vb sammenblande., commode sb kommode; servante; pottestol, toiletstol, (glds) natstol; (am også) wc-kumme; [hug the commode] (am S) brække sig., commodious adj rummelig., commodity sb (merk) vare., commodore sb (mar) eskadrechef; kommandør., common (se også commons) adj fælles; almindelig, sædvanlig; (neds) simpel, tarvelig; (om rang) menig; sb fælled, overdrev; [in common] fælles, tilfælles; [in common with] (også) ligesom; [out of the common] ud over det almindelige, ualmindelig., commonalty sb borgerstanden, den jævne befolkning, almuen., common avens (bot) febernellikerod., common denominator fællesnævner., commoner sb borgerlig; underhusmedlem; (i Oxford) student hvis universitetsstudium ikke er afhængigt af et legat; [the Great Commoner] (betegnelse for William Pitt den ældre)., common gender (gram) fælleskøn., common ground se III. ground., common law (jur) sædvaneret., common-law marriage papirløst ægteskab., commonly adv sædvanligvis., Common Market: [the Common Market] Fællesmarkedet., common measure fælles mål; (mus.) lige takt., common newt (zo) lille salamander., common noun (gram) fællesnavn (mods egennavn)., common-or-garden adj ganske almindelig., commonplace sb banalitet, floskel; adj hverdagsagtig, fortærsket, banal., common room: [senior common room] lærerværelse; [junior common room] elevers (el. studenters) opholdsstue., commons sb pl 1. borgerlige, borgerstanden; 2. (am) frokoststue, spisesal (i college); 3. kost; [on short commons] på smalkost; [the (House of) Commons] Underhuset., common sense sund fornuft., common time lige takt., common touch se II. touch., commonwealth sb stat, republik; [the Commonwealth] republikken (under Cromwell); [the British Commonwealth of Nations] det britiske statssamfund; [the Commonwealth of Australia] Australien., commotion sb bevægelse; røre; oprør, tumult., communal adj fælles, offentlig., I. commune sb 1. kollektiv; 2. (uden for Engl) kommune; [the Commune (of Paris)] Pariserkommunen., II. commune vb (am) gå til alters; [commune with] føre en fortrolig samtale med; have fortrolig omgang med, være ‚t med ( fx nature)., communicable adj som kan meddeles (videre); meddelsom; (om sygdom) smitsom., communicant sb altergænger., communicate vb kommunikere; meddele; overføre; videregive, bringe videre; (rel) gå til alters; [communicate itself to] brede sig til; [communicate with] (sam)tale med; kommunikere med; stå i forbindelse med ( fx my room communicates with the kitchen)., communication sb kommunikation; meddelelse; forbindelse, samfærdsel., communication cord (jernb, omtr) nødbremsegreb., communicative adj meddelsom., communion sb fællesskab; forbindelse; samkvem, omgang; (kirke)samfund; altergang; [hold communion with] rådføre sig med; [hold communion with oneself] tænke (el. grunde) dybt; [Holy Communion] Nadveren; [receive (el. go to) communion] gå til alters., communion cup alterkalk., communion rail alterskranke., communion table nadverbord., communiqu‚ sb kommunik‚., communism sb kommunisme., communist sb kommunist; adj kommunistisk., communistic adj kommunistisk., community sb fælleskab; samfund; (befolknings)gruppe, koloni ( fx the Danish community in Paris); (i sms ofte) fællesmarkeds-; [the Community] (ofte =) Fællesmarkedet., community centre kulturcenter., community chest (am) (privat indsamlet fond til sociale aktiviteter)., community home (børne- og ungdomshjem)., community law fællesmarkedsret., community medicine samfundsmedicin., community physician embedslæge., community radio nærradio., community service samfundstjeneste (i stedet for straf)., community singing fællessang., communize vb gøre statsejet; gøre kommunistisk., commutable adj som kan ombyttes., commutation sb forandring; ombytning; (om straf) forvandling, nedsættelse; (spr) kommutation; [commutation of tithes] tiendeafløsning; [commutation ticket] abonnementskort., commutator sb (elekt) kommutator, strømvender; (i motor) strømfordeler., commute vb ombytte; forandre; forvandle; nedsætte (en straf); regelmæssigt rejse med toget til og fra arbejde, være kortrejsende, pendle; [commute tithes] afløse tiende., commuter sb kortrejsende., commuter belt det område omkring by der betjenes af nærtrafik., commuter traffic nærtrafik., commuting sb (om trafik) pendling., I. compact adj tæt (pakket); kompakt; sammentrængt; kortfattet; [compact disc player] compact disc-spiller., II. compact sb overenskomst, pagt; (powder compact) (lille) pudderdåse., III. compact vb sammenpresse, sammentrænge; (fig) sammensvejse; sammensmelte., compact disc compactdisc., compact disc player compactdisc-spiller., companion sb kammerat, ledsager(inde); selskabsdame; (af orden) ridder; (tilsvarende ting:) pendant; (om bog) håndbog; vb ledsage, følge; [companion in crime] medskyldig; [companions in misfortune] lidelsesfæller., companionable adj omgængelig, selskabelig., companionate adj: [companionate marriage] kammeratægteskab., companion-in-arms våbenfælle, soldaterkammerat., companion ladder kahytstrappe., companionship kammeratskab., companionway kahytstrappe., company sb selskab; (merk) (handels)selskab; aktieselskab; kompagni ( fx J.Brown & Co.); (mil.) kompagni; T gæst(er); [a ship's company] (mar) et skibs besætning (el. mandskab); [he came in company with us] han kom sammen med os; [get into bad company] komme i dårligt selskab; [he is good company] han er morsom at være sammen med; [keep company with] omgås; (vulg) være kæreste med; [keep sby company] holde ‚n med selskab; se også II. part., company car firmabil., company commander (mil.) kompagnichef., comparability sb sammenlignelighed; [loss of comparability] (mht løn) efterslæb., comparable adj sammenlignelig., comparative adj forholdsmæssig, relativ; sammenlignende; (gram) komparativ, komparativisk; sb (gram): [the comparative] komparativ, højere grad., comparatively adv forholdsvis., compare vb sammenligne (to, with med); (kunne) sammenlignes, (kunne) måle sig (with med); (gram) komparere, gradbøje; sb: [beyond compare] uforlignelig; [compare notes] udveksle synspunkter (, erfaringer, indtryk)., comparison sb sammenligning; (gram) komparation, gradbøjning; [beyond all comparison] uforlignelig; [make (el. establish) a comparison between] foretage en sammenligning mellem., compartment sb 1. afdeling; rum ( fx watertight compartment); aflukke; 2. kup‚; 3. felt (dvs del af flade)., I. compass vb se encompass., II. compass sb omfang; omkreds; rækkevidde ( fx beyond his compass), begrænsning, (rimelige) grænser; (instrument:) kompas; compasses passer; [a pair of compasses] en passer., compass card kompasrose., compass course devierende kurs., compassion sb medlidenhed (on med); [have (el. take) compassion upon] forbarme sig over., compassionate adj medlidende; [on compassionate grounds] af humanitære grunde; [compassionate leave] orlov på grund af dødsfald i familien etc., compass plane skibshøvl., compass saw stiksav., compatibility sb forenelighed; (mht blod) forligelighed., compatible adj forenelig, overensstemmende; (mht blod) forligelig; (om udstyr) som kan passe (el. anvendes) sammen., compatriot sb landsmand., compeer sb ligemand; kammerat., compel vb tvinge; tiltvinge sig, fremtvinge; [compel sby's attention] fængsle ens opmærksomhed; [compel sby's respect] aftvinge ‚n respekt., compelling adj tvingende; uimodståelig., compendious adj (omfattende, men) kortfattet; sammentrængt., compendium sb udtog; kompendium., compensate vb erstatte, godtgøre; give erstatning, holde skadesløs; opveje; (psyk) kompensere., compensation sb erstatning, godtgørelse; (psyk) kompensation; [pay compensation in full] yde fuld erstatning., compensatory adj erstatnings-., compŠre sb konferencier; (radio, også) programleder; vb være konferencier (, programleder) for., compete vb konkurrere (for om, til); deltage (i konkurrence)., competence, competency sb tilstrækkeligt udkomme; forholdsvis gode kår; dygtighed, kvalifikationer; (jur) kompetence, habilitet., competent adj kompetent, kvalificeret; dygtig; (jur) kompetent, habil ( fx witness), tilladelig, lovlig ( fx evidence)., competition sb kappestrid, konkurrence (for om)., competitive adj konkurrerende; konkurrencedygtig; konkurrencepræget, baseret på udvælgelse; [competitive spirit] kappelyst., competitor sb konkurrent, medbejler; deltager (i konkurrence)., compilation sb kompilation, samlerarbejde, uddrag (af forskellige bøger)., compile vb samle; kompilere; [compile an index] udarbejde et register., compiler sb kompilator, udgiver; (i edb) kompilator, oversætter (af algoritmisk sprog)., complacence, complacency sb selvtilfredshed., complacent