dybtglammende (om hund)., deep-rooted adj dybt rodfæstet, indgroet., deep-sea dybhavs-., deep-sea lead dybdelod., deep-sea sounding dybhavslodning., deep-seated adj dybtliggende; indgroet; rodfæstet., deer sb (pl deer) hjort, dyr (af hjorteslægten)., deerhound (skotsk) dyrehund., deer park dyrehave, dyrepark., deerskin hjorteskind., deerstalker pyrschjæger; hue med skygge for og bag (som Sherlock Holmes')., deerstalking pyrschjagt (på hjorte)., de-escalate vb tage af, formindskes gradvis; nedtrappe., de-escalation sb gradvis formindskelse, nedtrapning., deface vb skæmme, vansire, skamfere; udviske, ødelægge., defacement sb vansiring; beskadigelse, ødelæggelse., de facto de facto, faktisk., defalcation sb underslæb; forbrug af betroede midler., defamation sb bagtalelse, bagvaskelse, ærekrænkelse., defamatory adj ærekrænkende., defame vb bagtale, bagvaske., defamer sb æreskænder., defatted adj affedtet., default sb forsømmelse; (jur) udeblivelse (fra retten); (merk) misligholdelse; mora; (i edb) fk in default of specification; vb ikke holde sit ord, ikke opfylde en pligt; udeblive; [go by default] udeblive (og derfor blive tilsidesat); [judgment by default] udeblivelsesdom; [win by default] vinde uden kamp (fordi modstanderen ikke møder op); [in default] i mora; [in default of] af mangel på; (i edb) fk in default of specification., default answer (i edb) normalsvar., defaulter sb en der ikke møder (i retten); bedrager, kassebedrøver; dårlig betaler, fallent; (mil.) soldat der har begået en militær forseelse., default value (i edb) normalværdi., defeasance sb (jur) ophævelse, annullering, omstødelse., defeasible adj (jur) som kan ophæves, omstødelig., defeat vb overvinde; slå; tilintetgøre; (parl) forkaste (lovforslag); sb nederlag; overvindelse; tilintetgørelse; forkastelse; [defeat one's own end] modarbejde sin hensigt., defeatism sb defaitisme., defeatist sb defaitist, en der opgiver på forhånd; adj defaitistisk., defecate sb have afføring; rense., defecation sb afføring; rensning., defect sb mangel fejl, defekt, brist; vb hoppe af (om politisk flygtning); falde fra., defection sb afhopning; frafald., defective adj mangelfuld, ufuldstændig (også gram); defekt; [mentally defective] åndssvag., defector sb afhopper., defence sb forsvar; værn; defensorat; (i kortspil) modspil; defences forsvarsværker; [appear for the defence] møde som forsvarer; [in defence of] til forsvar for., defenceless forsvarsløs., defence mechanism (psyk) forsvarsmekanisme., defend vb forsvare (from imod)., defendant sb indstævnte, (den) sagsøgte; (i mindre kriminalsag) anklagede., defender sb forsvarer., defense (am) = defence., defensible adj som kan forsvares; forsvarlig., defensive adj forsvars-, defensiv; sb: [the defensive] defensiven; [be on the defensive] være parat til at forsvare sig, være i defensiven., I. defer vb udsætte; opsætte; se også deferred., II. defer vb bøje sig (to for, fx I defer to your opinion)., deference sb agtelse; hensynsfuldhed, ærbødighed; [in deference to] af hensyn til; [pay deference to] vise agtelse (el. ærbødighed) for; [with all due deference to] med al respekt for., deferential adj ærbødig., deferment, deferral sb opsættelse, udsættelse., deferred adj udsat, udskudt, opsat; [deferred annuity] opsat livrente; [deferred payment] afbetaling; [deferred shares] (aktier der først giver dividende når dividenden af selskabets øvrige aktier har nået et vist beløb); [on deferred terms] på afbetaling., defiance sb udfordring; trods; [bid defiance to him, set him at defiance] trodse ham, byde ham trods; [in defiance of] til trods for; stik imod., defiant adj trodsig; udfordrende., deficiency sb mangel; ufuldkommenhed; underskud; deficit; se også mental deficiency; [deficiency disease] mangelsygdom., deficient adj mangelfuld, utilstrækkelig; [deficient in vitamins] vitaminfattig; [mentally deficient] åndssvag, evnesvag, psykisk udviklingshæmmet., deficit sb deficit, underskud, kassemangel., I. defile sb snævert bjergpas, defil‚., II. defile vb besmitte; besudle; tilsmudse; forurene., III. defile vb defilere (gå i række)., defilement sb besmittelse; besudling; tilsmudsning; forurening., definable adj som kan defineres (el. bestemmes), definerbar., define vb forklare, definere; angive, afgrænse, præcisere; (om egenskaber) karakterisere; [be clearly defined against] aftegne sig skarpt mod ( fx the sky)., definite adj bestemt ( fx a definite answer), afgjort; afgrænset; [the definite article] det bestemte kendeord., definition sb