kodeks, regler, love; vb omsætte til kode., codfish sb (zo) torsk., codger sb (gammel) stabejs (, støder, knark, særling)., codicil sb (jur) kodicil (tillægsbestemmelse i testamente)., codification sb kodifikation., codify vb kodificere (samle og ordne)., codling sb ung torsk; art madæble., codling moth (zo) æblevikler., cod-liver oil (torske)levertran., cod's roe torskerogn., codswallop sb S sludder, bavl., co-ed sb (am) S kvindelig studerende ved college for begge køn., co-education sb fællesundervisning (for piger og drenge)., co-educational adj: [co-educational school] fællesskole., coefficient sb (mat.) koefficient., coerce vb tvinge., coercion sb tvang., coercive adj tvingende, tvangs- ( fx methods)., coeval adj samtidig, jævnaldrende., coexist vb være til på samme tid, bestå sammen., coexistence sb sameksistens, koeksistens., C. of E. fk Church of England., coffee sb kaffe., coffee bean kaffebønne., coffee berry kaffebønne; kaffetræets frugt., coffee grinder kaffekværn., coffee grounds sb kaffegrums., coffee house kaf‚., coffee klatsch (am) kaffeslabberads., coffee maker espressokande; kaffekolbe; kaffemaskine., coffee mill kaffemølle., coffee morning morgenkaffe-komsammen til indsamling af penge., coffeepot kaffekande., coffee room kafferestaurant, kaffesalon (i hotel)., coffee table sofabord., coffee-table book (stor dyr illustreret bog)., coffer sb pengekiste; kassette (i loft)., cofferdam vb kofferdam, sænkekasse., coffin sb ligkiste; vb lægge i kiste., coffin nail ligkistesøm; S cigaret., coffin ship (mar) plimsoller, dødssejler., cog sb tand (på hjul); (i snedkeri) tap; (fig) lille hjul i stort maskineri; vb: [cog the dice] snyde i terningespil., cogency sb (om argument) slagkraft, overbevisende karakter., cogent adj tvingende; overbevisende., cogitate vb tænke., cogitation sb tænken; tænkning., cognac sb (fransk) konjak., cognate adj beslægtet; sb slægtning; beslægtet sprog (el. ord)., cognition sb erkendelse; viden., cognizance sb kundskab; kendskab; kompetence, jurisdiktion; forhør, undersøgelse for retten; [take cognizance of] bemærke, tage til efterretning; anerkende eksistensen af., cognizant adj bekendt (of med), vidende (of om)., cognize vb erkende., cognomen sb (efter)navn, familienavn; tilnavn; øgenavn., cognoscente sb (pl cognoscenti) kender., cogwheel sb tandhjul., cohabit vb leve sammen (som ægtefolk), leve i papirløst ægteskab., cohabitation sb samliv; papirløst ægteskab., cohabitant, cohabitor sb (papirløs) sammenlever., coheir sb medarving., cohere vb hænge sammen., coherence sb (logisk) sammenhæng., coherent adj sammenhængende., cohesion sb sammenhængskraft, kohæsion; sammenhæng., cohesive adj kohæsiv; sammenhængende., cohort sb kohorte; gruppe; (birth cohort) fødselsårgang, generation., coif sb tætsluttende hue (el. hætte); (hist.) hjelmhue., coign sb: [coign of vantage] fordelagtig stilling, sted hvorfra man har godt overblik., coil vb sno (sig); rulle (sig) sammen; vinde op i spiral(form), lægge sammen i ringe; (om tov) rinke op, (mar) kvejle; skyde op; sb spiral, rulle; (enkelt snoning:) ring, bugt; (om tov) rulle, (mar) kvejl; bugt; (elekt) spole, rulle; coils pl (om frisure) frikadeller; (fig) net; bånd., coil aerial rammeantenne., coiled pottery båndkeramik., coin sb mønt; vb præge, udmønte; (fig) præge, danne, skabe, lave ( fx a new word); opdigte; [coin it in, coin money] T skovle penge ind, tjene store penge; se også I. pay (back)., coinage sb møntprægning, udmøntning; mønt; (fig) opfindelse; nydannelse (om ord og udtryk)., coinbox mønttelefon., coin changer møntgiver., coincide vb træffe sammen, falde sammen (with med)., coincidence sb sammentræf; overensstemmelse; [it was a mere coincidence] det var et rent tilfælde; [the long arm of coincidence] tilfældets spil., coincident adj sammentræffende; samtidig; overensstemmende; sammenfaldende., coincidental adj tilfældig., coiner sb falskmøntner., coir sb kokosbast, kokostaver., coir rope græstov., coke sb koks; T coca-cola; kokain; vb lave til koks; forkokse; [broken coke] knuste koks., cokernut sb T kokosnød., cokey sb S kokainist; narkoman., col sb (geol) sadel; (meteorol) sadelområde., I. Col. fk colonel; Colorado., II. col. fk colonial, column., colander sb dørslag., cold adj kold; (fig) kold; koldblodig, rolig; S bevidstløs; sb kulde; forkølelse; snue; [I am cold] jeg fryser; [catch (a) cold, take cold] forkøle sig; [have sby cold] T have krammet på en; [cold in the head (el. nose)] snue; [bring in from the cold] lukke ind