (forstavelse:) med- ( fx coeditor)., coach sb 1. karet; 2. (glds) dagvogn, diligence; 3. turistbil, rutebil; lille lukket bil med to døre; 4. (jernb) jernbanevogn; 5. manuduktør; træner, sportinstruktør; vb 6. manuducere; træne; køre; rejse i diligence; [a coach and four] en firspændervogn., coach box buk, kuskesæde., coachbuilder sb karetmager., coach house vognskur, vognport., coaching sb manuduktion; (i sport etc) træning, instruktion., coachman kusk., coach station rutebilstation., coadjutor sb medhjælper., coagulate vb løbe sammen, koagulere, størkne; (med objekt) få til at løbe sammen etc., coagulation sb koagulering., coal sb kul; vb forsyne med kul; tage kul ind; [carry coals to Newcastle] (svarer til) give bagerbørn hvedebrød., coal bed kulleje., coal bunker (mar) kulbunker., coaler sb kulbåd, kulvogn., coalesce vb vokse sammen, forene sig, smelte sammen., coalface det sted hvor brydningen foregår., coalfield kuldistrikt., coalfish (zo) sej., coalheaver kulafbærer, kullemper., coaling sb indtagning af kul., coalition sb forening; forbund; koalition; [coalition government] samlingsregering., coal measures pl kulførende lag., coalmine kulmine, kulgrube., coalmouse sb (zo) sortmejse., coal oil (am) råolie; petroleum., coal scuttle kulkasse; kulspand., coalseam kullag., coal tit sb (zo) sortmejse., coaming sb (mar) lugekarm., coarse adj grov; rå; plump., coarse-grained adj grovkornet; (om læder) groftnarvet, stornarvet., coarsen vb forgrove, forrå; forgroves., coast sb kyst; (am) kælkebakke; kælketur; vb sejle langs kysten (af), sejle i kystfart; kælke; køre ned ad bakke; glide (uden motorkraft); køre i frigear; (også fig) holde frihjul, køre på frihjul; [the coast is clear] (fig) der er fri bane., coastal adj kyst-; [coastal trade] kystfart, indenrigsfart., coaster sb kystfartøj; (cykel med) baghjulsbremse; (på bord) glasbakke, flaskebakke; (am) kælk; legevogn; rutschebane., coastguard sb kystvagt; coastguards pl (også) kystpoliti., coastwise adj, adv kyst-; [coastwise trade] kystfart., coat sb 1. frakke; jakke; kåbe; (læges etc) kittel; 2. lag (af maling, cement, puds etc); overtræk ( fx of chocolate); 3. (et dyrs) pels; ham; vb 4. beklæde; overtrække; belægge; (med maling) stryge; [coat of arms] våbenskjold, våbenmærke; [coat of mail] ringbrynje, panserskjorte; [a coat of paint] en gang (el. et lag) maling; [ med vb] [cut one's coat according to one's cloth] sætte tæring efter næring; [wear the king's coat] være i kongens klæder; være soldat; se også dust, I. trail., coated adj overtrukket, imprægneret; (om tunge) belagt; [coated paper] bestrøget papir., coatee sb kort jakke., coat hanger sb bøjle (til at hænge tøj på)., coati sb (zo) næsebjørn., coating sb beklædning, overtræk, lag, hinde; frakkestof., coat tails pl frakkeskøder., coax vb lokke, (prøve at) overtale, snakke godt for., cob sb klump; lille stærk hest; majskolbe; hansvane., cobalt sb kobolt., I. cobble vb (glds) lappe, flikke (sko); [cobble together, cobble up] flikke sammen., II. cobble sb håndsten, rullesten; toppet brosten; vb brolægge med toppede brosten; [cobbles] (pl) (også) større kul; S (vulg) nosser; sludder., cobbler sb skoflikker; fusker; isdrik ( fx sherry cobbler)., cobblestone = II. cobble., coble sb fladbundet båd., cobnut sb (slags stor hasselnød)., cob pipe majspibe., cobra sb (zo) brilleslange., cobweb sb spindelvæv., coca-cola sb (R) coca-cola., cocaine sb kokain., coccus sb (pl cocci) kugleformet bakterie, kok., cochineal sb kochenille (insekt, rødt farvestof)., cochlea sb (anat) ørets sneglegang., I. cock sb 1. hane; (fugle)han; 2. vejrhane; 3. hane (på en bøsse, på vandrør etc); se også half-cock; 4. viser (på vægt); 5. bevægelse opad, skrå stilling; 6. S sludder; 7. (vulg) pik; [that cock won't fight] den går ikke; der bliver ingen bukser af det skind; [old cock!] gamle dreng! [the cock of the walk] manden for det hele, den dominerende person., II. cock vb 1. (om hat) sætte på snur; 2. (om bøsse) spænde hanen på; 3. (om øjne, ører) vende, dreje (at mod); [cock one's ears] spidse ører; [cock one's eye at sth] skotte (el. skæve) til noget, kigge på noget; [cock one's fist] føre hånden tilbage for at slå; [cock one's nose] stikke næsen i sky; se også snook; [cock up] (vulg) forkludre, lave kludder i., cockade sb kokarde., cock-a-doodle-doo kykliky., cock-a-hoop adj triumferende, hoverende, stolt; [be cock-a-hoop] (også) stikke næsen i sky., Cockaigne slaraffenland; cockneyernes land (London)., cockalorum sb lille vigtigprås., cock-and-bull story røverhistorie, skrøne., cockatoo sb (zo) kakadue., cockatrice sb basilisk (fabeldyr)., Cockayne = Cockaigne., cock boat jolle, lille båd., cockchafer sb (zo) oldenborre., cocked adj: [cocked hat] trekantet hat; [knock sby into a cocked hat] vinde stort over en; være tusind gange bedre end en., I. Cocker: [according to Cocker] (svarer til) efter Chr. Hansens regnebog., II. cocker vb: [cocker up] (am) forkæle., cockerel sb hanekylling., cockeyed adj skeløjet; S skæv; tosset; beruset., cockfight hanekamp., cockhorse sb kæphest, gyngehest; [ride a cockhorse] (også) ride ranke., cockle sb (zo) hjertemusling; (bot) klinte; rajgræs; rynke, bule; vb blive rynket, slå buler; [warm the cockles of one's heart] varme en om hjerterødderne., cockleshell sb muslingeskal; (fig) nøddeskal (skrøbelig båd)., cockloft sb loftskammer, kvist., cockney sb ægte londoner; londonersprog; adj londonsk., cockpit sb hanekampplads; krigskueplads; (flyv) cockpit, førerrum; (mar) cockpit; (glds, på krigsskib) lazaret., cockroach sb (zo) kakerlak., cockscomb sb (zo, bot) hanekam; se også coxcomb., cockshot, cockshy sb T kast til måls; mål der kastes efter; (fig) skydeskive., cock sparrow spurvehan; (fig) lille vigtigprås., cocksure adj selvsikker, skråsikker., cocktail sb cocktail; hest med kuperet hale., cockteaser sb S narrefisse., cockup sb (vulg) brøler; kludder; [the film is a total cockup] filmen er noget elendigt makværk., cocky adj (skidt)vigtig, kry, kæphøj, selvtilfreds., coco sb kokos(palme)., cocoa sb kakaobønne; kakao., cocoanut, coconut kokosnød., cocoon sb kokon (puppehylster)., cod sb (zo) torsk; T parodi; adj parodisk; lavet for sjov; vb parodiere, gøre grin med., C.O.D. fk Concise Oxford Dictionary; cash on delivery kontant ved levering; pr. efterkrav., I. coddle vb forkæle, pylre om; kæle for., II. coddle vb koge (over en sagte ild)., code sb kode; (jur) lovbog, lovsamling, kodeks; (fig)