bestemmelse, forklaring, definition; skarp afgrænsning; (fot, TV) skarphed., definitive adj definitiv, bestemt; afgørende, endelig; [definitive stamps] dagligmærker., deflagrate vb forbrænde; afbrænde., deflate vb slippe luften el. gassen ud af; nedbringe priserne, skabe deflation; (fig) gøre mindre opblæst, pille ned., deflation sb deflation, prisfald., deflationary adj deflatorisk, inflationsbegrænsende., deflect vb afbøje ( fx rays); give en anden retning; afvige, bøje af., deflection sb afbøjning; afvigelse., defloration sb deflorering (sprængning af jomfruhinden)., deflower vb deflorere; [deflower a woman] (også) berøve en kvinde hendes uskyld., defog vb (am) = demist., defoliant sb afløvningsmiddel., defoliate vb afløve; afløves, tabe bladene., deforest vb rydde for skov (el. træer)., deforestation sb skovrydning., deform vb misdanne, vansire, deformere., deformation sb misdannelse; vansiring., deformed adj vanskabt, deform., deformity sb misdannelse, vanskabthed, deformitet., defraud vb besvige, bedrage (of for)., defray vb bestride, afholde (omkostninger, udgifter)., defrayal, defrayment sb afholdelse, bestridelse., defrock vb fradømme kjole og krave., defrost vb afise, afrime; (om madvarer) tø op., deft adj behændig, fingernem, kvik, rask., defunct adj død; [the defunct] den afdøde., defuse vb desarmere ( fx a bomb), uskadeliggøre; (fig) tage sprængstoffet ud af, afdramatisere ( fx the situation)., defy vb udfordre; trodse; [I defy you to do it] gør det hvis du tør (el. kan); [it defies definition] det er umuligt at definere; [defy public opinion] lade hånt om den offentlige mening., deg. fk degree(s)., degauss vb afmagnetisere., degeneracy sb degeneration, den egenskab at være degenereret., degenerate vb degenerere, udarte, vanslægte; adj vanslægtet, degenereret; sb degenereret individ., degeneration sb degeneration, udartning., degenerative adj degenerativ, degenerations-., degradable adj (kem) nedbrydelig., degradation sb nedværdigelse; fornedrelse; (mht rang) degradering; (kem) nedbrydning., degrade vb nedværdige; fornedre; (mht rang) degradere; (kem) nedbryde(s)., degraded adj nedværdiget; ussel, elendig; forsimplet., degrading adj nedværdigende, lav., degree sb grad; rang, værdighed; (akademisk) grad, (embeds)eksamen; (glds) stand; [by degrees] gradvis, lidt efter lidt; [a (certain) degree of, some degree of] et vist mål af ( fx he must show a degree of tolerance); [degree of latitude] breddegrad; [degree of longitude] længdegrad; [people of low degree] (glds) simple folk; [to a high degree] i høj grad; [snobbish to a degree] uhyre snobbet; [to the last degree] i højeste grad., dehiscent adj (bot) opspringende., dehumanize vb umenneskeliggøre., dehydrate vb dehydrere; tørre., de-ice vb forhindre isdannelse; afise., de-icer sb afisningsanordning., deification sb guddommeliggørelse., deify vb gøre til gud, forgude., deign vb værdiges, nedlade sig til., Dei gratia af Guds nåde., deism sb deisme., deist sb deist., deistic(al) adj deistisk., deity sb guddom; guddommelighed., deject vb nedslå., dejected adj nedslået, modløs., dejection sb modløshed., de jure de jure (efter loven)., dekko sb S blik; [take a dekko] se, kigge., Del. fk Delaware., del. fk delineavit har tegnet., delate vb angive., delation sb angivelse, angiveri., delay vb udsætte; forhale; forsinke; (uden objekt) nøle, tøve; sb udsættelse, forhaling, forsinkelse; nølen; [delayed action bomb] tidsindstillet bombe; [delaying action] henholdende kamp; [without delay] ufortøvet, straks., del credere (merk) delkredere; [the agent acts del credere] kommissionæren står delkredere., delectable adj yndig, liflig, herlig., delectation sb: [for the delectation of] til fornøjelse for., delegacy sb delegation, repræsentation; udvalg., I. delegate vb delegere, beskikke; betro, overdrage., II. delegate sb delegeret, udsending, befuldmægtiget., delegation sb beskikkelse, udnævnelse, bemyndigelse, overdragelse; delegation; delegerede., delete vb slette, stryge; lade udgå., deleterious adj ødelæggende, skadelig., deletion sb strygning, udeladelse., delft sb delfterfajance., deli sb = delicatessen., I. deliberate vb overveje; drøfte; betænke sig., II. deliberate adj velovervejet; overlagt, forsætlig, tilsigtet; sindig, langsom., deliberately adv med fuldt overlæg, med velberåd hu., deliberateness sb sindighed, forsigtighed; ro., deliberation sb overvejelse; drøftelse; sindighed., deliberative adj overvejende; rådslående., delicacy sb finhed; finfølelse, takt; vanskelighed, delikat