adj selvtilfreds; selvbehagelig; selvglad., complain vb klage; beklage sig (of, about over); (merk) reklamere (dvs klage)., complainant sb klager, sagsøger., complaint klage, besværing; lidelse, sygdom; (merk) reklamation; [book of complaints] ankeprotokol; [lodge (el. make) a complaint against sby] indgive klage over ‚n; indklage en; [I have no complaints to make] jeg har ikke noget at klage over., complaisance sb forekommenhed, imødekommenhed; føjelighed, elskværdighed., complaisant adj forekommende, imødekommende; føjelig; elskværdig., complement sb fuldendelse, udfyldning; (gram) komplement; (mar) fuldstændig bemanding; (mat.: of a set) komplementærmængde; (mil.) (fuld) styrke; [complement of the engine] maskinbesætning; [ship's complement] skibsbesætning; [subjective complement] omsagnsled til grundleddet., complementary adj supplerende, udfyldende; [complementary angles] komplementvinkler; [complementary colour] komplementærfarve; [be complementary] supplere hinanden., complete adj fuldstændig, komplet, hel; fuldkommen, fuldendt; vb fuldende, fuldstændiggøre; fuldføre; udfylde ( fx a form); [complete one's twentieth year] fylde tyve år; [complete works] samlede værker., completion sb fuldendelse; fuldstændiggørelse, fuldførelse; udfyldning; (merk) (handels) afslutning; [day of completion] skæringsdag., complex adj indviklet; sammensat; sb kompleks; sammensat hele; (psyk) kompleks., complexion sb ansigtsfarve, hudfarve, teint; udseende; anskuelse, partifarve; karakter; (glds) gemyt, temperament; [put a different complexion on the matter] stille sagen i et andet lys., complexity sb indviklet beskaffenhed., compliance sb indvilligelse (with i); eftergivenhed, føjelighed; [in compliance with] i overensstemmelse med., compliant adj eftergivende, føjelig., complicate vb komplicere, gøre indviklet., complicated adj indviklet, kompliceret., complication sb forvikling; (også med.) komplikation., complicity sb medskyldighed; meddelagtighed; se også fact., I. compliment sb kompliment; høflighed; hilsen; [my compliments to your father] hils din fader (fra mig); [compliments of the season] jule-og nytårsønsker; [Mr. X's compliments and would you ...] jeg skal hilse fra hr. X og spørge om De ville ..., II. compliment vb komplimentere; lykønske (on med)., complimentary adj komplimenterende; smigrende; rosende; gratis, fri-; [complimentary copy] frieksemplar; [complimentary dinner] festmiddag til ære for en; [complimentary ticket] fribillet., complin(e) sb (rel) komplet, aftengudstjeneste., comply vb give efter, indvillige, samtykke; [comply with] rette sig efter, efterkomme, gå ind på, imødekomme ( fx his requests, his wishes)., compo sb bastardmørtel; (austr T) erstatning; adj som skal vare flere dage ( fx ration)., component adj som er en (bestand)del af, del-; sb bestanddel; komponent; del; element; [component parts] bestanddele., compo ration se compo., comport vb stemme (with med), passe sig (with for); [comport oneself] opføre sig; optræde ( fx he comported himself with dignity)., compose vb 1. sammensætte; 2. ordne, samle; 3. tilsammen udgøre, danne; 4. forfatte; komponere; 5. berolige; 6. bilægge; 7. (typ) sætte; [compose one's features] lægge ansigtet i de rette folder; [compose oneself] fatte sig., composed adj fattet, rolig; [be composed of] bestå af, være sammensat af., composer sb komponist; forfatter., composing frame (typ) sættereol., composing machine sættemaskine., composing room sætteri., composing stick vinkelhage., composite adj sammensat; (bot) kurvblomstret; sb sammensætning; (bot) kurvblomst; [composite drawing (, photo)] (i politiarbejde) konstrueret tegning (, foto) af en efterlyst., composition sb sammensætning; komposition; (i skole) fristil; (litt) værk; skrift; (mus.) komposition; (især jur) forlig; overenskomst, ordning, (ved konkurs) akkord; (typ) sætning., compositor sb sætter., compos mentis (jur) ved sin fornufts fulde brug., compost sb kompost; vb gøde med kompost., composure sb ro, fatning., compote sb kompot., I. compound sb 1. blanding; sammensætning, (gram også) sammensat ord, kompositum; (kem) forbindelse ( fx water is a compound of oxygen and hydrogen); 2. lejr; (i Indien og Kina) indhegnet gård med (især europæisk) beboelseshus el. fabrik; (i Sydafrika) indhegnet bydel hvor de indfødte