fremdrage, få frem; [draw sby out] få en til at udtale sig, få en på gled; [the days are drawing out] dagene bliver længere; [draw round] samle sig om; [draw to a conclusion] nærme sig sin afslutning; gå på hæld; [draw up] stille op ( fx the troops drew up on the drill ground); standse; sætte op, affatte ( fx a contract), redigere; [draw oneself up] rette sig (i vejret)., drawback sb ulempe, ubehagelighed, skyggeside, minus; hindring; (merk) toldgodtgørelse ved eksport af importerede varer; (am) returkommission., drawbridge vindebro, svingbro., drawee sb trassat., I. drawer sb skuffe; [chest of drawers] kommode, dragkiste, skuffemøbel; (se også bottom drawer; top drawer)., II. drawer sb tegner; (merk) trassent; [drawer of a cheque] (også) checkudsteder., drawers sb pl (let glds) underbukser., drawing sb tegning; trækning; udtrækning; drawings pl (også) indtægter; [out of drawing] fortegnet., drawing board tegnebræt., drawing card (am) trækplaster (fig)., drawing knife båndkniv., drawing master tegnelærer., drawing paper tegnepapir., drawing pin tegnestift., drawing room dagligstue, salon; selskab; kur (ved hoffet)., drawing room comedy salonkomedie., drawknife sb båndkniv., drawl vb dræve, tale (, læse) slæbende; sb dræven, slæbende tale (, læsen)., drawn pp af II. draw; trukket (etc); stram; fortrukken; anspændt; [drawn butter sauce] (am) opbagt sovs; [drawn (tread) work] udtrækningssyning., dray sb flad arbejdsvogn, ladvogn, blokvogn, ølvogn; (austr) tohjulet vogn., dray horse svær arbejdshest, bryggerhest., drayman ølkusk., dread sb skræk, frygt, ærefrygt; rædsel (of for); adj frygtelig; ærefrygtindgydende; vb frygte, ræddes., dreadful adj frygtelig; se også penny dreadful., dreadlocks sb pl (lange sommerfiltrede hårlokker båret af rastafarier)., dreadnought sb svært frakkestof, tyk frakke; (mar) dreadnought (panserskibstype)., I. dream sb drøm., II. dream vb (dreamt el. dreamed, dreamt el. dreamed) drømme; [dream up] fantasere sig til, finde på., dreamer sb drømmer., dreamt præt og pp af dream., dreamy adj drømmende; drømmeagtig; T som en drøm, pragtfuld., dreary adj sørgelig, trist; uhyggelig, trøstesløs; kedelig, ensformig., dredge sb dræg; østersskraber, bundskraber; (til opmudring) muddermaskine; (agr) blandsæd; vb skrabe østers; drægge (for efter); fiske op; mudre op, opmudre; (om sukker, mel) drysse; [dredge the meat with flour] drysse mel over kødet; [dredge sugar over] strø sukker på., dredger sb skraber; muddermaskine; strødåse., dree vb (i skotsk) tåle; [dree my weird] finde mig i min skæbne., dregs sb pl bærme, bundfald; [drink (el. drain) to the dregs] tømme til bunden; [the dregs of Society] samfundets bærme., drench vb gennembløde, gennemvæde; give medicin ind; sb dosis kreaturmedicin., I. dress sb dragt; påklædning; (dame)kjole; se også evening dress, full dress., II. dress vb klæde på, klæde; klæde sig på; klæde sig om; pynte ( fx a shop window), tilberede, ordne, (til)lave; tilhugge, tilhøvle, tilrette etc, afrette, afpudse; (om kød etc) rense ( fx fish), pudse; (om sår) forbinde, behandle; (om skind) garve; (om stof) appretere; (mil.) stille op i lige linie, rette ind; [right dress!] ret ind til højre! [dress flax] hegle hør; [dress her hair] sætte hendes hår; [dress a horse] strigle en hest; [dress the salad] tillave salaten med eddike, olie etc; [dress ship] (mar) flage over toppene (el. ræerne); [dress a tree] beskære et træ; [ med adv] [dress