beskaffenhed; svaghed, skrøbelighed, sarthed; (om mad) delikatesse, lækkerbisken; [delicacies] (også) kræs, lækkerier; [delicacy of feeling] finfølelse., delicate adj fin, fintfølende; sart, svagelig; vanskelig; kræsen; (om mad) delikat, lækker; [in a delicate condition] frugtsommelig., delicatessen sb viktualier; viktualieforretning., delicious adj delikat, liflig ( fx smell, taste), lækker ( fx dinner); yndig ( fx landscape); (mht humor) herlig., delict sb forseelse, lovovertrædelse., delight sb glæde, fryd; vb fryde, glæde; glæde sig; [take delight in] finde fornøjelse i; nyde; [to my great delight] til min store glæde., delighted adj glad, lykkelig, henrykt; [he will be delighted with it] han bliver henrykt over det; [he will be delighted to come] det vil være ham en stor glæde at komme., delightedly adv henrykt; med glæde., delightful adj dejlig, yndig, indtagende; fornøjelig, morsom, interessant., Delilah Dalila., delimit, delimitate vb afgrænse, afstikke., delimitation sb afgrænsning., delineate vb skitsere, tegne; skildre., delineation sb skitsering, skitse, tegning; skildring., delineator sb tegner; skildrer., delinquency sb forseelse, lovovertrædelse; kriminalitet., delinquent adj som forser sig; sb skyldig, delinkvent, forbryder., deliquesce vb blive flydende., deliquescent adj henflydende., delirious adj delirerende, fantaserende, uklar; [be delirious] fantasere, tale i vildelse; være i ekstase, være ude af sig selv ( fx with joy af glæde)., delirium sb fantaseren, vildelse, delirium; [delirium tremens] delirium tremens (drankergalskab)., deliver vb aflevere ( fx a message), overlevere, indlevere; overgive ( fx a fortress to the enemy), udlevere; (merk) levere; udbringe; (om post) omdele, ombære, udbringe; (om fange, nødstedt) udfri, befri ( fx from captivity), redde; (om fødende) forløse; (mundtligt:) fremsige, holde ( fx a speech); (uden objekt) opfylde forventningerne; opfylde sit løfte; [deliver a battle] levere et slag; [deliver a blow] rette (el. føre) et slag; [deliver the goods] S opfylde forventningerne; give det ønskede resultat; [deliver oneself] udtale sig; [deliver oneself of an opinion] udtale (el. fremføre) en mening; [be delivered of a child] nedkomme (el. blive forløst) med et barn; [stand and deliver!] (glds) pengene eller livet! [deliver us from evil] fri os fra det onde., deliverance sb befrielse, redning, udfrielse; forløsning; udtalelse., deliverer sb befrier, frelser., delivery sb (cf deliver) aflevering, overlevering; overdragelse, indlevering; overgivelse; udlevering; (af varer) levering; udbringning; (af post) ombæring ( fx there is only one delivery a day), omdeling, udbringning; (af missil) fremføring; (af fange etc) udfrielse, befrielse, redning; (fødendes) nedkomst, forløsning; (skuespillers) foredrag; (pumpes etc) ydeevne; (i sport) kast; aflevering; [take delivery of] (merk) aftage., delivery van varevogn., dell sb lille dal., delouse vb afluse., Delphi Delfi., Delphic adj delfisk., delphinium sb (bot) ridderspore., delta sb delta., delude vb vildlede, føre bag lyset, narre., deluge sb oversvømmelse; syndflod; vb oversvømme; [the Deluge] Syndfloden., delusion sb bedrag; illusion, vildfarelse; forblindelse, selvbedrag, vrangforestilling; [be under the delusion that] (også) have det fejlagtige indtryk at., delusive adj skuffende; falsk., delve vb forske, studere, undersøge; (glds) grave; [delve into] (også) fordybe sig i, dykke ned i, kulegrave ( fx a problem)., demagnetization sb afmagnetisering., demagnetize vb afmagnetisere., demagogue sb demagog., demagogy sb demagogi., demand vb fordre, kræve, forlange; spørge (om); sb fordring, forlangende, krav; begæring; spørgsmål; (især merk) efterspørgsel; [it is in great demand] det er meget efterspurgt, der er rift om det; [this cheque is payable on demand] denne check betales på anfordring; [meet a demand] tilfredsstille et behov; [make demands on] stille krav til; [he has many demands on his purse] han har store udgifter., demand bill sigtveksel., demand note opkrævning, anfordringsbevis., demand pull (økon) efterspørgselspres., demarcation sb afgrænsning, grænse; faggrænse (på arbejdsplads); [demarcation disputes] faggrænsestridigheder; [line of demarcation] demarkationslinie, grænselinie., demean vb: [demean oneself] opføre sig; nedværdige sig., demeanour sb opførsel, adfærd; holdning., demented adj afsindig, vanvittig, gal., dementia sb sløvsind; [senile dementia] alderdomssløvsind., demerara sb demerarasukker., demerit sb