fejl, mangel, skyggeside; (am også) anmærkning; strafpoint; [merits and demerits] fortrin og mangler., demesne sb selvejendom; domæne; [hold in demesne] besidde som selvejer; [state demesne] statsejendom., demi halv., demigod halvgud., demijohn syreballon; stor kurveflaske., demilitarization sb demilitarisering., demilitarize vb demilitarisere, afmilitarisere., demi-monde, demi-rep sb demimonde, letlevende kvinde., demise sb død, dødelig afgang; overdragelse; vb overdrage; borttestamentere; [demise of the crown] tronskifte., demisemiquaver sb toogtredivtedelsnode., demission sb fratrædelse, demission., demist vb fjerne dug fra (forrude)., demister sb blæser (i bil)., demit vb tage sin afsked, fratræde., demitasse sb mokkakop., demiurge sb verdensskaber., demo sb T demonstration; demonstrationsbånd., demob vb T = demobilize., demobilization sb hjemsendelse, demobilisering., demobilize vb hjemsende, demobilisere., democracy sb demokrati., democrat sb demokrat., democratic(al) adj demokratisk., democratize vb demokratisere., demode adj umoderne., demographer sb demograf., demographic adj demografisk ( fx problems)., demoiselle: [demoiselle crane] (zo) jomfrutrane., demolish vb nedrive, sløjfe; ødelægge; T fortære., demolition sb nedrivning, sløjfning; ødelæggelse; [demolition squad] (mil.) sprængningskommando, rydningshold., demon sb dæmon, ond ånd, djævel; [demon drink] spiritusdjævelen., demonetize vb (om penge) sætte ud af kurs., demoniac, demoniacal, demonic(al) adj dæmonisk, djævelsk; besat., demonology sb lære om dæmoner (el. djævle)., demonstrable adj bevislig, påviselig., demonstrate vb bevise, påvise; forevise, vise, demonstrere., demonstration sb bevisførelse; påvisning; bevis; forevisning; tilkendegivelse (af stemning etc); (offentlig) demonstration., demonstrative adj afgørende; demonstrativ; som viser sine følelser; åben; (gram) påpegende stedord; sb påpegende stedord., demonstrator sb demonstrator, (undervisnings)assistent; demonstrant., demoralize vb demoralisere., demote vb degradere., demotic adj folkelig., demotion sb degradering., demount vb demontere, afmontere, skille ad., demur vb gøre indsigelse (to mod); nære betænkeligheder; nøle, tøve; sb indsigelse; betænkelighed, tøven ( fx he did it without demur)., demure adj ærbar, sat, alvorlig; adstadig; påtaget ærbar (el. alvorlig)., demurrage sb (mar) overliggedage; overliggedagspenge., demurrer sb (jur) indsigelse; [put in a demurrer] rejse indsigelse., demy sb (papirformat)., den sb (dyrs) hule; hybel, "hule" (dvs værelse); rovdyrbur; [den of thieves (el. robbers)] røverrede., denationalize vb denationalisere; ophæve nationaliseringen af., denaturalize vb denaturalisere, fratage indfødsretten., denatured adj: [denatured alchohol] denatureret sprit., denazification sb afnazificering., dendrology sb læren om træerne., dengue sb (med.) denguefeber (tropesygdom)., denial sb nægtelse, benægtelse, dementi; fornægtelse., denigrate vb sværte, rakke ned på., denim sb denim (kraftigt bomuldsstof); cowboystof., denizen sb udlænding der har opnået opholdstilladelse med visse rettigheder el. indfødsret med visse begrænsninger; (især poet) beboer., Denmark Danmark., denominate vb benævne, kalde., denomination sb benævnelse ( fx liar is the right denomination for him); klasse; kategori; (rel) sekt; (af pengeseddel etc) pålydende værdi., denominational adj hørende til en sekt., denominator sb nævner (i brøk); [common denominator] fællesnævner., denotation sb (ords) betydning, begreb (mods connotation bibetydning, bibegreb)., denote vb betegne., denouement sb afsløring; (intrigens) opklaring, (gådens) løsning (i drama etc)., denounce vb anklage (voldsomt), fordømme; undsige; opsige ( fx a treaty); (til politi etc) angive., denouncement = denunciation., dense adj tæt ( fx fog); kompakt ( fx mass); tykhovedet, dum; [dense ignorance] tyk uvidenhed; [dense negative] (fot) tæt negativ., density sb tæthed., dent sb hak, fordybning; hulning, bule; vb blive bulet; (med objekt) = make a dent on (el. in) lave et hak i, slå bule i; (fig) indvirke på, svække, mindske; gøre indhug i ( fx his savings); [dent his pride] give hans stolthed et knæk., dental (fig) dental; tand-; sb (fon) tandlyd., dental floss tråd til tandrensning., dental plate se I. plate., dental surgeon tandlæge., dental technician tandtekniker., dentate(d) adj (bot, zo) tandet, takket., denticare sb (am) offentlig børnetandpleje., dentifrice