sb kort oversigt, resum‚., conspicuous adj klar, tydelig, iøjnefaldende; fremtrædende; [make oneself conspicuous] gøre sig bemærket; [be conspicuous by one's absence] glimre ved sin fraværelse., conspiracy sb sammensværgelse., conspirator sb sammensvoren, konspirator., conspiratorial adj konspiratorisk; medvidende., conspire vb sammensværge sig; deltage i sammensværgelse; virke sammen, forene sig., constable sb politibetjent; [Constable of the Tower] kommandant i Tower; [outrun the constable] komme i gæld., constabulary sb politikorps; adj politi-., Constance (geogr) Konstanz; [Lake of Constance] Bodensøen., constancy sb bestandighed; standhaftighed., constant adj bestandig, stadig; uforandret; konstant; (om person) standhaftig, trofast ( fx a constant friend), stabil; sb konstant (størrelse)., Constantine Konstantin., Constantinople Konstantinopel., constantly adv stadig, bestandig., constellation sb stjernebillede, konstellation., consternation sb bestyrtelse., constipate vb virke (for)stoppende; [be constipated] have forstoppelse., constipation sb forstoppelse., constituency sb valgkreds; vælgere; støttekreds., constituent adj grundlovgivende ( fx assembly); vælgende; sb bestanddel; (parl) vælger; [constituent parts] bestanddele., constitute vb udgøre ( fx seven days constitute a week); indrette ( fx I am so constituted that I need very little sleep); fastsætte, anordne; udnævne (til); indstifte ( fx divinely constituted); nedsætte ( fx a committee); [he constituted himself her protector] han opkastede sig til hendes beskytter., constitution sb indretning, beskaffenhed; sammensætning; struktur, bygning; (persons) legemsbeskaffenhed; konstitution ( fx he has a poor constitution); natur; (jur) (stats)forfatning, konstitution., constitutional adj medfødt, naturlig, konstitutionel; (jur) forfatningsmæssig, konstitutionel; sb spadseretur for sundhedens skyld, motion; [constitutional formula] (kem) konstitutionsformel; [constitutional law] forfatningsret; [constitutional state] retsstat., constitutionality sb forfatningsmæssighed., constitutive adj væsentlig; grundlæggende, bestemmende; (jur) lovgivende, konstituerende., constrain vb tvinge; indskrænke., constrained adj genert, tvungen, ufri., constraint sb tvang; indskrænkning, begrænsning, ufrihed, hæmmethed; generthed., constrict vb sammentrække, sammenpresse, sammensnøre, indsnøre; constricted (også) snæver, begrænset., constriction sb sammensnøring, sammentrækning; [constriction of the chest] trykken for brystet., constrictor sb sammentrækkende muskel; (zo) kvælerslange., I. construct vb opføre, bygge; konstruere., II. construct sb begreb; (tanke)konstruktion., construction sb (cf construct) opførelse, bygning; konstruktion; udførelse; (cf construe) forklaring, mening, udlægning, fortolkning; [put a good construction on sth] udlægge noget på en gunstig måde, optage noget i en god mening., constructional adj bygnings-; konstruktions-; udførelses-; [constructional engineer] bygningsingeniør., constructive adj konstruktiv; positiv ( fx a constructive proposal); bygnings-, bygge-; (jur) som man kan slutte sig til; [constructive total loss] (assur) konstruktivt totaltab., constructor sb konstruktør., construe vb udlægge, fortolke, opfatte; oversætte; (gram) analysere, kunne analyseres ( fx this sentence does not construe); konstruere, forbinde ( fx 'aware' is construed with 'of' or 'that')., consuetude sb sædvane., consul sb konsul; [consul general] generalkonsul., consular adj konsulær, til konsulatet hørende; [consular service] konsulattjeneste., consulate sb konsulat., consulship sb konsulembede, konsulat., consult vb rådslå, rådføre sig med; konsul(t)ere ( fx a doctor); slå op (el. se efter) i ( fx a dictionary); tage hensyn til ( fx his feelings); [consult a watch] se på et ur., consultancy sb rådgivning; konsulentvirksomhed; overlægestilling., consultant sb konsulent; overlæge., consultation sb rådførelse; rådslagning; samråd., consultative adj rådgivende; [consultative referendum] vejledende folkeafstemning., consulting adj rådgivende ( fx architect); [consulting room] konsultationsværelse., consume vb forbruge, opbruge; (mad:) fortære, konsumere; (om ild) fortære; [consume away] (fig) hentæres; [be consumed with] (fig) fortæres af ( fx hatred); brænde af ( fx curiosity); [be consumed with envy] nages af misundelse., consumer sb forbruger, konsument., consumer durables pl varige