sby down] give en en omgang, skænde på en; [dress out] pynte; [dress up] pynte, fikse op; klæde sig ud., III. dress adj selskabs-, galla- ( fx shoes, uniform)., dressage sb skoleridning, dressur., dress circle balkon (i teater)., dress coat herrekjole., dresser sb påklæder(ske); vinduesdekoratør; kirurgs assistent; køkkenskab med tallerkenrække foroven; (am) toiletbord; (tekn) afretter., dress form gine (til kjolesyning)., dressing sb påklædning; (til sår) forbinding; (agr) gødning; (i madlavning) tilberedning; tillavning; sovs; dressing, marinade (til salat); fyld (i stegt fugl etc); (stivemiddel i stof) appretur., dressing bag necessaire, lille toilettaske., dressing bell klokke (der giver signal til omklædning til middag)., dressing case se dressing bag., dressing down omgang, overhaling ( fx give him a good dressing down)., dressing gong gongong (der giver signal til omklædning til middag)., dressing gown slåbrok., dressing jacket frisertrøje., dressing room påklædningsværelse, (skuespiller)garderobe., dressing set toiletgarniture., dressing station forbindingsplads., dressing table toiletbord., dressmaker dameskrædderinde., dressmaking dameskrædderi, kjolesyning., dress preserver ærmeblad., dress rehearsal generalprøve., dress shield ærmeblad., dress shirt manchetskjorte., dress show mannequinopvisning., dress suit kjole og hvidt., dressy adj fiks; (over)pyntet; pyntesyg., drew præt af draw., dribble vb dryppe, savle; lade dryppe; (i fodbold) drible; sb dryp., driblet sb dryp; lille smule, lille sum penge; [by driblets] i småpartier, dråbevis., I. drier sb tørremiddel; tørrehjelm., II. drier komp af dry., I. drift sb drift, driven, (fig) retning, tendens, tankegang, mening ( fx the drift of the speech); sammendrevet dynge ( fx of dead leaves), snedrive; snefog, regnbyge; (geogr) (langsom) strøm; (mar, flyv) afdrift; (geol) aflejring; (i fiskeri) drivgarn; (tekn) dorn (til at udvide et hul med); uddrivningskile; (i mine) stolle (minegang); [I didn't get the drift of what he said] (også) jeg forstod ikke hvor han ville hen., II. drift vb drive; fyge (sammen); sammendynge; flyde; glide, føres, lade sig føre; T slentre; [let things drift] lade stå til., drift anchor drivanker., drifter sb drivgarnsfisker; dagdriver; flakke (dvs der tit skifter arbejdssted)., drift ice drivis., drift net drivgarn., driftwood drivtømmer., drill vb bore; gennembore; (mil.) eksercere (med); (fig) indøve, indeksercere; sb (tekn) drilbor; (agr) radsåmaskine, rad, fure; (stof:) drejl; (mil.) eksercits; (fig) mekanisk indøvelse; rutine; T rigtig fremgangsmåde ( fx what's the drill for filling in this form?); (zo) dril (en abe)., drill ground eksercerplads., drill hall eksercerhus., drill harrow drillharve., drilling rig boreplatform., drily adv tørt., I. drink sb drik, drikke; drink; druk; [have a drink, take a drink] drikke et glas, få sig et glas; [be in drink] have drukket (for meget); [the drink] (flyv, S) havet; [in the drink] S i 'baljen', i vandet; [take to drink] slå sig på flasken., II. drink vb (drank, drunk) drikke (out of af); indsuge, opsuge; [drink in] (fig) sluge ( fx every word); indsuge ( fx the special atmosphere); [drink off] drikke ud; [drink to] drikke på; [drink to sby] skåle med en, hilse på en (med glasset); drikke ens skål; [drink up] drikke op, drikke ud., drinkable adj drikkelig; sb: [drinkables] drikkevarer., drinker sb en som drikker; dranker., drinking