sb tandpulver, tandpasta., dentist sb tandlæge., dentistry sb tandlægekunst; [school of dentistry] tandlæge(høj)skole., dentition sb tandbrud; tandsystem; tandstilling; tænder; [deciduous dentition] mælketandsæt; [secondary dentition] tandskifte., denture sb (tand)protese, gebis., denuclearized adj atomvåbenfri., denudation sb blottelse; (geol) denudation., denude vb blotte (of for); [denude of] (også) fratage., denunciation sb (cf denounce) (voldsom) anklage, fordømmelse; undsigelse; opsigelse; angivelse., denunciator sb fordømmer; angiver., deny vb (be)nægte, bestride, afvise; dementere; fornægte ( fx deny one's faith); fragå; (mil.) forhindre i at benytte; [deny oneself] pålægge sig afsavn; [deny oneself to callers] nægte sig hjemme., deodar sb (bot) indisk ceder., deodorant sb deodorant, lugtfjerner., deodorization sb fjernelse af lugt, desodorisering., deodorize vb befri for lugt, desodorisere., D.E.P. fk Department of Employment and Productivity., dep fk departs, departure (om tog etc); department; deputy., depart vb afgå (for til); afrejse; gå bort, dø; [depart from] afvige fra; [depart this life] afgå ved døden; [the departed] (også) afdøde., department sb afdeling; branche; område, felt; fag, faggruppe, (ved universitet, svarer til) institut; (regeringskontor:) departement; ministerium., departmental adj afdelings-; ministeriel., department store stormagasin., departure sb afgang; bortgang; afvigelse; død; departures pl (også) afgående tog (, skibe, fly); [a new departure] noget ganske nyt, en skelsættende begivenhed; [next departure] næste afgående skib (, tog)., departure platform afgangsperron., depend vb (jur) være uafgjort; (glds) hænge ned; [it all depends] det kommer an på omstændighederne; [depend on] afhænge af, bero på ( fx it all depends on how you look at it); være afhængig af; stole på ( fx he is not a man to be depended on); regne med ( fx don't depend on his help); [he depends on his pen (for a living)] han er henvist til at leve af sin pen; [depend upon it!] det kan du stole på! [the school does not depend on him] skolen står og falder ikke med ham., dependable adj pålidelig, driftssikker., dependant sb person som er afhængig af (, forsørges af) en anden; person man har forsørgerpligt over for., dependence sb afhængighed (on af); tillid (in, on til)., dependency sb biland; lydland; afhængighed; (am også) afhængighed af offentlig hjælp., dependent adj afhængig (on af); [dependent children] (omtr) uforsørgede børn; [dependent clause] bisætning., depict vb male; afbilde; skildre., depilate vb afhåre; fjerne hår fra., depilatory sb hårfjerningsmiddel; adj hårfjernende., deplane vb stige ud af flyvemaskine; landsætte fra flyvemaskine., deplete vb tømme, udtømme, formindske, reducere., depletion sb tømning, udtømmelse, formindskelse, forringelse., deplorable adj (yderst) beklagelig, sørgelig; elendig, jammerlig., deplore vb beklage (dybt); angre., deploy vb (mil.) udfolde, deployere, sprede; bringe i stilling, gruppere; opmarchere; indsætte, anvende, tage i brug, opstille ( fx missiles)., deployment sb (mil.) deployering, spredning; gruppering; opmarchering; indsættelse, anvendelse; opstilling (of af, fx missiles)., deponent sb deponent verbum; (jur) vidne., depopulate vb affolke., depopulation sb affolkning., deport vb deportere, forvise; udvise; [deport oneself] opføre sig; forholde sig., deportation sb deportation, forvisning; udvisning., deportment sb holdning, anstand; optræden, opførsel., depose vb afsætte; (jur) afgive forklaring; vidne; [depose (to)] bevidne., deposit vb anbringe, aflevere, (om passager) sætte af, (om æg) lægge; (til opbevaring etc) betro; deponere, (om penge i bank) indskyde, indsætte; (kem) afsætte, bundfælde (sig), (geol) aflejre (sig); sb (geol) aflejring; leje ( fx iron ore deposits); (kem etc) bundfald; (merk) depositum; pant; udbetaling (ved køb); (i bank) indskud, indlån; (tekn) svejsemetal; (på museum, bibliotek) depotlån; [deposit account] indlånskonto; [pay a deposit] give penge på hånden., depositary sb depositar, en der modtager noget i forvaring., deposition sb afsætning, afsættelse (fra stilling); aflejring; (jur) (beediget skriftligt) vidneudsagn; [the Deposition] (i kunst) nedtagelsen af korset., depositor sb indskyder (i bank), sparer., depository sb opbevaringssted, oplagringssted., depot sb depot, oplagssted, pakhus; (regiments) hovedkvarter; (for sporvogne) remise, (for