vb: [descant on] udbrede sig om, tale vidt og bredt om., descend vb gå ned ad, stige ned i; (uden objekt) gå (, stige, komme) ned; (om terræn etc) skråne, sænke sig; (fig) nedstamme; gå i arv; [be descended from] nedstamme fra; [descend to] (også) nedværdige sig til; (om arv) gå over til; [descend upon] falde over, kaste sig over, ramme., descendant sb efterkommer., descent sb nedstigning; skrånen nedad, hældning; dalen, fald, synken; overfald, (fjendes) indfald, landgang; herkomst, afstamning; arv, nedarvning; [of noble descent] af adelig byrd., describe vb beskrive; [describe as] betegne som, kalde., description sb 1. beskrivelse; (af person) signalement; 2. beskaffenhed; art, slags ( fx goods of every description)., descriptive adj beskrivende, deskriptiv., descry vb opdage; øjne., desecrate vb vanhellige., desecration sb vanhelligelse., desegregate vb ophæve raceadskillelse i ( fx a school)., desegregation sb ophævelse af raceadskillelse., desensitize vb (med.) desensibilisere; gøre ufølsom., I. desert adj øde; sb ørken, ubeboet sted., II. desert vb forlade; svigte; desertere., III. desert sb fortjeneste, fortjenstfuld handling, fortjent løn (, straf); [get one's deserts] få hvad man har fortjent., deserter sb frafalden; rømningsmand, desertør., desertification sb ørkendannelse., desertion sb frafald; desertion; flugt; svigten; forladthed; (jur) det at ægtefælle forlader hjemmet (, ophæver samlivet)., desert locust (zo) ørkengræshoppe., desert rat (mil.) T "ørkenrotte"., deserve vb fortjene; gøre sig fortjent; [deserve well of one's country] have gjort sig fortjent af fædrelandet, have ydet sit fædreland store tjenester., deservedly adv fortjent, med rette., deserving adj fortjenstfuld; [deserving poor] værdige trængende., deshabille sb neglig‚., desiccant sb tørremiddel; adj tørrende., desiccate vb tørre (fx frugter); udtørre; blive tør., desiccation sb udtørring., desiccator sb exsikkator., desiderate vb savne; ønske; betragte som ønskelig., desideratum sb (pl desiderata) savn; ønske; ønskemål., I. design vb 1. gøre udkast, skitsere, tegne; 2. formgive, designe; konstruere; 3. planlægge; udtænke; 4. bestemme, udse ( fx this room is designed to be my study); [be designed to] (også) være beregnet til at; [he designs to] (også) det er hans mening at., II. design sb tegning, udkast, rids; dessin; mønster; formgivning, design; konstruktion; plan; forehavende, hensigt; (neds) anslag (on, against mod); [by design] med vilje; tilsigtet, med hensigt; [she has designs on your money] hun er ude efter dine penge; [they had designs on his life] de stræbte ham efter livet., designate vb betegne, angive; udse, udpege (to, for til); adj designeret., designation sb betegnelse; udpegning., designedly adv med forsæt., designer sb tegner; konstruktør; formgiver, designer; en som lægger planer; (neds) rænkesmed., designing adj listig, lumsk, beregnende., desirability sb ønskelighed; tiltrækning., desirable adj ønskelig, attråværdig, tiltrækkende., desire sb ønske; lyst (for til); begær, attrå; anmodning, bøn; vb ønske; attrå, begære; anmode, bede; [leave much to be desired] lade meget tilbage at ønske., desirous adj begærlig, ivrig (of efter); [be desirous of] (også) ønske., desist vb afstå (from fra); holde op (from med)., desk sb (skrive)pult; skrivebord; [master's desk] kateder; [desk copy] lærereksemplar, frieksemplar; [desk sergeant] tjenstgørende overbetjent., I. desolate adj ubeboet, øde, trøstesløs; (om person) forladt; ensom; ulykkelig., II. desolate vb affolke; hærge, lægge øde; gøre ulykkelig., desolation sb affolkning; ødelæggelse; trøstesløshed; forladthed, ensomhed., despair sb fortvivlelse; vb fortvivle, opgive håbet (of om); [be the despair of one's parents] bringe sine forældre til fortvivlelse., despairing adj fortvivlet., despatch = dispatch., desperado sb (pl desperadoes) samvittighedsløs skurk, desperado., desperate adj fortvivlet, desperat; T håbløs, elendig; [a desperate remedy] (omtr) en fortvivlelsens udvej; [desperate diseases have desperate remedies] der skal skarp lud til skurvede hoveder., desperation sb fortvivlelse, desperation., despicable adj foragtelig., despise vb foragte., despite sb ondskab; had; foragt; præp trods, til trods for; [in despite of] til trods for, på trods af., despoil vb plyndre., despoliation sb plyndring., despond sb fortvivle, opgive håbet., despondency vb fortvivlelse; modfaldenhed, modløshed., despondent adj fortvivlet; modfalden, modløs, forsagt, opgivende., despot sb selvhersker, despot., despotic adj despotisk., despotism