bout soldetur., drinking song drikkevise., drinking water drikkevand., drip vb dryppe; sb dryp; (arkit) vandnæse; gesims; (med.) drop; S kedeligt drys., drip-dry adj som skal dryppetørre; vb dryppetørre., dripfeed sb (med.) drop; (smøring:) dryptilførsel., drip-feed vb (med.) tilføre næring ved hjælp af drop., dripping sb dryppen; stegefedt; fedt og saft der drypper fra kød under stegning; adv: [dripping wet] drivvåd., dripstone sb drypsten; (arkit) vandnæse, drypkant, kransliste., I. drive vb (drove, driven) drive, jage, tvinge; jage med, koste med; (om bil etc) køre, styre, føre; (om bold, søm) slå ( fx drive a nail in), (om pæl) ramme ned, (om tunnel etc) grave, føre ( fx drive a tunnel through a hill); (uden objekt) køre; køre bil; fare; [drive a bargain] slå en handel af; [drive a hard bargain] være en hård forhandler; presse en aftale (, handel) igennem; [drive sby crazy] drive ‚n til vanvid; [he can be led but not driven, he is easier led than driven] han skal tages med det gode; [ med præp, adv] [drive at] sigte til, hentyde til, mene ( fx what are you driving at?); [(let) drive at] lange ud efter, gå løs på; [drive away sorrow] fordrive sorgen; [drive it into his head] banke det ind i hovedet på ham; [drive up] køre frem., II. drive sb køretur; kørevej, indkørsel; kørsel; driven, jagten, klapjagt; fart, energi, handlekraft; voldsomt angreb; fremstød, kampagne, offensiv ( fx an export drive); (i sport) hårdt (fladt) slag, (i kricket) slag fremefter; [four-wheel drive] firhjulstræk; [with lefthand drive] venstrestyret., drive-in sb drive-in, friluftsbiograf (, restaurant etc) for bilister i vogn; bilbio., drivel vb savle; vrøvle; sb savl; vrøvl., driveller sb vrøvlehoved., driven pp af drive; adj: [white as the driven snow] hvid som nyfalden sne; [pure as the driven snow] (fig) uskyldsren., driver sb kusk, chauffør, bilist, vognstyrer, lokomotivfører; drivværk, drivhjul; slags golfkølle., driver's licence (am) kørekort., driveway (am) indkørsel, kørevej., driving belt drivrem., driving instructor kørelærer., driving lesson køretime., driving licence kørekort., driving mirror bakspejl., driving shaft drivaksel., driving test køreprøve., driving wheel drivhjul., drizzle vb støvregne, småregne; sb støvregn, finregn., drizzly adj med støvregn., drogue sb drivanker; (flyv) slæbemål; vindpose., drogue parachute bremsefaldskærm., droit sb rettighed., droll adj morsom, komisk, pudsig, løjerlig., drollery sb morsomhed(er), pudsighed, løjerlighed., dromedary sb (zo) dromedar., drone sb (bi) drone; (person) dagdriver, drivert; (lyd) summen, snurren; (instrument) baspibe; sækkepibe; vb dovne, dvaske; brumme, snurre; tale (el. synge) monotont., drone fly (zo) dyndflue., droningly adv monotont, drævende., drool = drivel., droop vb hænge ned; lude; hænge slapt; blive kraftesløs, synke sammen., I. drop sb dryp; dråbe; bolsje, drops; (smykke:) ørelok; (cf II. drop) fald, nedgang; faldhøjde; stejl skråning; (fra fly) nedkastning; udspring (med faldskærm); (teat) mellemaktstæppe; (for nøglehul og tlf) klap; (på galge) faldlem; T skjulested for tyvekoster; døv brevkasse (for agent). [a drop too much] en tår over tørsten; [a drop in the bucket (el. ocean)] en dråbe i havet; [at the drop of a hat] på et givet signal; straks, uden mukken; pludselig, på den mindste foranledning; [get (el. have) the drop on] (am) have overtaget over; [letter drop] brevsprække., II. drop vb 1. lade