forbrugsgoder., consumer goods pl forbrugsvarer, forbrugsgoder., consumerism sb 1. forbrugerbeskyttelse; 2. forbrugerisme; [consumerism movement] forbrugerbevægelse., consumerist sb forbrugeraktivist., I. consummate vb fuldende; fuldbyrde ( fx the marriage)., II. consummate adj fuldendt, fuldendt dygtig; [consummate skill] overlegen dygtighed., consummation sb fuldendelse; ende; fuldbyrdelse., consumption sb fortæring; forbrug; (glds) lungetuberkulose, svindsot, tæring., consumptive adj fortærende, ødelæggende; (glds) tuberkuløs, svindsottig; sb tuberkulosepatient., I. contact sb berøring, kontakt, forbindelse; (med.) mulig smittebærer; [break contact] (elekt) afbryde strømmen; [be in contact with] (også) holde sig i kontakt med; have føling med; [make contact with] sætte sig i forbindelse med., II. contact vb træde i (forretnings)forbindelse med; kontakte, sætte sig i (, få) forbindelse med; stå i forbindelse med., contact flying flyving ved hjælp af jordsigt., contact lens (med.) kontaktlinse., contact man kontaktmand, mellemmand., contagion sb smitte., contagious adj smitsom; smittende., contain vb 1. indeholde; rumme; 2. holde i tømme, beherske ( fx one's anger, oneself); 3. (mil. og fig) dæmme op for ( fx an attack, inflation), standse; [contain the enemy] binde fjenden; [thirty contains six] seks går op i tredive., container sb beholder, container., containerize vb containerisere., containment sb: [policy of containment] inddæmningspolitik., contaminate vb besmitte; forurene (mht radioaktivitet)., contamination sb besmittelse; (radioaktiv) forurening; (gram) kontamination, sammenblanding., contango sb (merk) contango, report., contd. fk continued fortsættes, vend; fortsat., contemn vb foragte., contemplate vb beskue, betragte; overveje; påtænke, have i sinde; vente., contemplation sb betragtning; beskuelse; overvejelse, grubleri; forventning; hensigt; [have in contemplation] påtænke, have under overvejelse., contemplative adj eftertænksom, dybsindig; kontemplativ, beskuende., contemporaneous adj samtidig., contemporary adj samtidig; jævnaldrende; nulevende, nutids-, moderne; sb samtidig, jævnaldrende; blad el. tidsskrift der udkommer på samme dag el. i samme periode som et andet., contempt sb foragt; [beneath contempt] under lavmålet, under al kritik; [hold in contempt] nære foragt for; ringeagte; [contempt of court] foragt for retten., contemptible adj foragtelig; ussel, elendig., contemptuous adj hånlig., contend vb 1. kæmpe, kappes (with sby for sth med en om noget); strides; 2. påstå, hævde, anføre (som argument)., I. content sb rumindhold; indhold; se også contents., II. content adj tilfreds; (ved afstemning i Overhuset) ja; sb tilfredsstillelse, tilfredshed; vb tilfredsstille; [to his heart's content] så meget han lyster; [content oneself] lade sig nøje, nøjes (with med); [be content with] være tilfreds med, nøjes med., contented adj tilfreds ( fx a contented smile)., contention sb strid; påstand ( fx my contention is this)., contentious adj trættekær, stridbar; omstridt; [contentious issue] stridsspørgsmål., contentment sb tilfredshed; tilfredstillelse., contents sb pl indhold; [insurance of contents] effektforsikring; [table of contents] indholdsfortegnelse., contents bill 'spiseseddel' (for avis)., conterminous adj: [be conterminous with] have fælles grænse med, støde op til., I. contest vb bestride; rejse tvivl om; kæmpe for, forsvare; [contest an election (, a seat)] stille (sig som) modkandidat ved et valg; [a contested election] kampvalg; (am også) et valg, hvis resultats gyldighed bestrides., II. contest sb styrkeprøve, strid; konkurrence ( fx beauty contest)., contestant adj stridende, kæmpende; sb konkurrencedeltager; modkandidat; en der bestrider et valgs gyldighed; [the contestants] (også) de stridende parter., context sb sammenhæng, kontekst; baggrund; T uddrag; [quote out of context] begå citatfusk., contiguity sb berøring, nærhed., contiguous adj tilstødende, berørende, som støder op (el. grænser) til hinanden., continence sb mådehold; afholdenhed; kyskhed; selvbeherskelse., continent adj afholdende; kysk; mådeholden; sb fastland, kontinent, verdensdel; [on the Continent] på Europas fastland., continental adj fastlands-, kontinental; (for englændere ofte =) fra det europæiske fastland, udenlandsk; sb udlænding; [the continental shelf] kontinentalsokkelen; [the continental slope] kontinentalskråningen; [the