nedkomst; [confined to one's bed] sengeliggende; [confined to barracks] (mil.) i kvarterarrest; [be confined to one's room] måtte holde sig inde (på grund af sygdom)., confinement sb indespærring; arrest; barselseng, nedkomst; [confinement to barracks] kvarterarrest; [be placed under confinement] blive spærret inde., confines sb pl grænser., confirm vb bekræfte, stadfæste; bestyrke, befæste; (rel) konfirmere., confirmation sb stadfæstelse, bekræftelse; (rel) konfirmation., confirmed pp af confirm; (også) forhærdet, uforbederlig, indgroet, inkarneret ( fx bachelor); passionereret ( fx smoker); uhelbredelig., confiscate vb konfiskere, beslaglægge., confiscation sb konfiskation, beslaglæggelse., conflagration sb (kæmpe)brand., I. conflict vb støde sammen, være i modstrid med hinanden; [conflict with] støde sammen med, være i modstrid med., II. conflict sb kamp, strid, konflikt; [come into conflict with] komme i modstrid med; komme i konflikt med ( fx the law)., conflicting adj modstridende., confluence sb sammenløb; sammenstrømning, sammenstimlen; folkestimmel., confluent adj sammenflydende; sb biflod., conflux se confluence., conform vb tilpasse, tillempe; rette sig (to efter); være i overensstemmelse (to, with med); passe (to, with til)., conformable adj overensstemmende, passende; lydig, føjelig., conformation sb form, skikkelse, bygning; struktur., conformism sb konformisme, ensrettethed., conformist sb konformist (tilhænger af den engelske statskirke)., conformity sb konformitet; (handlemåde i) overensstemmelse (med givne regler); (rel) tilslutning til den engelske statskirke., confound vb forvirre; forbløffe; komme bag på; (let glds) sammenblande, forveksle; (glds) gøre til skamme; tilintetgøre; [confound his impudence!] sikken en uforskammet fyr; [confound it!] gid pokker havde det! pokkers også! [confounded] forbistret ( fx a confounded long time)., confront vb stå (, stille (sig)) ansigt til ansigt med; stå (lige) over for; konfrontere (with med); [the crisis which now confronts the people] den krise som folket nu står over for., confrontation sb konfrontation., Confucius Kungfutse., confuse vb forvirre; sammenblande, forveksle ( fx confuse cause and effect)., confusedly adv forvirret., confusion sb uorden, forvirring; sammenblanding; forlegenhed, bestyrtelse; ødelæggelse., confutation sb gendrivelse., confute vb gendrive, modbevise; bringe til tavshed., con game (am) bondefangerkneb., congeal vb bringe til at fryse; bringe til at størkne el. stivne; fryse; størkne, stivne., congelation sb størknen, stivnen; frysen., congenial adj (ånds)beslægtet; sympatisk ( fx society); som passer til ens temperament og indstilling ( fx work)., congeniality sb åndsslægtskab; sympati; passende beskaffenhed., congenital adj medfødt ( fx disease)., conger sb (zo) havål; [conger eel] = conger., congeries sb dynge, hob; virvar., congest vb overfylde; [congested area] overbefolket område., congestion sb kongestion, blodtilstrømning; overfyldning, trængsel; [traffic congestion] trafikprop., I. conglomerate vb sammenklumpe, sammenhobe., II. conglomerate adj sammenhobet; sb blandet masse; konglomerat., conglomeration sb sammenhobning; konglomerat., conglutinate vb sammenlime, sammenklæbe; sammenføje; (uden objekt) sammenklæbes, vokse sammen., conglutination sb sammenlimning; sammenvoksning., Congo: [Congo snake] slangepadde., congratulate vb lykønske, gratulere (on med)., congratulation sb lykønskning., congratulatory adj lykønsknings-., congregate vb samle (sig)., congregation sb menighed; (for)samling., congregationalism sb (rel) kongregationalisme (den kirkelige retning der gør de enkelte menigheder uafhængige), frimenighedsbevægelse., congress sb møde; kongres; [Congress] kongressen (De forenede Staters parlament)., congressional adj kongres- ( fx debate); [congressional district] (am) valgkreds i USA (ved valg til Repræsentanternes Hus)., congressman sb (am) kongresmedlem, medlem af Repræsentanternes Hus., congruence sb overensstemmelse; kongruens., congruent adj overensstemmende; kongruent., congruity sb overensstemmelse., congruous adj passende; overensstemmende., conic(al) adj kegle-; kegleformig, konisk; [conic(al) section] keglesnit., conics sb læren om keglesnit., conifer sb (bot) nåletræ., coniferous adj koglebærende; nåle(træs)-; [coniferous forest] nåleskov., conjectural adj grundet på gisning., conjecture sb