i varmen; [be left out in the cold] (fig) være sat udenfor; være ude i den kolde sne; [it leaves me cold] det rør mig ikke; [give sby the cold shoulder] vise ‚n en kold skulder., cold-blooded adj (om dyr) koldblodet; (fig) kold, følelsesløs; brutal ( fx murder)., cold comfort dårlig (el. mager) trøst., cold cream coldcream., cold deck spil kort, som i det skjulte holdes parat for at benyttes til falsk spil., cold feet T angst, fejhed, 'kolde fødder'., cold front koldfront., cold-short adj koldskør (om metaller som afkøling gør sprøde)., cold-shoulder vb: [cold-shoulder sby] vise ‚n en kold skulder., cold storage opbevaring i kølerum; kølehus; [put in cold storage] (fig) lægge på is., cold war kold krig., cold wave kuldebølge; koldpermanent., coleseed rapsfrø., coleslaw kålsalat., coley sb (om forskellige spisefisk, især) sej., colic sb kolik, mavekrampe., colitis sb tyktarmsbetændelse., collaborate vb være medarbejder; samarbejde., collaboration sb medarbejderskab; samarbejde., collaborationist, collaborator sb (neds) samarbejdsmand, kollaboratør., collapse vb falde (, klappe, synke) sammen; (fig) falde til jorden; (om person) bryde sammen; (især med.) kollabere; sb sammenfalden; sammenbrud, fiasko., collapsible adj sammenklappelig, sammenfoldelig; [collapsible steering column] kollisionssikker ratstamme., collar sb krave, flip; (til hund etc og om smykke) halsbånd; (på seletøj) kumte; (til orden etc) ordenskæde; (mek) ring, (på bolt) bryst; vb gribe i kraven; gribe (, få) fat i; hage sig fast i (og tale til); S hugge, negle; [hot under the collar] hed om ørerne., collar beam hanebjælke., collarbone kraveben., collard sb grønkål., collarette sb lille damekrave., collate vb sammenligne, konferere, (om manuskripter etc) kollationere; (om præst) kalde (til et embede)., collateral adj underordnet, bi-; side-; parallel; sb slægtning i en sidelinie; [collateral (security)] yderligere sikkerhed, kaution, håndpant; [collateral loan] lombardlån., collation sb kollationering, sammenligning (fx af en afskrift med originalen); let måltid, kold anretning; (bogs) udstyrelse., colleague sb embedsbroder, kollega., I. collect vb samle, indsamle; samle på; afhente; (om gæld) opkræve, indkassere, inddrive; (elekt) aftage (strøm); (uden objekt) samle sig; adj (am tlf etc) som betales af modtageren; [call him collect] ringe til ham og lade ham betale samtalen; [collect oneself] samle sig, sunde sig., II. collect sb kollekt, (kort) bøn (til særlige lejligheder)., collect call (tlf) samtale som betales af modtageren., collected adj fattet, rolig., collection sb indsamling; samling; ansamling; afhentning; tømning (af postkasse); opkrævning, inkasso., collective adj samlet; fælles; kollektiv; [collective bargaining] overenskomstforhandlinger (mellem fagforeninger og arbejdsgivere); [collective farm] kollektivbrug; [collective security] kollektiv sikkerhed., collectivism sb kollektivisme., collector sb samler; inkassator; opkræver; indsamler; (solar collector) solfanger; (elekt) strømaftager; [collector of customs] toldforvalter; [collector of taxes] skatteopkræver., colleen sb (irsk:) pige., college sb kollegium; læreanstalt, universitet; højere skole; (am også) fagskole; [college of education] seminarium., collegian sb medlem af et kollegium., collegiate adj kollegie-; universitets-; som hører til et college., collide vb støde sammen., collie sb collie, (skotsk) hyrdehund., collier sb (kul)minearbejder; kulbåd, matros på kulbåd., colliery sb kulmine., collision sb sammenstød, kollision., collision course kollisionskurs., collocate vb stille, ordne; sammenstille; [collocate with] (om ord) kunne forbindes med (idiomatisk)., collocation sb sammenstilling, ordforbindelse., collogue vb lægge råd op., colloid adj klisteragtig., collop sb skive kød el. stegeflæsk; (fig) delle., colloquial adj kollokvial, som hører til dagligsproget, som bruges i daglig tale., colloquialism sb udtryk fra daglig tale., colloquy sb samtale., collotype sb lystryk., collude vb være i hemmelig forståelse, spille under dække., collusion sb hemmelig forståelse, aftalt spil., collusive adj aftalt i hemmelighed., collywobbles sb pl T rumlen i maven; (nervøs) mavepine., Colo. fk Colorado., colocynth sb (bot) kolokvint., Cologne Køln., cologne sb eau de Cologne., colon sb (skilletegn) kolon; (anat) tyktarm., colonel sb oberst; (am også tom høflighedstitel)., colonelcy sb oberstrang, oberststilling., colonial adj kolonial, koloni-; (am) fra kolonitiden; sb (glds) indbygger