falde ( fx the curtain, a remark), nedkaste ( fx supplies), sænke ( fx one's voice); 2. tabe ( fx he dropped the vase), miste, slippe, give slip på, kaste; 3. sætte af ( fx you can drop me here); 4. (om dyr) føde, kaste (unger); 5. udelade ( fx a letter et bogstav); 6. holde op med, skippe; opgive ( fx you had better drop the matter; drop an acquaintance et bekendtskab), afbryde omgangen med, slå hånden af, droppe ( fx a friend), forlade; 7. (om brev etc) sende ( fx drop me a postcard); (uden objekt) 9. falde, dumpe, lade sig falde ( fx drop from a window), synke ( fx into a chair), falde (el. segne el. synke) om ( fx drop dead, drop with fatigue); 10. synke, tage af, aftage ( fx sales dropped); falde tilbage ( fx drop to the third place); 11. forsvinde ( fx drop out of sight); 12. dryppe, drive (af vand); 13. (om vind) løje af; lægge sig; [drop (the) anchor] kaste anker, ankre op; [drop dead!] T skrub af! [his face dropped] han blev lang i ansigtet; [drop a hint] lade en bemærkning falde, give et praj (el. vink); [drop it!] hold op (med det)! (til en hund) læg det; [drop me a line] send mig et par ord; [drop the subject] forlade emnet, lade emnet falde; [ med præp, adv] [drop behind] sakke agterud (for); [drop down(stream)] føres med strømmen; [drop down on] skælde ud, overfalde; [drop in] komme uventet, kigge indenfor; drysse ind, se ind (on til); [drop off] aftage, tage af, synke; falde hen, falde i søvn; falde fra; dø; [drop out] trække sig ud, glide ud; falde fra, gå fra, opgive; melde sig ud af samfundet; [drop through] (fig) falde til jorden; [ready to drop] segnefærdig., drop curtain mellemaktstæppe., drop-forge vb sænksmede., drop hammer faldhammer., dropkick (i rugby) sb dropspark; vb lave et dropspark; lave mål på dropspark., drop leaf klap (på klapbord)., droplet lille dråbe, spytpartikel., dropout sb frafald; student (, elev) der ikke fuldfører uddannelsen; en der melder sig ud af samfundet; social taber; (i edb) udfald., dropout rate frafaldsprocent., dropper sb (med.) pipette, dråbetæller., droppings sb pl dryp ( fx from a candle); (dyrs) ekskrementer., drop rudder sænkeror., drop scene mellemaktstæppe., drop shot (i tennis) stopbold (kort bold lige over nettet)., dropsical adj vattersotig., dropsy sb vattersot., dross sb slagger, bundfald, affald., drought sb tørhed, tørke; (glds) tørst., droughty adj tør; tørkeramt., drouth (am) = drought., I. drove sb drift (kvæg); (fig) flok, skare., II. drove præt af drive; vb drive (kvæg)., drover sb kvægdriver; kvæghandler., drown vb drukne; overdøve; [get drowned, be drowned] drukne; [drown the revolution in blood] kvæle revolutionen i blod., drowse vb halvsove, døse; gøre døsig., drowsy adj søvnig, døsig; søvndyssende., I. drub vb banke, prygle, tæske; stampe., II. drub sb slag, stød., drubbing sb dragt prygl; lag tæsk., drudge sb slider, slave; vb slide og slæbe., drudgery sb slid og slæb, hårdt og ensformigt arbejde, slavearbejde., drug sb medicin, apotekervare; droge; stimulans, narkotisk middel; drugs pl (også) medicinalvarer; 'stof(fer)'; vb blande med et bedøvende stof (, med gift); give medicin ind; forgifte, bedøve; bruge stimulanser; [be on drugs] T være stofmisbruger; [drug on the market] uafsættelig vare., drug addict narkoman, stofmisbruger., drug addiction narkomani, stofmisbrug., drug factory medicinalfabrik., drugget sb uldent stof til gulvtæpper; tæppeskåner., druggie sb narkoman., druggist sb