gætning, gisning, konjektur; vb gætte, gætte sig til, formode., conjoin vb forbinde; conjoint forenet., conjugal adj ægteskabelig ( fx happiness)., conjugate vb konjugere(s); adj parvis forbundet; (kem) dannet af flere syrer., conjugation vb konjugation, (verbal)bøjning., conjunction sb forbindelse; forening; sammentræf; (gram) konjunktion; bindeord., conjunctiva sb øjets bindehinde., conjunctive adj forbindende., conjunctivitis sb (med.) betændelse i øjets bindehinde, konjunktivitis., conjuncture sb sammentræf (af omstændigheder), forhold, situation; (kritisk) tidspunkt., conjuration sb besværgelse., I. conjure vb besværge, bede indstændigt., II. conjure vb lave tryllekunster, trylle, hekse; [conjure up] fremmane; [a name to conjure with] et navn der betyder noget (dvs er kendt)., conjurer sb tryllekunstner., conjuring trick tryllekunst., conk sb S næse, tud; en på tuden; vb: [conk him] give ham en på tuden (, oven i knolden); [conk out] (om motor etc) sætte ud, bryde sammen, svigte; (om person) besvime; dø., conker sb T kastanje; conkers pl (leg med kastanjer i snor, hvor det gælder om at slå modstanderens kastanje itu)., conman sb T bondefanger, plattenslager, fupmager., conn vb: [conn a ship] styre et skib., Conn. fk Connecticut; Connaught., connect vb forbinde; stå i forbindelse (with med), (om tog etc) korrespondere, have forbindelse (with med); [connect with] S slå, ramme; [connected] (også) sammenhængende; beslægtet; [be well connected] have gode forbindelser., connectedly adv i sammenhæng., connecting rod (tekn) drivstang, plejlstang., connection sb 1. forbindelse; sammenhæng; 2. slægtning; slægtskab; 3. (merk) kundekreds; 4. (rel) kirkesamfund; 5. connections pl forbindelser, slægtninge, familie., connective adj forbindende; bindeord; [connective tissue] (anat) bindevæv., connexion se connection., conning tower (mar) kommandotårn., conniption sb S: [conniption (fit)] hysterisk anfald., connivance sb det at se igennem fingre med (især forbrydelse); hemmelig forståelse, medviden., connive vb være medvider; [connive at] se igennem fingre med; [connive with] stå i hemmelig forbindelse med., connoisseur sb kender, kunstkender., connotation sb konnotation; bibetydning., connote vb have bibetydning af; betyde., connubial adj ægteskabelig., conquer vb erobre; besejre; (uden objekt) sejre., conqueror sb erobrer, sejrherre., conquest sb erobring; sejr; [the Conquest] især = the Norman Conquest (1066); [make a conquest of] vinde (for sig); [by right of conquest] med erobrerens ret., consanguineous adj blodsbeslægtet., consanguinity sb blodsslægtskab., conscience sb samvittighed; [in all conscience] T sandt at sige, minsandten; med rimelighed; [a matter of conscience] en samvittighedssag., conscience clause bestemmelse der giver ret til fritagelse (fx for religionsundervisning) af samvittighedsgrunde., conscience money penge der indbetales for at lette samvittigheden, især med hensyn til tidligere begået skattesnyderi., conscience-stricken adj brødebetynget; [be conscience-stricken] have samvittighedsnag., conscientious adj samvittighedsfuld; samvittigheds-., conscientious objector militærnægter (af samvittighedsgrunde)., conscientization sb bevidstgørelse., conscious adj bevidst, ved bevidsthed; genert; [be conscious of sth] være sig noget bevidst, være klar over noget., consciousness sb bevidsthed., I. conscript sb værnepligtig; indkaldt., II. conscript vb udskrive, indkalde., conscription sb udskrivning; værnepligt., consecrate vb indvie; vie, hellige ( fx his life was consecrated to the service of his country)., consecration sb indvielse., consecutive adj på hinanden følgende; følgende; sammenhængende, følge-; [ten consecutive days] ti dage i træk., consecutive clause følgebisætning., consensus sb enighed, samstemmighed; samstemmende mening., consent sb samtykke ( fx the parents gave their consent to the marriage); vb [consent to] samtykke i, give sit samtykke til ( fx the parents consented to the marriage); indvillige i, billige, gå ind på; finde sig i; [the age of consent] den kriminelle lavalder; [by mutual consent] ved fælles overenskomst; [by common consent, with one consent] enstemmigt., consentient adj samstemmende., consequence sb følge; følgeslutning, konsekvens; vigtighed, betydning; consequences pl (leg der består i at hver deltager skriver en sætning til en historie uden at kende de foregående); [in