i (engelsk) koloni., colonialism sb kolonialisme., colonialist sb kolonialist., colonist sb kolonist, nybygger., colonization sb kolonisering., colonize vb kolonisere; sende til kolonierne; bosætte sig som kolonist., colonizer sb kolonisator., colonnade sb søjlegang, kolonnade., colony sb koloni, nybygd., colophon sb (typ) kolofon., color (am) = colour., Colorado: [Colorado beetle] (zo) coloradobille., coloration sb farvelægning, farvetegning; farve(r)., coloratura sb (mus.) koloratur., colossal adj kolossal., colossus sb (pl colossi el. colossuses) kolos; kæmpestatue., I. colour sb farve, kulør; rødme; skin; beskaffenhed; colours pl fane, flag; [come off with flying colours] klare det med glans; [get one's colours] komme på (universitets) førstehold; [give (el. lend) colour to] gøre sandsynlig; [give a false colour to] forvanske; [join the colours] melde sig under fanerne; [lose colour] blive bleg; [off colour] se off-colour; [I have not seen the colour of his money] jeg har ikke set en øre fra ham; [show one's colours] tone flag; (fig) bekende kulør; [show one's true colours] vise sit sande ansigt, vise sig i sin sande skikkelse; [stick to one's colours] holde fanen højt, være tro mod sin overbevisning; [take one's colour from] efterabe; [under colour of] under påskud af; [under false colours] under falsk flag; [sail under false colours] tone falsk flag., II. colour vb farve; kolorere, farvelægge; (fig) farve (dvs forvanske; præge); (uden objekt) få farve; (= colour up) rødme., colourable adj plausibel, antagelig; bestikkende; falsk., colour bar raceskel., colour-blind farveblind., colour box malerkasse., colour cast sb farvefjernsynsudsendelse., coloured adj farvet; kulørt ( fx light); coloureds sb pl farvede; [the coloureds] (også) det kulørte (om tøj)., colourful adj farvestrålende, farverig, broget, livlig., colouring sb farve; kolorit; teint; skær, anstrøg., colouring book malebog (til børn)., colourless adj farveløs., colourman farvehandler., colour prejudice racefordomme., colour print farvetryk (billedet); (fot) farvefoto (aftryk)., colour scheme farvesammensætning, farvevalg., colour vision farveopfattelse, farvesyn., colporteur sb kolportør., colt sb føl (især hingstføl); plag, ung hest; (om person) ung nar, grønskolling; (våben) colt-revolver., coltsfoot sb (bot) følfod., columbarium sb (pl columbaria) dueslag; urnehal., I. columbine sb (bot) akeleje., II. Columbine Kolumbine., Columbus Kolumbus., column sb søjle; kolonne; spalte (i avis, bog)., columnist sb redaktør af særlig spalte (el. afdeling) i avis., coma sb coma, dyb bevidstløshed; (astr) coma (tågemasse om komets kerne); (bot) bladdusk; frøuld., comatose adj comatøs; dybt bevidstløs., comb sb kam; vokskage; vb kæmme; rede; (om bølge) bryde; (fig) finkæmme ( fx the police combed the town for the murderer); gennemtrawle; [comb out] rede ud; finkæmme; (fig) sortere fra, skille fra., combat sb kamp; vb kæmpe; bekæmpe., combatant sb kombattant; (også adj) kæmpende., combat fatigue sb (med.) kamptræthed, krigsneurose., combative adj kamplysten, krigerisk., combat team (mil.) kampgruppe., comber sb kartemaskine; brodsø., combination sb forbindelse, forening, kombination; sammenslutning; (til lås) kode, kombination; (motorcycle combination) motorcykel med sidevogn; [(a pair of) combinations] (en) combination (undertøj)., combination lock kombinationslås, kodelås., combination pliers pl universaltang., I. combine sb mejetærsker; sammenslutning, syndikat, trust, konsortium., II. combine vb kombinere, forbinde, forene; forbinde sig, forene sig., combings sb pl afredt hår., combo sb (am S) fk combination; (mus.) (mindre jazzorkester på 3-8 mand)., comb-out sb finkæmning., combustibility sb brændbarhed., combustible adj brændbar; let antændelig; (fig) let fængelig, let at ophidse; sb brændbart stof., combustion sb forbrænding., combustion chamber forbrændingskammer., combustion engine forbrændingsmotor., I. come vb (came, come) komme; ankomme; ske ( fx come what may ske hvad der vil); gå `til; spille, agere ( fx come the great man); udvikle sig; blive ( fx it will come allright in the end); (om vare) fås ( fx they come in a variety of colours); [come!] hør! [come! come!] nå nå! små slag! [he is as clever as they come] han er noget så klog; han er noget af det klogeste; [how comes it that] hvordan kan det være at; [come it over] S dominere; [come it strong] S overdrive; [come to pass] hænde; [come true] gå i opfyldelse; [in days to come] i fremtiden; [the