busser) garage; (am) jernbanestation, rutebilstation., depravation sb fordærvelse; udartning; depravation., deprave vb fordærve; depravere., depravity sb fordærvelse., deprecate vb misbillige, ikke synes om; frabede sig, bede sig forskånet for; afvende ved bøn; [deprecate hasty action] sætte sig imod overilede handlinger; [deprecate panic] afværge panik., deprecating = deprecatory., deprecation sb misbilligelse; bøn om forskånelse., deprecatory adj misbilligende; afværgende, undskyldende., depreciate vb forklejne, nedvurdere, omtale nedsættende, forringe; undervurdere; (merk) depreciere, nedsætte i værdi; nedskrive; afskrive; (om valuta) devaluere; (uden objekt) falde i værdi., depreciation sb nedvurdering, forklejnelse; undervurdering; (merk) depreciering, værdiforringelse; nedskrivning, afskrivning; (af valuta) devaluering; [depreciation account] afskrivningskonto; [depreciation reserve] afskrivningsfond., depreciative, depreciatory adj nedsættende; forringende., depredations sb pl plyndringer, hærgen., depredator sb røver, udplyndrer., depress vb trykke ned; (fig) nedtrykke, nedslå, deprimere; hæmme., depressed areas pl kriseramte områder., depressed classes pl undertrykte befolkningsklasser., depression sb nedtrykning; sænkning; fordybning; depression, nedtrykthed, dårligt humør; (meteorol) lavtryk, lavtryksområde; (merk) lavkonjunktur, erhvervskrise, krise(tid)., deprivation sb berøvelse; tab; afsavn; nød; (om gejstlig) afsættelse., deprive vb (om gejstlig) afsætte; [deprive him of it] berøve (el. fratage) ham det., deprived adj som lider afsavn, dårligt stillet, underprivilegeret; nødlidende; [culturally deprived] kulturfattig., dept. fk department., depth sb dybde; dyb; bredde; [in depth] i dybden, indgående; [defence in depth] (mil.) dybdeforsvar; [depth of field] (fot) dybdeskarphed; [the depths of misery] den dybeste elendighed; [in the depth of night (, winter)] midt om natten (, vinteren); [be beyond (el. out of) one's depth] (også fig) være længere ude end man kan bunde., depth charge dybvandsbombe., depth gauge dybdemåler., deputation sb beskikkelse; sendelse med fuldmagt; deputation., depute vb give fuldmagt; overdrage., deputize vb vikariere, fungere som stedfortræder., deputy sb repræsentant, fuldmægtig; deputeret; vikar, stedfortræder, vice-; [deputy chairman] næstformand; [deputy superintendent] afdelingslæge., deracinate vb rykke op med rode, udrydde., derail vb afspore(s), løbe af sporet., derailment sb afsporing., derange sb forvirre, forstyrre; bringe i uorden; gøre sindsforvirret., deranged adj forvirret, forstyrret; sindsforvirret; sindssyg., derangement sb forvirring, forstyrrelse; uorden; sindsforvirring., derate vb nedsætte kommuneskatter for., deration vb ophæve rationeringen af, frigive ( fx petrol has been derationed)., Derby (by i Mellemengland); [the Derby] derbyløbet (ved Epsom; indstiftet af en jarl af Derby)., derby sb bowlerhat., deregulate vb ophæve kontrollen med., derelict adj forladt, opgivet som værdiløst; sb herreløst gods; dødt skib; menneskevrag; [derelict farm] ødegård., dereliction sb opgivelse; forsømmelse ( fx of duty); svigten; forladthed., derestricted adj (om vej) uden særlig fartbegrænsning (ud over den generelle)., deride vb håne, udle, spotte., derider sb spotter., derision sb bespottelse, hån; [hold him in derision] håne ham; [he became the derision of] han blev til spot for., derisive, derisory adj spottende, hånende, ironisk; latterlig., derivation sb afledning; udledning; afstamning, oprindelse (af ord)., derivative adj afledet; sb afledning; (kem) derivat., derive vb aflede, udlede; opnå, få, forskaffe sig; [derive from] (også) stamme fra; [derive advantage (el. profit) from] drage fordel af., derm(a) sb hud., dermatitis sb dermatitis, hudbetændelse., dermatologist sb dermatolog, specialist i hudsygdomme., dermatology sb dermatologi., derogate vb: [derogate (from)] nedsætte, nedvurdere, forklejne; begrænse, indsnævre ( fx a right); afvige fra., derogation sb nedvurdering, forklejnelse, nedsættelse., derogatory adj nedsættende., derrick sb lossebom, lastebom; udligger; boretårn., derring-do sb (glds) dristig handling; dristighed., derringer sb (am) lommepistol., derv sb dieselolie til biler., dervish sb dervish., DES fk Department of Education and Science., desalinate vb afsalte., descale vb fjerne kalkbelægning (, kedelsten) fra., I. descant sb (mus.) diskant, overstemme; (poet) melodi, sang., II. descant