sb despoti., desquamation sb (med.) afskalning., dessert sb dessert; [dessert spoon] dessertske., destination sb bestemmelsessted, rejsemål, destination., destined adj: [destined for] bestemt til; (mar) med kurs mod; [destined to] (af skæbnen) bestemt til at; [a plan destined to fail] en plan der var dømt til at mislykkes; [they were destined to meet again] skæbnen ville at de skulle mødes igen., destiny sb skæbne., destitute adj fattig, nødlidende; [destitute of] blottet for., destitution sb fattigdom, armod, nød., destroy vb ødelægge, tilintetgøre, destruere; nedbryde ( fx discipline); aflive, dræbe., destroyer sb ødelægger; (mar) torpedojager, destroyer., destruct sb tilintetgørelse, ødelæggelse (fx af raket efter afskydelsen); vb tilintetgøre, ødelægge., destructible adj forgængelig; som kan ødelægges el. tilintetgøres., destruction sb ødelæggelse, aflivelse; undergang., destructive adj destruktiv, nedbrydende, ødelæggende; [destructive distillation] (kem) tørdestillation., destructor sb forbrændingsovn; anordning (i raket) til tilintetgørelse., desuetude sb ophør, gåen af brug; [fall into desuetude] gå af brug., desultory adj planløs ( fx reading), springende, tilfældig., detach vb skille, løsgøre, løsrive; tage af; (til særlig opgave:) detachere; udtage; [detach oneself from] skille sig ud fra., detachable adj aftagelig, løs., detached adj afsondret, som ligger for sig selv; (fig) uhildet, upartisk, objektiv; [detached house] fritliggende hus, enkelthus, villa., detachment sb adskillelse; afsondring; afsondrethed; (fig) objektivitet, uhildethed, upartiskhed; (mil.) detachement, afdeling., I. detail vb fortælle omstændeligt, berette indgående om; (mil.) afgive, udtage, beordre., II. detail sb enkelthed; detalje; omstændelig beretning; (mil.) soldater afgivet til særskilt tjeneste; afdeling; [in detail] punkt for punkt, i enkeltheder, omstændeligt, indgående; [go into detail] gå i enkeltheder., detailed adj omstændelig, udførlig, detaljeret., detain vb 1. opholde; 2. tilbageholde, anholde, internere; 3. (i skole) lade sidde efter; 4. indlægge (på hospital)., detainee sb anholdt, arrestant; interneret., detainer sb uretmæssig tilbageholdelse af ejendom; ordre til forlænget arrest., detect vb opdage; opspore; opfange; påvise ( fx alcohol in the blood); [detect sby in] gribe en i., detection sb opdagelse; påvisning; opklaring (af forbrydelse)., detection rate opklaringsprocent., detective sb kriminalbetjent, opdager, detektiv; detektiv- ( fx agency bureau), kriminal- ( fx novel roman)., detector sb detektor., detente sb (politisk) afspænding., detention sb (cf detain) tilbageholdelse; anholdelse; eftersidning; indlæggelse., detention centre (omtr) ungdomshjem (til maksimalt 6 mdr's ophold)., deter vb afskrække., detergent sb (især syntetisk) vaskemiddel; rensende middel; adj rensende., deteriorate vb forringe(s), forværre(s)., deterioration sb forringelse, forværring., determent sb afskrækkende moment; afskrækkelse., determinable adj som kan bestemmes., determinant adj bestemmende; sb determinant; afgørende faktor., determinate adj bestemt., determination sb bestemmelse; afgørelse; fastsættelse; (egenskab:) bestemthed; fasthed; beslutsomhed; målbevidsthed., determine vb bestemme; afgøre; fastsætte; beslutte sig (upon til); (jur) bringe til ophør., determined adj bestemt, fast, beslutsom; målbevidst; [determined to] besluttet på at., determinism sb (filos) determinisme., determinist sb (filos) determinist., deterrence sb afskrækkelse., deterrent sb afskrækkende middel, afskrækkende moment; afskrækkelsesvåben., detest vb afsky., detestable adj afskyelig., detestation sb afsky; noget der vækker afsky., dethrone vb detronisere, støde fra tronen; afsætte., dethronement sb detronisering; afsættelse., detonate vb detonere; eksplodere; knalde; (med objekt) lade (el. få til at) eksplodere; (fig) sætte i gang, udløse., detonation sb detonation; eksplosion; knald., detonator sb detonator, tændsats, fænghætte; (jernb) knaldsignal., detour sb omvej; afstikker; omkørsel., detoxification sb afgiftning; afrusning., detoxify vb afgifte; afruse., detract vb: [detract from] nedsætte, forringe; [detract attention] bortlede opmærksomheden., detraction sb forringelse, bagtalelse., detractive adj nedsættende, bagtalerisk., detractor sb bagvasker., detrain vb (mil.) (lade) stige ud af tog; udlosse af tog., detribalize vb fjerne fra stammetilværelse., detriment sb skade; [to the detriment of] til skade for; [without detriment to] uden skade for., detrimental adj skadelig (to