consequence] som følge deraf, følgelig; [in consequence of] som følge af; [of consequence] vigtig; [of no consequence] uden betydning., I. consequent sb følge, virkning; (i logik) følgesætning., II. consequent adj (deraf) følgende., consequential adj (deraf) følgende, deraf betinget; følge-; (om person) vigtig, anmassende, indbildsk; [consequential loss insurance] driftstabsforsikring., consequently adv følgelig, altså., conservancy sb: [nature conservancy] naturfredning., conservation sb vedligeholdelse, bevaring; fredning; (fys) bevarelse., conservatism sb konservatisme., conservative adj vedligeholdende, bevarende; konservativ; (am, om tal) i underkanten ( fx the distances quoted are conservative); [Conservative] (pol) konservativ; [on (el. at) a conservative estimate] efter en forsigtig vurdering., conservatoire sb musikkonservatorium., conservator sb bevarer ( fx conservator of the peace); beskytter; (tekn) konservator; (am) værge., conservatory sb drivhus, vinterhave; (am) musikkonservatorium., conserve sb syltetøj; vb bevare ( fx one's health); sylte., conshie, conshy se conchie., consider vb 1. tænke over, overveje; 2. betænke, tage i betragtning ( fx we must consider his youth); 3. anse for ( fx I considered him (to be) a fool), holde for; 4. mene ( fx we consider that he is right), finde; 5. tage hensyn til ( fx he never considers others), være hensynsfuld over for; 6. (uden objekt) tænke sig om, betænke sig; [all things considered] når alt tages i betragtning, når alt kommer til alt; se også considered, considering., considerable adj anselig, betydelig ( fx a considerable amount)., considerate adj hensynsfuld., consideration sb 1. betragtning; overvejelse ( fx under consideration); 2. hensyn, hensynsfuldhed ( fx he never shows much consideration for her feelings); 3. vigtighed, betydning ( fx it is of no consideration at all); 4. dusør, vederlag, løn, betaling ( fx he will do anything for a consideration); afståelsessum; [in consideration of] i betragtning af; som belønning for, som vederlag for; [take into consideration] tage i betragtning, tage under overvejelse; [on (el. under) no consideration] under ingen omstændigheder., considered adj velovervejet., considering præp i betragtning af ( fx considering his age); T efter omstændighederne ( fx that's not so bad, considering), alt taget i betragtning., consign vb overdrage, betro, overgive; (merk) sende, konsignere; [consign it to oblivion] lade det gå i glemme; [consign it to the wastepaper basket] smide det i papirkurven., consignee sb modtager; konsignatar., consignment sb overdragelse; konsignation, adressering; sending, parti; [on consignment] i konsignation; [consignment note] fragtbrev., consignor sb konsignant, afsender., consist vb bestå (in i, of af); stemme overens (with med)., consistence sb se consistency., consistency sb konsekvens, følgerigtighed; overensstemmelse; (beskaffenhed:) stoftæthed; fasthed; konsistens; pålidelighed, ensartethed., consistent adj følgerigtig, konsekvent; pålidelig, jævn, ensartet, konstant; [consistent with] forenelig med, overensstemmende med; [be consistent with] (også) stemme med., consistory sb konsistorium, kirkeråd, kirkelig domstol., consolation sb trøst., consolation prize trøstpræmie., consolatory adj trøstende., I. console vb trøste., II. console sb (arkit) konsol; (til orgel) spillebord; (elekt etc) kontrolbord; reguleringspult; (til radio el. TV apparat) (større) skab (på ben)., console table konsol(bord)., consolidate vb konsolidere, sikre, styrke; forene; (uden objekt) antage fast form; blive fast; [consolidated annuities] se consols; [the Consolidated Fund] det almindelige statsfond som dannes af hovedparten af statsindtægterne og af hvilket renten af statsgælden, kongelig apanage etc betales., consolidation sb forening; befæstelse, konsolidering., Consolidation Act lovbekendtgørelse., consols sb pl konsoliderede (engelske) statsobligationer, consols (fk consolidated annuities)., consomme‚ sb (klar) kødsuppe, consomm‚., consonance sb samklang; overensstemmelse; (mus.) konsonans., consonant sb medlyd, konsonant; adj overensstemmende; [consonant with] (også) der passer til, der harmonerer (el. stemmer overens) med., I. consort sb ægtefælle, gemal, gemalinde; (mar) eskorterende skib, ledsageskib., II. consort vb omgås; passe sammen, stemme overens (with med)., consortium sb konsortium., conspectus