Continental system] (hist.) fastlandsspærringen., contingency sb mulighed; tilfælde, eventualitet ( fx I am ready for any contingency); [contingencies] (også) uforudsete udgifter., contingency plan plan for påkommende tilfælde; beredskabsplan., contingent adj tilfældig; mulig, eventuel; afhængig (upon af); betinget (upon af); sb (fremtids)mulighed; part, andel; gruppe af deltagere; (mil.) troppekontingent., continual adj stadig (tilbagevendende), bestandig; uophørlig, vedvarende., continuance sb varighed; vedvaren, fortsættelse; forbliven; [during the continuance of the war] så længe krigen varer (, varede)., continuation sb fortsættelse; [continuation school] efterskole., continue vb fortsætte ( fx the story was continued in the next month's issue); lade vedvare; forlænge; blive ved med ( fx he continued working); (uden objekt) (for)blive, vedblive (at være); fortsætte ( fx he will continue at school); vedvare, vare; [continue sby in office] lade en blive (el. beholde en) i et embede; [to be continued] fortsættes (i næste nr.); [continue to be] blive ved med at være ( fx chairman); [he continues to be ill] han er stadig syg., continuity sb sammenhæng, kontinuitet; (til film) drejebog; (radio) manuskript., continuity girl (ved film) scriptgirl., continuous adj sammenhængende, vedvarende, fortsat; fortløbende; uafbrudt; [continuous performance] uafbrudt forestilling., continuum sb (pl continua) kontinuum, sammenhængende hele (, række)., contort sb forvride; forvrænge., contortion sb forvridning., contortionist sb slangemenneske., contour sb omrids, kontur; (på kort) højdekurve., contour feather dækfjer., contour line højdekurve (på kort)., contour map højdekort (med højdekurver)., contra præp imod., contraband adj ulovlig, forbudt; smugler- ( fx goods); sb smuglergods; [contraband of war] krigskontrabande., contrabass sb kontrabas., contraception sb svangerskabsforebyggelse, antikonception, fødselskontrol., contraceptive adj antikonceptionel, (svangerskabs)forebyggende; sb svangerskabsforebyggende middel; [contraceptive (sheath)] præservativ., I. contract vb 1. trække sig sammen (fx om muskel); sammentrække(s), forkorte(s); snøre (sig) sammen, indsnævre(s); indskrænke ( fx expenses); rynke ( fx contract one's brows), rynkes; 2. pådrage sig ( fx a disease); 3. (om aftale) bringe i stand, slutte ( fx contract an alliance with a foreign country); komme overens om; slutte kontrakt (om), kontrahere; [contract debts] stifte gæld; [contract bad habits] lægge sig dårlige vaner til; [contract a marriage] indgå ægteskab; [contract out] trække sig ud; [credit is contracting] kreditten strammes; [the contracting parties] de kontraherende parter; se også contracted., II. contract sb overenskomst, kontrakt, aftale; entreprise; akkord; forlovelse, ægteskab; [award (el. give) sby the contract for sth] give en noget i entreprise; [make the (el. one's) contract] holde kontrakten (i kontraktbridge); [contract bridge] kontraktbridge., contracted adj sammentrukket; snæver; afkortet; rynket ( fx brow); (fig) snæversynet, indskrænket; [contracted to] forlovet med., contractible, contractile adj sammentrækkelig., contraction sb (cf I. contract) sammentrækning; sammenskrumpning; forkortelse; indskrænkning; rynkning, rynken; (om sygdom) pådragelse, (om gæld) stiftelse., contract note slutseddel., contractor sb kontrahent; entreprenør; leverandør; (anat) sammentrækkende muskel., contractual adj kontraktlig, kontraktmæssig., contradict vb modsige, dementere; stride imod., contradiction sb modsigelse, dementi, uoverensstemmelse; [contradiction in terms] selvmodsigelse., contradictory adj modsigende, modstridende, uforenelig; modsigelysten; sb modsigelse., contradistinction sb kontrast, modsætning, skelnen; [in contradistinction from (el. to)] i modsætning til., contradistinguish vb skelne., contrail sb (flyv) kondensstribe., contralto sb (mus.) kontraalt., contraption sb (mærkelig) indretning, tingest., contrapuntal adj kontrapunktisk., contrariety sb uoverensstemmelse, modsætning, modstrid., contrariwise adv omvendt, modsat, tværtimod., I. contrary sb det modsatte; modsætning; [go by contraries] være stik imod hvad man venter; (om ting i drøm) betyde det modsatte; [on the contrary] tværtimod; [examples to the contrary] eksempler på det modsatte., II. contrary adj modsat; [contrary to] (stridende) imod; i strid med., III. contrary adj vrangvillig, kontrær., I. contrast sb