for)., detrition sb afslidning, afskuring., detritus sb forvitringsprodukt(er), forvitringsgrus; rester; affald; (med.) detritus., de trop uvelkommen, i vejen, til ulejlighed; [feel de trop] føle sig tilovers., detruncate vb afhugge, afskære., deuce sb toer (i spil); lige (i tennis); T (i eder) pokker; [the deuce of] pokkers; [go to the deuce] gå pokker i vold; [the deuce he did] han gjorde pokker, gjorde han; gu' gjorde han ej; [there will be the deuce to pay] det bliver en dyr (el. slem) historie; [play the deuce with sth] spolere noget; [what the deuce] hvad pokker., deuced adj S pokkers., Deuteronomy femte Mosebog., devaluation sb devaluering., devalue vb devaluere, nedsætte i værdi, nedskrive; (fig) nedvurdere., devastate vb ødelægge, hærge., devastating adj ødelæggende; voldsom, overvældende, rystende, frygtelig, knusende, tilintetgørende; [devastating criticism] sønderlemmende kritik., devastation sb ødelæggelse, hærgen., develop vb 1. udvikle sig; udfolde sig; vise sig, opstå; 2. udvikle ( fx one's muscles; a technique; a new method; a theory); udbygge ( fx an organization; a system); udvide ( fx a business); videreføre ( fx his original idea); 3. udnytte ( fx the resources of a country), (om grundareal) (udstykke og) bebygge; 4. (mat.) udfolde; 5. (fot) fremkalde; 6. (efterhånden) få ( fx a taste for sth; measles; engine trouble); [be developing a cold] være ved at blive forkølet., developer sb (fot) fremkalder(væske); [he is a late developer] han er sent udviklet., developing country udviklingsland., development sb (cf develop) 1. udvikling, opståen; 2. udvikling, udbygning, udvidelse, videreførelse; 3. udnyttelse; (om grundareal) (udstykning og) bebyggelse; 4. (mat.) udfoldning; 5. (fot) fremkaldelse; 6. (mus.) gennemføring; (i sonate) gennemføringsdel., development area udviklingsområde., deviance sb afvigelse (fra normen)., deviant adj afvigende; sb afviger ( fx sexual deviant)., deviate vb afvige; (mar) deviere; [deviate from] (også) fravige., deviation sb afvigelse; afdrift; (kompassets) deviation., deviationist sb afviger (fra partilinien)., device sb 1. opfindelse, påfund; 2. plan, list; 3. indretning, anordning, apparat; 4. (her.) devise, valgsprog; [leave him to his own devices] lade ham sejle sin egen sø, lade ham klare sig selv., I. devil sb djævel; (fig) frisk fyr; stærkt krydret kødret; T fyr ( fx poor (sølle) devil; lucky devil); (typ: printer's devil) bogtrykkerdreng; (litt) underordnet medarbejder, neger; (jur) underordnet advokat; [beat the devil's tattoo] tromme i bordet; [devil a bit!] ikke det fjerneste! [the devil you did] du gjorde fanden, gjorde du; gu' gjorde du ej; [between the devil and the deep (blue) sea] som en lus mellem to negle, i et dilemma; [give the devil his due] ret skal være ret; man kan også gøre (et) skarn uret; [go to the devil] gå i hundene; gå pokker i vold! [a devil of a fellow] en fandens ka'l; [devil a one] ingen djævel (dvs ingen); [the devil looks after his own] fanden hytter sine; [there'll be the devil to pay] så er fanden løs; der bliver en fandens ballade; [play the devil with] ødelægge, holde slemt hus med, gøre kål på; [raise the devil] lave et fandens spektakel; [talk of the devil and you'll see his tail (el. horns)] når man taler om solen så skinner den; [it is the very devil] det er forbandet ubehageligt (, besværligt etc)., II. devil vb stege eller riste med sennep etc; plage ( fx devil Dad for a new bike); udføre underordnet arbejde for en anden., devilfish sb (zo) djævlerokke., devilish adj djævelsk; forbandet, pokkers; upålidelig., devil-may-care adj fandenivoldsk, ligeglad., devilment sb spilopmageri; kådt, drilsk indfald; [out of sheer devilment] af ren og skær kådhed., devilry sb djævelskab, djævelskhed; ondskabsfuld drilagtighed; djævle., devil's bit (bot) djævelsbid., devious adj afsides; snørklet; (neds) lusket, upålidelig; [devious means] uærlige midler, krogveje; [by devious paths] ad omveje., devise vb opfinde, optænke, udtænke; (jur) testamentere; sb borttestamentering., devisee sb (jur) arving (efter testamente)., devisor sb (jur) arvelader., devitalization sb nervebehandling (af en tand)., devitalize vb berøve livskraften, afkræfte; dræbe nerven i (en tand)., devoid adj: [devoid of] fri for, blottet for; [devoid of sense] meningsløs., devolution sb overgang (ved arv) (on til); overdragelse, delegering (af myndighed, beføjelser til et underordnet organ, fx fra parlament til regionalstyre); decentralisering; (biol) degeneration., devolve vb: [devolve (up)on] overdrage til; gå i arv til